Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Deniz Ticaret Hukuku Soru Bankası 2

10-03-2013, 05:04 PM
#1
Çevrimdışı
151- Aşağıdakilerden hangisi geminin “Bağlama Limanı” ile ilgili değildir?
A) Geminin tescil edileceği sicil dairesinin belirlenmesi
B) Sörvey yapılacağı yerin belirlenmesi
C) Kaptanın, donatanı temsil yetkisinin sınırlarının belirlenmesi
D) Donatan aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin belirlenmesi
E) Geminin seferlerinin yönetildiği yerin belirlenmesi

152- Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?
A) Yükleten – Gönderilen
B) Taşıtan – Yükleten
C) Taşıtan – Taşıyan
D) Taşıyan – Gönderilen
E) Taşıyan – Broker

153- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi, Türk Hukuku’na göre navlun sözleşmesi değildir?
A) Kırkambar sözleşmeleri
B) “Time charter” sözleşmeleri
C) Tam çarter sözleşmeleri
D) Kısmi çarter sözleşmeleri
E) “Bare boat charter” sözleşmeleri

154- Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün
kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?
A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10
B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2
C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3
D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8
E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6

155- Aşağıdaki hallerden hangisi TTK md.1258 kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir?
A) Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları
B) Yük sigorta ücretleri
C) Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu
D) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu
E) Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu

156- TTK.md.839’a göre “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolu) altında tutulur?
A) Bağlama limanındaki Liman Başkanlığı
B) Gemi sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı
E) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

157- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’inde belirtilen gemilerden atılan çöpler
(gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.) parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu
ile ........... mm. den geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35 14
158- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir?
A) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru
B) Müşterek tehlike unsuru
C) Fedakarlık unsuru
D) Fedakarlığın iradi olması
E) Faydalı netice unsuru

159- Yolcu motoru;
A) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade eder
B) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan tekneleri ifade eder
C) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
D) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
E) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder

160- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ü, Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde,
portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz
kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde
olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine
bildirmek zorundadır?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 48

161- “Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temiz patenta
B) Serbest geçiş
C) Transit geçiş
D) Uğraksız geçiş
E) Liman giriş müsadesi

162- SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir.
A) Klas kurumlarının standartları
B) Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi
C) IMO numarasına ait zorunluluk
D) Korozyonun önlenmesi
E) Giriş kaportalarının standardı

163- Aşağıdaki gemilerden hangisi yada hangileri SOLAS kurallarına tabi değildir?
I. 1250 GRT’luk kimyasal tanker
II. Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi
III. Yarımca körfezinde balık avlayan 3m boyundaki balıkçı motoru
IV. 130m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) III, IV

164- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren denir
B) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve işveren sayılır
C) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse,
donatan kabul edilir ve işveren sayılır
D) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır
E) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır

165- Aşağıdakilerden hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
A) Tehlike unsuru
B) İradilik unsuru
C) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören
D) Kurtarma yardım hizmeti
E) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru

166- Marpol sözleşmesinde özel alanlar diye tabir edilen sular içine aşağıdakilerden hangisi girmez?
A) Kızıl Deniz
B) Aden Körfezi
C) Karaib Denizi
D) Baltık Denizi
E) Biskay Körfezi

167- İnsineratörde yakılamayan materyallerin denize atılması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Genel atıklar küçük parçalara ayrılarak gemilerin seyretmediği ve balıkçı gemilerinin olmadığı yerlere atılır.
B) Dannec ve salmastra gibi yüzebilen materyaller en yakın kara parçasından 25 mil yada daha uzağa atılabilecek ve akıntı dikkate alınacaktır
C) Genel atıklar en yakın kara parçasından en az 15 mil açığa atılabilecektir
D) Özel alanlara boşaltma yapılırsa bu gemi jurnaline kayıt gerektirir
E) Dannec ve salmastra gibi materyaller kara parçasından en az 12 mil açığa atılabilir

168- IMO tavsiyeleri göz önünde tutulursa; Aşağıdakilerden hangisinin ihmali deniz kirliliğinin oluşmasında ana etken değildir?
A) Gemide gerekli personel yeterliliği ve sayısı
B) Yangınla savaş aygıtlarının ve acil durum makinelerinin hazırlık durumu ve erişilebilirliği
C) SOPEP kullanım kutusunun erişilebilirliği
D) Özel Liman Kuralları
E) Yükleme donanımlarının zayıflığı
15
169- Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ile ilgili teçhizatların bakım ve tutumu ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Devre filtreleri haftalık temizlik gerektirir
B) Sintine Pompası her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanmalıdır
C) Sintine Pompası yılda bir kez overhoul gerektirir
D) Yağ Ölçüm Cihazı her üç ayda bir sensör temizliği gerektirir. Her 5 yılda birde yapımcı bakımı ister
E) Yağ Ölçüm Cihazı her kullanımdan sonra alarm testi yapılmalıdır

170- Gemi yağ kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?
A) Gemi Yağ Kirliliği Acil Planı’nda yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden
B) Role cetvelinden
C) SOLAS kaidelerinden
D) Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden
E) MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden

171- Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar ?
I. Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün.
II. Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın
III. Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar.
IV. İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır.
V. Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır.
A) I, II, III, IV, V
B) II, III, IV, V
C) III, IV, V
D) I, II, IV, V
E) I, IV, V

172- Pis sular parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak kaç mil açıkta denize boşaltılabilir?
A) 6 mil
B) 8 mil
C) 10 mil
D) 12 mil
E) 15 mil

173- Aşağıdakilerden hangisi slaç yok edilme yöntemlerinden değildir?
A) Yakmak
B) Karaya vermek
C) Bir deniz vasıtasına vermek
D) Öğüterek denize boşaltmak
E) Rafineriye vermek

174- Aşağıdaki maddelerden hangisi özel alanda denize atılamaz veya boşaltılamaz?
A) Gıda atığı, kağıt parçası, cam, porselen eşya kırıkları
B) Kalıntı bırakmayan renk değiştirmeyen pis su atıkları
C) B sınıfı zehirli maddeler (1 ppm)
D) Sintine suları (15 ppm)
E) C sınıfı zehirli maddeler (1 ppm)

175- Yıkanmış yük tanklarına alınan balasta ne ad verilir?
A) Kirli balast
B) Ayrılmış balast
C) Karışık balast
D) Temiz balast
E) Segregated ballast

176- IOPP nedir?
A) Sudaki yağ karışım miktarı
B) Sudaki zehirli madde karışım miktarı
C) “Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi”
D) “Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi”
E) “Tanker Taşıma Belgesi”

177- (I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,
(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,
(III) Sertifikalar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?
A) I
B) II
C) III
D) I,II
E) II,III

178- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki muamelelerinden değildir?
A) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek
B) Donatana bilgi vermek
C) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak
D) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek
E) Ambar temizliği

179- “SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986’dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az ....... dümen/yeke donanımı olması gerekir”
İfadesinde noktalı yerlere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
16
180- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ü hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

181- Özel alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemesi
karadan ........ milden daha fazla açığa boşaltılabilir?
A) 6 mil
B) 12 mil
C) 25 mil
D) 40 mil
E) Atılamaz

182- Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili
ücreti ne kadardır?
A) Tam gün
B) 10 saat karşılığı
C) 2 gün
D) Yarım gün
E) 1,5 gün

183-Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar?
A) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil
B) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil
C) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil
D) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil
E) Emrindeki gemiadamlarını temsil

184- Aşağıdakilerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir?
A) Başka bir yük teslim almak amacıyla
B) Can ve mal kurtarmak amacıyla
C) Aktarma yapmak amacıyla
D) Yakıt almak amacıyla
E) Su almak amacıyla

185- TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir?
A) Taşıma sözleşmesinin canlı hayvanlara taaluk ettiği haller
B) Koşimentoda yükün güvertede taşınacağı yazılı olupda fiilen böyle taşınan yüklere ilişkin sözleşmeler
C) Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm
D) Taşıyana malların yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen mükellefiyetler
E) Çarter sözleşmesinin düzenlenip konşimentonun 3.şahsa devredilmediği haller

186- Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden cok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?
A) Aşkın sigorta
B) Çifte sigorta
C) Güvenceli sigorta
D) Teşvik sigortası
E) Tedbir sigortası

187- CLC 1969 aşağıdakilerden hangisine ait bir uluslararası kısaltmadır?
A) Yabancı limanda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa ilişkin sözleşme
B) Denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine ilişkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleşme
C) Pertrol Kirliliğinin neden olduğu zararların hukuki sorumluluğuna ait sözleşme
D) Gemilerde can emniyetine ilişkin sözleşme
E) Denizlerde konteynerlerin güvenliği ile ilgili sözleşme

188- Gemilerin taşıyabileceği max yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl
ölçümlendirileceğinin belirlendiği uluslararası sözleşmenin kısa adı ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) TONNAGE
B) LL
C) SOLAS
D) LDC
E) LLMC

189- Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden
hangisi en çok etkilidir ?
A) MARPOL
B) SOLAS
C) STCW
D) COLREG
E) SAR

190- Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Konvansiyonu Bölüm IX’da tarif edilen ISM kuralının, SOLAS Konvansiyonu’nda belirtilen diğer
kurallardan farklılığını tarif etmektedir?
A) Can güvenliği ve denizde sağ kalma
B) Acil durumlara karşı hazırlıklı bulunma
C) SOLAS, MARPOL, STCW, COLREG, LOADLINE hükümlerinin gerek şirket ofislerinde ve gerekse gemilerde etkin yürütülmesini
tanımlayan işletme modeli
D) Can kurtarma ve yangınla mücadele techizatlarının eksiksiz olması ve tüm personel tarafından yeterli kullanım bilgisine
sahip olunması
E) Gemi kurtarma ve yardım
17
191- Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz?
A) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
B) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
C) Kaptanın, gemiadamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
D) Kaptanın, donatanın menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
E) Kaptanın, gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler

192- Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında kaç GRT’dan büyük yük gemileri
için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?
A) EK-I, 150 GRT
B) EK-I, 400 GRT
C) EK-IV, 150 GRT
D) EK-IV, 400 GRT
E) EK-V, 400 GRT

193- Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi,
aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir?
I. SOLAS
II. COLREG
III. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I, V

194- Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez?
A) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif
B) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi
C) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifi
D) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi
E) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi

195- Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 EK-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tanajdan (GRT) itibaren vardır?
A) 150
B) 300
C) 400
D) 500
E) 600

196- Çok sağlıklı işler durumunda olacak bir “gemi rapor sistemi – ship reporting system” oluşturarak bu sistem sayesinde tehlikedeki
gemilerin tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadıklarını çok hızlı biçimde belirlemek ve gerekli yardımı daha çabuk yerine ulaştırmak
amacına yönelik hükümler içeren uluslararası denizcilik sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) SAR
B) SOLAS
C) MEDICAL
D) SALVAGE
E) SART

197- Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır
B) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır
C) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır
D) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür
E) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır

198- STCW Kodu kapsamında zorunlu olan kısım hangisidir?
A) Kısım A
B) Kısım B
C) Kısım C
D) Kısım D
E) Kısım E

199- STCW Kodu kapsamında rehber niteliğinde olan kısım hangisidir?
A) Kısım A
B) Kısım B
C) Kısım C
D) Kısım D
E) Kısım E

200- ISM kodunun amacı, gemilerin güvenli yönetilmesi, işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularını, ............ standarda bağlamaktır.
A) Değişik
B) Yerel
C) Ulusal
D) Uluslararası
E) Şirkete ait

201- Denizde yağ kirliliğini fark eden gemici ilk olarak ne yapmalıdır?
A) Hemen SOPEP temizleme kitini kullanır
B) Acentaya durumu rapor eder
C) Sorumlu vardiya zabitine veya 2.Kaptana veya Baş Mühendise olayı rapor eder
D) Gemi anons devresinden durumu rapor eder
E) Yağ Kirliliği Acil istasyonu görevli ekibini göreve çağırır
18
202- ISM Kod’un tanımladığı “İDARE” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman idaresi
B) Gemi idaresi
C) Geminin bayrağını taşıdığı ülke hükümetidir
D) Şirket
E) Denizcilikten sorumlu Birleşmiş Milletler komisyonu

203- Hangisi ISM Kod’un hedeflerinden değildir?
A) Denizde güvenliğin sağlanması
B) İnsan yaralanmaları ve ölümlerin önlenmesi
C) Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi
D) Çevreye, özelliklede denizlere verilecek zararlardan kaçınılması
E) Mülkiyete (yüke, gemiye ve kıyılara) gelecek zararların önlenmesidir

204- ISM Kod’un gereklilikleri aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
A) Büyük gemilere
B) Kara ve deniz taşıtlarına
C) Denizcilik firmalarına
D) 500 GRT> tüm gemilere
E) Tüm taşıt araçlarına

205- ISM Kuralının 12.1 maddesinde belirtilen Dahili Denetim’in (İç Tetkik) amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketin emniyet yönetim politikasının yazılması
B) Emniyet yönetim sisteminin verimliliğinin gözden geçirilip, eksik hususların şirket tarafından düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi
C) Çevre kirliliği ile ilgili cihaz ve ekipmanların bakım ve tutumlarının yapılması
D) Teknik olarak geminin kondisyonu hakkında fikir sahibi olmak üzere yapılan güverte ve makine denetimlerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi
E) Gemi Kaptan’ının konvansiyonlarda belirtilen kuralları ne derece iyi bildiğinin tesbit edilmesi

206- Aşağıdakilerden hangisi 01 Temmuz 1986’da ve sonrasında, zehirli sıvı madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak
zorunda olduğu bir MARPOL kodudur?
A) ISM Code
B) HSSC Code
C) IBC Code
D) BCH Code
E) IMDG Code

207- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’inde belirtilen gemilerden atılan çöpler
ile ilgili kurallar hangi tip gemi ve platformlara uygulanır?
A) Yatlar ve balıkçı tekneleri hariç bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır
B) Yatlar, balıkçı tekneleri, bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformlerı dahil bütün gemilere uygulanır
C) 150 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır
D) 250 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır
E) 400 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır

208- Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işlerden olamaz?
A) Yük operasyonu
B) Gemiye insan giriş çıkışı
C) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi
D) Gemi bakım ve tamir çalışmaları
E) Balast operasyonu

209- Aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarının eğitimi ve vardiya tutma standartları ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

210- Sıcak çalışma müsadesinde aşağıdaki kontrollerden hangisi yapılmaz?
A) Çalışma sahası hidrokarbon buharı için bir yanıcı gaz ölçer ile kontrol edilmelidir
B) Boru devresi veya teçhizat körlenmelidir
C) Klas kuruluşundan müsaade ve onayın alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir
D) Teçhizat elektriksel olarak izole edilmelidir
E) Olası bir yangın için önceden koruma ve tedbir alınmalıdır

211- SOLAS 74 Sözleşmesinde Nisan-1988’de yapılan ve 22 Ekim1990 tarihinde yürürlüğe giren düzeltme ile ilave acil durum aydınlatması
hangi tip gemiler için istenmiştir?
A) Dökme yük/Frigorofik/Tanker
B) Yolcu/RO-RO/Araba gemisi
C) Balıkçı/Araştırma gemisi
D) Gezi teknesi/Yatlar
E) Koster/Kırkambar

212- SOLAS Bölüm 5, Kural 19 gereğince, normal kontroller ve testler dışında aşağıdaki role talimlerinden hangisi 3 ayda bir kere yapılmalıdır?
A) Yangın role talimi
B) Gemi terk role talimi
C) Kapalı mahallere giriş role talimi
D) Denize adam düştü role talimi
E) Emercensi dümen donanımı role talimi

213- ISM Kuralının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketin emniyet yönetim planı
B) Şirketteki yetkilendirilmiş kişi
C) Gemi dahili denetimleri
D) Gemilerde güvenliğin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi
E) Can kurtarma cihazlarının her zaman bakımlı ve hazır bulundurulması
19
214- MARPOL Konvansiyonu A868.(20) sayılı kural gereğince doldur-boşalt balast değiştirme için izin verilen limit aşağıdakilerden hangisidir?
A) 400 mil açıkta 200 metre derinlikte
B) 200 mil açıkta 2000 metre derinlikte
C) 40 mil açıkta 2000 metre derinlikte
D) 20 mil açıkta 2000 metre derinlikte
E) 10 mil açıkta 4000 metre derinlikte

215- ISM Kod gereği olarak şirket gemilerini, ulusal ve uluslararası kurallara uygun yeterlikte, gerekli sertifikalara sahip ve ............ ......
gemiadamlarıyla donatmalıdır?
A) Tecrübeli
B) Çalışkan
C) Bayrak devletinin vatandaşı olan
D) Sağlıklı
E) Sabıkasız

216- Hangisi ISM Kod’un tanımıdır?
A) Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır
B) Petrol taşımacılığını düzenleyen uluslararası kurallardır
C) Kara, deniz ve hava taşımacılığı kurallarıdır
D) Gemilerde kullanılan güvenlik malzeme ve ekipmanının standartlarını belirleyen bir koddur
E) Uluslararası işletmecilik yapan şirketlerin güvenlik kodudur

217- Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemi’ne ................. ilişkin kararların alınmasında kaptanın en üst düzey yetkiye sahip olduğunu ve bu
yetkisini, şirketten kararının uygulanması için yardım ve destek istemektede kullanabileceği konusunu dahil etmelidir.
A) Kumanya ve malzeme alımına
B) Güvenlik ve çevre korumaya
C) Tamir ve bakım-tutuma
D) Personel alımına
E) İşlerin planlanmasına

218- Aşağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir.
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

219- Aşağıdakilerden hangisi denizlerde arama ve kurtarma uluslararası sözleşmesidir?
A) InternationalConvention on Safety of Life at Sea, 1974
B) Operation Agreement on the International Satellite Organization
C) Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971
D) International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979
E) Convention on Limitations of Liability for Maritime Claims, 1976

220- Bir gemide çalışacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belirlenirken aşağıdaki uluslararası
sözleşmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır?
A) COLREG
B) MARPOL
C) STCW
D) SOLAS
E) MIN SAFE MANNING

221- Aşağıdakilerden hangisi, MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan 01 temmuz 1986’da
ve sonrasında, kimyasal madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak zorunda olduğu bir uluslararası koddur?
A) ISM Code
B) HSSC Code
C) IBC Code
D) BCH Code
E) IMDG Code

222- SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
A) Kıyı Devleti
B) Bayrak Devleti
C) Liman Devleti
D) Uluslararası Kurumlar
E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

223- SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) gerekliliktir?
A) Kıyı Devleti
B) Bayrak Devleti
C) Liman Devleti
D) Uluslararası Kurumlar
E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

224- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve
30 Ağustos 1975’te yürürlüğe girmiş olan uluslararası denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır?
I. LDC 1972
II. MARPOL 78
III. SFV 1977
IV. MARPOL 73
V. OPRC 1990
A) II,IV
B) II
C) III
D) I,II,IV
E) I

225- Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I’e göre peryodik sörveyleri
kaç yılda bir yapılır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

226- Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi,
aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir?
I. SOLAS
II. COLREG
III. MARPOL
IV. STCW
V. FAL
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

227- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, doğrudan can kurtarma amacına uygun
biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir?
(I) SAR
(II) OILPOL
(III) MARPOL
(IV) CLC
(V) TONNAGE
(VI) SOLAS
A) I, V
B) II, VI
C) III, IV
D) IV, V, VI
E) I, VI

228- Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?
A) ISM
B) IBC
C) IGC
D) Grain
E) ILO

229- Aşağıdakilerden hangisi Liman Devlet Kontrollerinin 17’li kapsama giren geminin tutuklanması sebeplerinden değildir?
A) Zorunlu gemi sertifikalarının eksik olması
B) Yıllık gemi dahili denetimlerinin (iç tetkiklerin) yapılmamış olması
C) Can filikası motorunun çalışmıyor arızalı olması
D) Emniyet yönetim sistemi dökümantasyonunun gemide mevcut olmaması
E) Kaptan’ın gözden geçirme ve değerlendirme raporunun muvcut olmaması

230- Aşağıdakilerden hangisi kapalı mahale giriş öncesi yapılması zorunlu testlerdir?
A) Oksijen hacimsel değerinin ölçülmesi
B) Hidrokarbon LFL değerinin ölçülmesi
C) Zehirli gazlar ppm değerinin ölçülmesi
D) A,b,c şıkkındaki alınacak numunelerin değişik yükseklik seviyelerinde alınması
E) Yukarıda belirtilenlerin hepsi

231- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine
daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur?
A) IOPP sertifikası
B) Petrol kayıt kitapçığı
C) Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması
D) Petrol atıklarını toplama tankı
E) Sintine separatörü

232- 400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması
gereken eçhize(teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
A) IOPP sertifikası
B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti
E) Atıklar için slop tank

233- 400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması
gerekmeyen eçhize(teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
A) IOPP sertifikası
B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti
E) Atıklar için slop tank

234- Gemi herhangi bir sebeple seferden,
A) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
B) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
C) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
D) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
E) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
21
235- İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz
B) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır
C) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yaplan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır
D) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır
E) Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır

236- Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecelerinden değildir?
A) Yakınyol Vardiya Zabiti
B) Sınırlı Vardiya Zabiti
C) Vardiya Zabiti
D) Uzakyol Vardiya Zabiti
E) Kaptan

237- Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Hizmet sözleşmesi sona erer
B) Tazminat hakları sona erer
C) Tazminat hakları mirasçılarına geçer
D) Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi teşkil ettiği
takdirde mirasçılarına tazminat ödenmez
E) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir

238- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla
(tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.
A) 200 GRT’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

239- MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V’i (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar) gereği Özel Alan kapsamına giren
denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır?
A) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip
B) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip
C) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip
D) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika
E) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip

240- “Specification of minimum standard of competence in crisis management and human behaviour” olarak adalandırılan ve geminin dizayn
yapısı, emniyet kuralları, acil durum planları ve prosedürleri,.... gibi konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki
uluslararası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
A) SOLAS
B) STCW
C) COLREG
D) ISM
E) SAR

241- Uluslararası STCW sözleşmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
I. Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir
II. Toplam dinlenme süresi haftada 70 saaten az olmamalıdır
III. Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aşılmamalıdır
IV. Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir
V. Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır
VI. Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aşılabilir
A) I, II, III
B) IV, V, VI
C) I, II, VI
D) III, IV, V
E) I, II

242- (I) Savaş Gemileri,
(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler,
(III) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler,
(IV) Ticari yatlar,
(V) Balıkçı Gemileri.
Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir?
A) I,II,III,IV,V
B) III
C) I,II,IV
D) I, II, III, V
E) I,III,IV,V

243- MARPOL 73/78 Annex-I’e göre, aşağıdakilerden hangisi yada hangileri gemilerin denizleri kirletmesini önleyici değildir?
I. Özel bir alan içinde olmayan tankerler
II. Sahilden en yakın mesafesi 50 milden fazla olan tankerler
III. Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 30 litreyi aşmayan tankerler
IV. Sahilden en yakın mesafesi 12 milden fazla olan tankerler
V. Atık sintinesi içindeki katı atık (oil) miktarı 15 ppm’i aşmayan 400 Grt’dan küçük kuruyük gemileri
VI. Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 15 litreyi aşmayan tankerler
A) IV, VI
B) III
C) II
D) I, III
E) V 22

244- Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, mücadele ve iş birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin kısa adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MARPOL
B) IOPP
C) OPRC
D) OILPOL
E) FUND

245- (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
A) I,IV
B) II,III
C) III
D) III,IV
E) I, II, IV

246- Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Bölüm V Kural 19-2 f gereğince geminin limandan kalkış öncesi yapılması gereken kontrolleri ve gemi
jurnaline kayıt edilmesi zorunlu olan kuralı tanımlar?
A) Inert gaz sisteminin kontrolü
B) Tenefüs cihazlarının kontrolü
C) Deniz suyu yangın pompalarının kontrolü
D) Dümen donanımının kontrolü
E) Balast pompalarının kontrolü

247- Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?
A) 10 mil
B) 12 mil
C) 15 mil
D) 25 mil
E) Atılamaz

248- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle
deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
E) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar

249- MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş Denizler
aşağıdakilerden hangileridir.
A) Karadeniz, Akdeniz
B) Akdeniz, Baltık
C) Karadeniz, Baltık
D) Basra Körfezi, Baltık
E) Karadeniz, Basra Körfezi

250- Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını
azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede gemilerin limanlara giriş-çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi
azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) SFV
B) PAL
C) MTF
D) FAL
E) FMT

251- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?
A) Geminin kaybı
B) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı
C) Feshi ihbar
D) Donatan ücret ödememesi
E) Geminin isim değiştirmesi

252- MARPOL 73/78 EK-VI’da belirtilen hava kirliliğin önlenmesine dair kurallar gereği kaç GRT ve üzeri gemi, sabit ve yüzer sondaj platformları,
sörvey ve denetime tabidir.
A) 150 GRT
B) 200 GRT
C) 300 GRT
D) 400 GRT
E) 500 GRT

253- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on
Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalardan
hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritine Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (diğer Konular)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III 23
254- Aşağıdakilerden hangisi denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

255- Aşağıdakilerden hangisi deniz kirliliğinde kullanılan ıslah malzemeleri arasında yer almaz?
A) Yağ nötürleştirici
B) Talaş
C) Taşınabilir havalı pompa
D) Kıvılcım çıkarmayan el küreği
E) Yağ kayıt defteri

256- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritine Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (Diğer Konular)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) II ve III

257- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa, Internatıonal Convention
relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) 1969 sözleşmesi, aşağıdaki
sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjects (Diğer Konular)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III

258- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi 4 temel grup altında incelenecek olursa, Internatıonal Maritime
Satellite Organization (INMARSAT) 1976 sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur?
I. Maritine Safety (Denizcilik Güvenliği)
II. Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
III. Liability and Compensation (sorumluluk ve Tazminat)
IV. Other Subjacts (diğer Konular)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III

259- Tank yıkama suları hangi tankta toplanır?
A) Slop tankına
B) Slaç tankına
C) Kirli balast tankına
D) Yük tankına
E) Yıkama suları tankına

260- MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz, Baltık
B) Kızıldeniz, Karadeniz
C) Akdeniz, Karadeniz
D) Basra Körfezi, Karadeniz
E) Henüz özel alanlar belirlenmemiştir

261- Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik malzemelerin sahip olması gereken
teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangisinin kapsamında öncelikli olarak
ele alınmıştır?
A) International Safety Management
B) International Search and Rescue
C) International Safety of Life at Sea
D) Internatıonal Collision Regulations
E) International Maritime Organization

262- Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama dolapları ile bunların genel fiziki durumlarının,
hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslar arası
kuralları içeren denizcilik sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) ISM
B) FAL
C) SOLAS
D) CLC
E) FUND

24

263- Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metodlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda, kullanılması belli bir izin
gerektiren bir yöntemdir?
A) Kepçe, kova ve benzeri bir metodla yağın temizlenme çabası
B) Emici keçelerle geri toplama metodu
C) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
D) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu
E) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

264- İngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kW olan 7800 GRT’luk bir Türk Bandıralı RO-RO gemisine
donatılacak personelden 3.kaptan ile 2.mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırlı Vardiya Zabiti – Vardiya Mühendisi
B) Uzakyol I.Zabit – Uzakyol II.Mühendis
C) Vardiya Zabiti – Uzakyol II.Mühendis
D) Uzakyol Vardiya Zabiti – Uzakyol II.Mühendis
E) Uzakyol Vardiya Zabiti – Vardiya Mühendisi

265- 150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)
verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir.
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

266- MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

267- Eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yollardan hangileri ile yapılır?
I. Eğitime katılanların eğitim süresince eğitime olan ilgilerinin gözlemlenmesi
II. Görüş kriteri
III. Öğrenme kriteri
IV. Davranış kriteri
V. Sonuç kriteri
A) II, III, IV, V
B) I, II, III, IV, V
C) III, IV, V
D) II, IV, V
E) I, IV, V

268- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerinden değildir?
A) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek
B) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek
C) Gerektiğinde donatandan talimat almak
D) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamak
E) Deniz seyir kurallarına uymak

269- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir?
A) Varma limanında resmi muameleleri yapmak
B) Dönüş yolculuğu için yük aramak
C) Yükü usulü dairesinde boşaltmak
D) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek
E) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak

270- Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir?
A) Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak
B) Denizde kazanç elde etme amacı gütme
C) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis
D) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma
E) Yük ve yolcu taşıma

271- Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947 aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dışında olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorumluluğu
B) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorumluluğu
C) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorumluluğu
D) Taşıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu
E) Taşıyanın sorumluluk limitleri dışında kalan zararlardan sorumluluğu

272- Seyirde sintine kontrollü olarak kaç mil açıkta denize boşaltılabilirler?
A) 5 mil
B) 7 mil
C) 10 mil
D) 12 mil
E) 15 mil

273- Doğruyu bulunuz.Kıdem tazminatı her yıl için;
A) 45 gün
B) 60 gün
C) 30 gün
D) 15 gün
E) 90 gün tutarınca ödenir
25

274- İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkına haizdir, hangisi?
A) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir
B) İşin ücretinde ayırım yapamaz
C) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz
D) Sosyal yardımda ayırım yapamaz
E) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz

275- Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir?
A) Donanmaya ait yardımcı gemiler
B) Harp gemileri
C) Özel yatlar
D) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri
E) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler

276- Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir?
A) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar
B) Kılavuz ücretleri
C) Kurtarma yardım ücreti
D) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamalelerden doğan alacaklar
E) Fener ücreti

277- Gemi, mecburi kılavuz tarafından sevkedilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur?
A) Donatan
B) Kılavuz
C) Taşıyan
D) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır
E) Liman Başkanlığı

278- Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
A) Gezi amaçlı tekneler
B) En az 12 yolcu taşıyan ticari tekneler
C) Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler
D) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen yük veya
yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup
yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder
E) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen yük veya
yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup
yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder

279- Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir?
A) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi
B) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması
C) Gemi malik / maliklerinin talebi
D) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili
E) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi

280- Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
A) Malikin talebi
B) Kurtarılamayacak şekilde batması
C) Tamir kabul etmez hale gelmesi
D) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi
E) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)

281- Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
A) Sınırsız
B) Sınırlı ayni
C) Sınırlı şahsi
D) Sınırsız ayni
E) Sorumluluğu yoktur

282- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın gemiyi satma yetkisinin şartlarından değildir.
A) Kati zaruret bulunması
B) Zaruretin mahkeme kanalıyla tesbiti
C) Satışın açık arttırma yoluyla yapılması
D) Satışın pazarlık suretiyle yapılması
E) Gemiye ait ödenemeyecek bir borcun varlığı

283- İşveren işe aldığı gemiadamına en geç,
A) 10 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
B) 20 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
C) 15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
D) 25 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
E) 30 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır

284- Kıdem tazminatına,
A) 2 yıl çalıştıktan
B) 1 yıl çalıştıktan
C) 5 yıl çalıştıktan
D) 6 ay çalıştıktan
E) 3 yıl çalıştıktan sonra haz kazınılır

285- Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken unsurlardan değildir?
A) Harcanan zaman
B) Emek
C) Kullanılan malzemenin değeri
D) Kurtarılan yükün değerini aşması
E) Kurtaranın özel maksatlı gemi alması
26

286- Aşağıdakilerden hangisi “Kaptan”ı tanımlar?
A) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen ve kendisine “Kamu Hukuku”na ve “Özel Hukuka”
ilişkin görevler verilen kişidir.
B) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen yöneticidir.
C) Gerekli yeterlik belgesine haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir.
D) Gemideki işveren adına hareket eden kişidir.
E) Gemide güverte bölümünden sorumlu en yüksek ehliyetli kişidir.

287- (I) ITU, (II) SATCOM, (III) INMARSAT OA, (IV) SUA, (V) INMARSAT CONVENTION.
İlk 16.07.1979’da yürürlüğe giren ve “Uydularla Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatına İlişkin Sözleşme” olarak adlandırılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin kısa adı, yukarıdakilerden hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

288-Yaşam mahallindeki tüm elektrik ve su borularının, uygun izole edilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik düzenlemeler ve kuralları belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOLAS
B) SAR
C) IMO
D) MARPOL
E) COLREG

289- Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur?
A) Şehir hatlarında
B) Körfezlerde
C) Göllerde
D) Akarsularda
E) Uzakyolda

290- IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, Special Trade Passenger
Ships Agreement (STP),1971 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III

291- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir
B) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir
C) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir
D) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer
E) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer

292- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Kabotaj Hakkı’’nın tanımıdır?
A) Bir devletin kendi karasuları içerisinde ve dışında deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi
bayrağını taşıyan gemilere tanıması.
B) Bir devletin kendi karasuları dışındaki sularda deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi
bayrağını taşıyan gemilere tanıması.
C) Bir devletin kendi karasuları içerisinde deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını
taşıyan gemilere tanıması.
D) Bir devletin kendi karasuları içinde ve dışnda yük taşımayetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan
gemilere tanıması.
E) Bir devletin kendi karasuları içinde yolcu taşıma, dışında ise sair yük taşıma yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi
bayrağını taşıyan gemilere tanıması.

293- Aşağıdakilerden hangisi işverenin hizmet sözleşmesini kendi isteğiyle tek taraflı ve önelsiz sona erdireceği hallerden değildir?
A) Gemiadamının gemiye hareketinden önce gelmemesi
B) Gemiadamının çalışmasının hapis sebebiyle imkansız bir hal alması
C) Gemiadamının hizmet sözleşmesine aykırı davranması
D) Gemiadamının kanuna aykırı davranması
E) İşverenin parasız kalması

294- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gemiadamının şikayet etmesi işverene iş akdini bozma hakkı vermez
B) Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir
C) İşveren yasada belirtilen koşulların gereklerine uyarak gemiadamının hizmet akdine son verebilir
D) İşçinin sendikaya üye olması işverene işten çıkarma hakkı vermez
E) İş saatleri dışında işçi sendikaları faaliyetlerine katılmaları işverene işçiyi çıkarma hakkı vermez

295- Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemiadamı için en az ne kadardır.
A) 15 gün
B) 40 gün
C) 45 gün
D) 1 ay
E) 2 ay

27

296- Yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemiadamı için en az ne kadardır.
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 25 gün
E) 30 gün

297- 174.SORU TERSİ: Aşağıdaki maddelerden hangisi özel alanda denize boşaltılabilir?
A) Gıda atığı, kağıt parçası, cam, porselen eşya kırıkları
B) Kalıntı bırakmayan renk değiştirmeyen pis su atıkları
C) B sınıfı zehirli maddeler (1 ppm)
D) Sintine suları (15 ppm)
E) C sınıfı zehirli maddeler (1 ppm)

298- Kara zararlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükleme sırasında meydana gelen zararlar
B) Boşaltma sırasında meydana gelen zararlar
C) Yükleme öncesi, boşaltma sonrası meydana gelen zararlar
D) Yüklemeden boşaltmaya meydana gelen zararlar
E) Karadaki yapılara verilen zararlar

299- “Use of familiarization with the International Dangerous Goods (IMDG) Code” adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili
gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında
ele alınmıştır?
A) SOLAS Code
B) STCW Code
C) IBC Code
D) ISM Code
E) BCH Code

300- Zehirli maddeler kaç metre derinlikte kontrollü olarak boşaltılabilirler?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

301- Kıdem tazminatına uygulanan gecikme faizi ne kadar olabilir?
A) % 30
B) % 10
C) Mevduata uygulanan en yüksek faiz
D) Bankalararası en yüksek faiz
E) TÜFE enflasyon oranı

302- Uluslar arası kurallara göre bir gemiadamının günde en az kaç saat istirahat etmesi uygundur?
A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
E) 6

303- STCW-95 kurallarına göre asgari 10 saat dinlenme süresi 6 saate indirildiğinde bu indirim en fazla kaç gün devam edebilir?
A) 3 gün
B) 5 gün
C) 1 hafta
D) 2 gün
E) 1 gün

CEVAPLAR

151. B 201. C 251. E 301. C
152. C 202. C 252. D 302. C
153. E 203. C 253. A 303. D
154. E 204. D 254. A
155. B 205. B 255. E
156. C 206. E 256. C
157. C 207. B 257. B
158. A 208. B 258. A
159. C 209. E 259. A
160. D 210. C 260. E
161. A 211. B 261. C
162. B 212. E 262. C
163. C 213. D 263. D
164. E 214. 264. D
165. B 215. D 265. E
166. E 216. A 266. C
167. B 217. B 267. B
168. E 218. D 268. A
169. B 219. D 269. B
170. A 220. C 270. A
171. A 221. E 271. C
172. D 222. D 272. D
173. D 223. C 273. C
174. A 224. E 274. A
175. D 225. A 275. C
176. D 226. D 276. D
177. A 227. E 277. B
178. E 228. E 278. D
179. B 229. E 279. D
180. D 230. E 280. E
181. C 231. C 281. D
182. D 232. D 282. D
183. A 233. B 283. C
184. B 234. A 284. B
185. C 235. B 285. E
186. B 236. A 286. C
187. C 237. B 287. E
188. B 238. A 288. A
189. B 239. A 289. E
190. C 240. A 290. A
191. D 241. A 291. D
192. B 242. D 292. C
193. D 243. A 293. E
194. D 244. C 294. B
195. A 245. E 295. D
196. B 246. D 296. B
197. C 247. E 297. B
198. A 248. E 298. C
199. B 249. C 299. B
200. D 250. D 300. C
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
02-01-2020, 03:57 AM
#2
Çevrimdışı
ELLERİNİZE EMEKLERİNİZE SAĞLIK, TEŞEKKÜRLER HARİKA BİR PAYLAŞIM OLMUŞ...
mecyt52
08-12-2020, 08:01 PM
#3
Çevrimdışı
tesekkurler
Captain170

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı