Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

GMDSS Soru Bankası 5

26-03-2013, 01:03 PM
#1
Çevrimdışı
1- Elektronik Haberlesme Kanunu'nun tarih ve sayısı, asağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak yazılmıstır ?
A) 05 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılıdır,
B) 06 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılıdır,
C) 04 Haziran 2004 tarih ve 25482 sayılıdır,
D) 05 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılıdır,
E) 15 Ocak 2001 tarih ve 5070 sayılıdır.

2-Telsiz Operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinin tanımlar maddesinde geçen "Sözlesme" neyi
tanımlamaktadır?
A) SOLAS,
B) STCW,
C) MARPOL,
D) WRC,
E) CEPT.

3-GMDSS kapsamı dısında olan deniz araçları için tanımlanmıs olan en az bir VHF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanı, asağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmistir?
A) A1 deniz bölgesi,
B) VHF Deniz bölgesi,
C) Kısa mesafe,
D) Uzak mesafe,
E) MF deniz bölgesi.

4-Elektronik Haberlesme Kanunu'nun amacı, elektronik haberlesme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, ithâlâtçı ve imâlâtçı haklarının gözetilmesi, ülke gejnelinde hizmetlerin belli bir düzeyde tutulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yeni yatırımların
tesvik edilmesi ve bunlara iliskin usul ve esasların belirlenmesidir.Açıklama sizce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

5-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı asağıdaki hangi seçenekte verilmistir ?
A) Spektrum plânlaması ve yönetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
B) Elektronik haberlesme kullanıcıları arasında rekabetin sağlanması ile ilgili usul ve esaslarıdüzenlemek,
C) Haberlesme kurallarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
D) Deniz, hava ve kara haberlesmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
E) Deniz haberlesmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.

6- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve sınav Yönetmeliğinin tarih ve sayısı asağıdakilerden hangisidir?
A) 06 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılıdır,
B) 04 Nisan 2008 tarih ve 37216 sayılıdır,
C) 21 Mayıs 2006 tarih ve 2694 sayılıdır,
D) 04 Haziran 2004 tarih ve 25482 sayılıdır.
E) 06 Mayıs 2009 tarih ve 26351 sayılıdır.

7-Sağlık yardım taleplerinin karsılanması maksadıyla, ilk yardım tavsiyeleri ile birlikte, sağlık durumlarının takibi, değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluslar, Türk Arama Kurtarm Yönetmeliğinde nasıl ifade edilmistir?
A)Ana Kurtarma Merkezi,
B) Tele Sağlık Servisi,
C) Ana Sağlık Servisi,
D) Tele Sağlık Merkezi,
E) Deniz Sağlık Servisi

8-Elektronik Haberlesme Kanunu'nunda "Cıhazın satıs ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cıhazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kisilik" olarak asağıdakilerden hangisi tanımlanmıstır?
A) Kullanıcı,
B) Đthalatçı,
C) Teknik servis,
D)Dağıtıcı,
E) Đmâlatçı.

9-Bakanlığın görev ve yetkilerinden biri de; olağanüstü hâl ve savasta elektronik haberlesme hizmetlerini 16.10.2009 tarihli ve 2265 sayılı kanun hükümleri içinde plânlamak, gerekli isleri yapmak ve yaptırmaktır.
A) Doğru,
B) Yanlıs.

10-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberlesme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz?
A) Đçisleri Bakanlığı,
B) Gemiadamları sınav merkezi,
C) Liman Baskanlığı,
D) Türk Silâhlı Kuvvetleri,
E) Maliye Bakanlığı.

11-WRC'nin anlamı nedir ?
A) Gemiadamları konferansı,
B) Dünya Telekomünikasyon Merkezi,
C) Dünya Radyo Konfferansı,
D)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Merkezi,
E)Uluslar arası Telgraf ve Telefon Konferansı.

12-Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenikenmesi, değisikliği ve iptâli ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cıhaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, isletme tipinin değistirilmesi, devri ve hizmet dısı bırakılmasında kullanıcıların
tabi olacağı hususları belirlemektir Yukarıda amacı yazılı olan kanun/ yönetmelik, asağıdaki hangi seçenekte verilmistir?
A) Spektrum yönetimi yönetmeliği,
B) Telsiz Đslemlerine Đliskin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik,
C)Elektronik haberlesme kanunu,
D)Deniz ve hava bandı telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması hakkındaki yönetmelik,
E) Elektronik imza kanunu.

13-Türk hava sahası, iç sular, kara suları ve açık denizlerde tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait arama ve kurtarma hizmetlerinin koordinasyonu, Denizcilik Müstesarlığı tarafından yürütülür.
Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

14-Elektronik Haberlesme Kanunu'nda, "Elektriksel isaretlere dönüstürülebilen her türlü isaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik v diğer iletim sistemlerivasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve
alınması" seklinde yapılan açıklama ile asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıstır?
A) Elektriksel haberlesme,
B) Elektronik haberlesme,
C) Uzak haberlesme,
D) Genel Haberlesme,
E) Radyokomünikasyon.

5-Elektronik Haberlesme Kanunu'nda "Kamu kullanımına açık elektronik haberlesme hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında elektronik haberlesme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlama elemanları da dahil olmak üzere erisim ve iletim sistemi"
biçimnde yapılan açıklama ile asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıstır?
A) Ara bağlantı haberlesme sebekesi,
B) Ana bağlantı haberlesme sebekesi,
C) Telsiz haberlesme sistemi,
D) Elektronik haberlesme sistemi,
E) Aboneden aboneye haberlesme sistemi.

C e v a p l a r
1- D, 6- D, 11-C,
2- B, 7- B, 12- B,
3- C, 8- D, 13- B,
4- B, 9- B, 14- B,
5- A, 10- D, 15- B.

16-Ulusulararası Telsiz Tüzüğü'nü tanımlayan kısaltma, asağıdaki seçeneklerde yazılanlardan hangisidir?
A) ITU/RR
B) ITU/R
C) RR,
D) EAS,
E ) CCIT.

17-Spektrum yönetimi Yönetmeliği, radyo ve televizyon yayınlarında iliskin ilgili kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, spektrum yönetimi kapsamında temel ilke ve esasları, Milli frekans plânının hazırlanması ve güncellenmesini, frekans tahsisi ile ulusal ve uluslar arası koordinasyonu ve tescilini, tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

18-"Sistematik erisim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, tasınabilir, birbirleri arasında tanımlı iliskiler bulunabilen analog veya sayısal metin, resim, görüntü ve benzeri bilgi kümesi" açıklaması ile asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıstır ?
A) Mesaj,
B) Data,
C) Veri,
D) Đleti,
E) Faks.

19-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan AKB, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Arama Kurtarma Bölgesi,
B) Arama Kurtarma Birliği,
C) Arama Kurtarma Bandı,
D) Arama Kurtarma Birimi,
E) Arama Kurtarma Balonu.

20- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 9200- 9500 MHz frekans bandının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS),
B) Arama kurtarma - Radar (Kara/Deniz),
C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz),
D) Arama kurtarma ve eğitim (Hava/Kara/Deniz),
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS).

C e v a p l a r
16- A
17- A
18- C
19- A
20- B

21-Elekronik haberlesme amacıyla kullanılan, frekansı ……… kHz ile ………. GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde ………. 'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir.
Noktalın yerlere asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır ?
A) 9 kHz - 3000 - 3000 GHz,
B) 1605 - 4000 - 27500 kHz,
C) 300 - 3000 - 2182 kHz,
D) 2170.5 - 2190.5 - 3000 KHz,
E) 3000 - 30000 - 27500 kHz.

22-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberlesme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik, hangi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmistir?
A) 17.07.2009,
B) 02.07.2009,
C) 03.09.2009,
D) 05.05.2010,
E) 12.09.2008.

23-Dar Band Doğrudan Yazmalı Telgraf tekniği, asağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisi ile gösterilirt?
A) DSC,
B) DBDY,
C)SIMPO,
D) EPIRB,
E ) NBDP.

24-Spektrum yönetimi yönetmeliğinde yer alan CEPT kısaltması, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği,
B) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Genel Kurulu,
C) Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Avrupa Konferansı,
D) Avrupa Posta ve Telgraf Haberlesmeleri Genel Kurulu,
E) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreterliği.

25-Arama Kurtarma Bölgelerinde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurratma çalısmalarının koordinatörü, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidr?
A) Ulastırma Bakanlığı,
B) Denizcilik Müstesarlığı,
C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
D) Kıyı Telsiz stasyonu,
E) Sahil Güvenlik Komutanlığı.

C e v a p l a r
21- A
22- C
23- E
24- C
25- E

26- Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberlesme Kanunu’nun 36 ve 39’ncu maddleri uygulanmaz?
A) Jandarma Genel Komutanlığı,
B) Denizcilik Müstesarlığı,
C) Türk Telekomünikasyon AS. Genel Müdürlüğü,
D) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
E) Türk Hava Kurumu.

27- Her çesit deniz ve hava bandı telsiz haberlesme sistemlerinin kurulması, kurdurulması, kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması, deniz bandı telsiz haberlesme ve seyrüsefer cıhazlarına çağrı kod ve benzeri tahsis ve tescil islemlerinin usul ve esasları ile tarifelerini düzenlemektir.
Yukarıdaki açıklama, hangi yasa/yönrtmelik’in amacını belirtmektedir?
A) Elektronik Haberlesem Kanunu,
B) Telsiz Kanunu,
C) Spektrum yönetmeliği,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberlesme Sistemlerinin, kurulması,
Kullanım izinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılmas ile tarifelerinin düzenlenmesine dair yönetmelik,
E) Telsiz Đslemlerine iliskin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmelik.

28- Telsiz operatör yeterlik belgesinin 2’nci kez baskasına kullandırıldığının belirlenmesi halinde verilecek ceza asağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmistir?
A) Yeterlik belgesi iptâl edilir,
B) Yeterlik belgesi 1 yıl süre ile geçici olarak geri alınır,
C)Yeterlik belgesi 6 ay süre ile geçici olarak geri alınır,
D) 45 günden 80güne kadar adli para cezası verilir,
E) 90 günden 130 güne kadar adli para cezası verilir.

29- Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi MF olarak gösterilir?
A) 3 – 30 Hz arasındaki frekans aralığı,
B) 3 – 30 kHz arasındaki frekans aralığı,
C) 3 – 30 MHz arasındaki frekans aralığı,
D) 0.3 – 3 MHz arasındaki frekans aralığı,
E) 30 – 300 GHz arasındaki frekans aralığı.

30-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de; arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri Ulastırma Bakanlığı’na aktarmak’tır.
A)Doğru,
B) Yanlıs.

C e v a p l a r
26-A
27-D
28-A
29-D
30-B

31-Elekronik haberlesme amacıyla kullanılan, frekansı 156000 kHz ile 3 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir.
A) Doğru,
B) Yanlıs.

32-Elektronik haberlesme kanununun 10'uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere, geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, arastırma, gelistirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cıhaz ve sistemleri için;
A) faaliyet öncesi kuruma basvurularak izin alınır,
B) faaliyet sonrası kuruma bilgi verilir,
C) Basvuru yapılarak izin alınmasına gerek yoktur,
D) kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur,
E) faaliyetin kısa süreli ve geçici olması nedeniyle kuruma basvurularak izin alınmasına veya bilgi verilmesine gerek yoktur.

33- Hangi kanunlara veya kanunun kendi içinde yapılan atıflar, elektronik haberlesme kanununa yapılmıs sayılır?
I-Telsiz kanunu,
II-Telgraf ve telefon kanunu,
III-Karasularu kanunu,
IV-Su ürünleri kanunu,
V-Bilgi teknolojileri ve iletisim kurumunun kurulusuna dair kanun
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca II,
C) I ve IV,
D) I ve II,
E) I, II, IV ve V.

34- STCW sözlesmesine taraf olan baska bir devlet tarafından düzenlenmis telsiz operatör yeterlik belgelerinin idare tarafından tanınmasında hangi esaslar geçerlidir?
A) Bakanlık tarafından yayımlanmıs olan talimatlardaki esaslar,
B) GMDSS Telsiz Operatör yeterlikleri ve sınav yönetmeliğindeki esaslar,
C) Elektronik Haberlesme Kanunundaki esaslar,
D) Gemiadamları yönetmeliğindeki esaslar,
E) SOLAS sözlesmesindeki esaslar.

35-Spektrum Yönetimi Yönetmeliği'nin hükümlerini asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yürütür?
A) Ulastırma Bakanı,
B) Denizcilik Müstesarı,
C) Haberlesme Yüksek Kurulu,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürü,
E) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu Baskanı.

C e v a p l a r
31-B
32-A
33-D
34-D
35-E

36-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Telsiz islemlerine iliskin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik” in 13, 16, 17 ve 18’nci maddeleri hariç yönetmeliğin kapsamı dısındadır?
A)Türk Silâhlı Kuvvetleri,
B) Dısisle4ri Bakanlığı,
C) Belediye Baskanlıkları,
D) Emniyet Genel Müdürlüğü,
E) Đsletmeciler.

37-Telsiz cıhaz ve sistem kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların sistemlerine ekleyecekleri her telsiz cıhazı veya frekans için;
A) Kurumdan izin alınmasına gerek yoktur,
B) Kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur,
C) Kurumdan izin alınması gerekmektedir,
D) Ekleme yapılamdan önce kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir,
E) Ekleme yapıldıktan sonra kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir.

38-Đsletmeciler ile telsiz cıhaz ve sistemi kullanıcıları mevcut cıhazlarını veya sistemlerini, devralmak isteyen kullanıcıya devredemezler.
Açıklama doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

39- “Elekronik haberlesme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz ile 3000 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz‘in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına” seklinde yapılan tanım, asağıdaki seçeneklerde
verilenlerden hangisini belirtir?
A) Acil frekans aralığı,
B) Ara frekans,
C) Etkili frekans aralığı,
D) Enterferans,
E) Spektrum.

40-“Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı”, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile gösterilmektedir?
A) MCKS,
B) MCKVT,
C) CMERK,
D) MCKT,
E) EASZN.

CEVAPLAR
36- E,
37- C,
38- B,
39- E,
40- D.

41-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberlesme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz?
A) Uluslararası Denizcilik Organizasyonu,
B) Çevre Bakanlığı,
C) Uluslararası Telsiz Danısma Komitesi,
D) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin tümüne,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin hiç birine.

42-Elektronik Haberlesme Kanunu'nda "Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" seklinde tanımlanan kısaltma, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) EIR,
B) CEIR,
C) MKSC,
D) MCKS,
E) MCKSVT.

43- "Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu sus ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almayayarayan sistemler" seklindeki açıklama, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Telekomünikasyon,
B) Radyokomünikasyon,
C) Uzak mesafe haberlesme sistemi,
D) Anten sistemi,
E) Telsiz.

44- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberlesme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik'in yayımlandığı Resmi Gazete'nin sayısı asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 27276,
B) 27338,
C) 27291,
D) 22576,
E) 25664.

45- GMDSS Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavları asağıdaki hangi tarihlerde yapılır ?
A) Subat, Temmuz, Ekim,
B) Mart, Haziran, Eylül,
C) Nisan, Ağustos, Kasım,
D) Subat, Haziran, Eylül,
E) Subat, Temmuz, Eylül.

C e v a p l a r
41- E,
42- A,
43- E,
44- B,
45- E.

46-"Arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri elinde bulundurmak, bunları tablolar ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluslardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değisiklikleri isleyerek güncel halde muhafaza etmektir."
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ilgili yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

47-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müstesarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
I_Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni uluslararası standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır,
II-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin 24 saat etkinlikle görev yapmasını sağlar,
III-Arama Kurtarma çalısmalarına katılması plânlanan kurulusların Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirdikleri imkân ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar,
IV-Arama Kurtarma çalısmalarına iliskin görevlendirme, koordinasyon, teçhizat, muhabere, eğitimkonularını içeren ulusal arama kurtarma plânını,ilgili bakanlık kurum/kuruluslar ile hazırlar ve yayımlar,
V-Arama Kurtarma çalısmaların iliskin gerekli duyuruları yapar.
A) Yalnızca I,
B) I ve II,
C) Yalnızca V
D) I, III ve V,
E) I, II, III, IV ve V.

48- TĐM tarafından verilen izin tarihinden baslayarak ………. Süre içerisinde haberlesme sistemi veya cıhaz satın alınarak ruhsatname ve kullanma izni için basvurulması gerekir? Noktalı yere, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
A) 15 gün,
B) 1 ay,
C) 3ay,
D) 6 ay,
E) 1 yıl.

49- Bölgesindeki deniz tasıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmıs meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarınıyayınlayan kıyıdaki verici istasyonlar ile deniz tasıtlarındaki otomatik alıcılarda meydana gelen sistem.
Yukarıdaki açıklama asağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisini tanımlamaktadır?
A) EPIRB,
B) NAVAREA,
C) INMARSAT,
D) COSPAS SARSAT,
E) NAVTEX.

50- En az bir MF DSC kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve MF NBDP uyarılarının alınabileceği deniz alanı A1 deniz bölgesi olarak tanımlanır.
Açıklama sizce doğru udur?
A)Doğru,
B) Yanlıs.

C e v a p l a r
46- A,
47- E,
48- D,
49- E,
50- B

51-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberlesme Kanunu’nun 36 ve 39’ncumaddeleri uygulanmaz?
A) Kültür Bakanlığı,
B) Denizcilik Đsletmeleri Genel Müdürlüğü,
C) Türk Armatörler Birliği,
D) Türk Hava Yolları,
E) Sahil Güvenlik Komutanlığı,

52-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberlesme Sistemlerinin Kurulması,Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dai Yönetmelik’in kısaltmalarla ilgili maddesinde yer alan TĐM kısaltması, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Telekomünikasyon Đstisare Merkezi,
B) Telsiz Đsletme Müdürlüğü,
C) Telekomünikasyon Đletisim Müdürlüğü,
D) Telekomünikasyon Đletisim Merkezi,
E) Telsiz Đletisim Merkezi.

53-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi GMDSS Telsiz Operatör Yeterliklerinden değildir?
A) 1’nci Sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği,
B) 2’nci sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği,
C) 3’ncü sınıf telsiz operatörlüğü,
D) GMDSS Tahditli telsiz operatörlüğü,
E) GMDSS Genel Telsiz operatörlüğü.

54- Spektrum yönetimi Yöntmeliği’nin tanımlarla ilgili maddesinde; “Yan kanallardaki uygulamalar için koruma aralığının da dahil olduğu tanımlı frekans bandı veya bir haberlesme kanal kapasitesi” olarak yapılmıs olan açıklama asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangısını tanımlamaktadır?
A) Kanal,
B) Frekans,
C) Frekans bandı,
D) Frekans kanalı,
E) Band genisliği.

55-Yönetmelikte “Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberlesme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberlesme sebekesi sağlayan ve alt yapısını isletem sirket” seklinde asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıstır?
A) Kullanıcı,
B) Operatör,
C) Đsletmeci,
D) Đsleten,
E) Telekomünikasyon kurumu.

C e v a p l a r
51- E,
52- B,
53- C,
54- E,
55- C.

56- Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberlesme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz?
A)Yüksek Öğretim Kurumu,
B) Büyüksehir Belediye Baskanları,
C) Milli Eğitim Bakanlığı,
D) Resmi Devlet Kurumları.
E)Emniyet Genel Müdürlüğü.

57- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılmak isteyen adayların sınavdan en az kaç gün öncesine kadar basvuruda bulunmaları gerekir?
A) 3 gün,
B) 7 gün,
C) 10 gün,
D) 15 gün,
E) Sınav günü saat 09.00'a kadar basv uru yapılabilir.

58- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı asağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmistir?
A) Elektronik cıhaz ve sistemlerinin imâl ve ithâli ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
B) Uluslar arası deniz haberlesmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
D)VHF Deniz bandı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
E) Tehlike ve emniyet haberlesmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.

59-Tahsis edilen frekansların kullanım süresi, verilen sistem kurma ve kullanma izin süresi kadardır. Yapılan açıklama süzce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

60- Asağıdakilerden hangisi Milli Frekans Plânı çerçevesinde kendilerine tahsis edilen frekans bandlarında frekans plânlamasını yapar ve uygular?
A) Basbakanlık,
B) Đçisleri Bakanlığı,
C) Türk Silahlı Kuvvetleri,
D) Emniyet Genel Müdürlüğü,
E) Milli Đstihbarat Teskilâtı Müstesarlığı.

CEVAPLAR
56- E,
57- D,
58- C,
59- A,
60- C.

61-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberlesme Kanunu’nun 36 ve 39’ncu maddleri uygulanmaz?
A) Basbakanlık,
B) Denizcilik Müstesarlığı,
C) Dısisleri Bakanlığı,
D)Tarım Bakanlığı,
E) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,

62- “Her türlü deniz ve hava araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri seklinde yayın alan ve/veya gönderen telsiz cıhazları.”
Yukarıdaki açıklama ile asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır?
A) Genel telsiz cıhazları,
B) Haberlesme sistemi ile ilgili cıhazlar,
C) Seyrüsefer cıhazları,
D) Elektronik haberlesme cıhazları,
E) Can güvenliği ile ilgili cıhazlar.

63- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılacak adayların listeleri ………. Tarafından ………. ‘na bildirilir.
Noktalı yere, asağıdaki hangi seçenekte yazılı olanlar yazılmalıdır?
A) GASM Baskanlığı – Ulastırma Bakanlığı,
B) Liman Baskanlığı – Denizcilik Müstesarlığı,
C) Liman Baskanlığı – GASM Baskanlığı,
D) GASM Baskanlığı – Denizcilik Müstesarlığı,
E) GASM Baskanlığı – Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü.

64-GMDSS Telsiz Operatör yeterlik belgesi sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan yas sınırı nedir ?
A) 16 yasında olmak,
B) 17 yasında olmak,
C) 18 yasında olmak,
D)19 yasında olmak,
E) Yas sınırı yoktur.

65-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Telsiz istasyonlarında görev yapacak olan operatörlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek,
B) Telsiz istasyonlarının kurulması ve çalıstırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
D) Telsiz istasyonlarında bulundurulacak telsiz cıhazlarının standartları ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
E) Telsiz istasyonlarında kullanılacak anten tipleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.

C e v a p l a r
61- C,
62- C,
63- C,
64- B,
65- C.

66- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 156.525 MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Acil durum özel çağrı (Deniz - GMDSS)
B) Tehlike, emniyet (Hava - GMDSS),
C) Arama kurtarma kontrol (Deniz/Hava),
D) Arama kurtarma (Deniz/Hava)-GMDSS
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz - GMDSS).

67- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 4207.5 kHz frekansının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS),
B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS),
C) Arama kurtarma (Deniz-/Hava)
D)Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava),
E)Seyir uyarıları (Deniz/Hava),

68- Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı, asağıdaki seçeneklerde gösterilen kısaltmalardan hangisi ile gösterilmektedir?
A) MARTI,
B) CEIR,
C) EIR,
D)MKTC,
E) MMKT.

69- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Frekansların telsiz kullanıcıları tarafından seçilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
B) Frekans kullanımı konusunda rekabetin arttırılması ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi,
C) Telsiz kullanıcılarının uyması gereken kurallarla ilgili usul ve esasları düzenlemek,
D) Elektronik haberlesme cıhazı sahibi olabilme ile ilgili usul ve esasları düzenlemek,
E) Frekansların ulusal ve uluslararası koordinasyonu ve tescili ile frekansların etkili ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansın geri alınması ve yenien tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.

70-GMDSS Telsiz Operatörlüğü Sınavlarına basvuruda bulunanların Listesi, sınavdan en az kaç gün öncesine kadar GASM Baskanlığına bildirilir?
A) 3 gün,
B) 7 gün,
C) 10 ghün,
D) 15 gün,
E) Son güne kadar.

C e v a p l a r
71- C,
72- A,
73- A,
74- C,
75- C.

76-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de;
A) Đngilizce dilinde tehlike yeri bilgilerini yayınlamaktır,
B) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamaktır,
C) Tehlike anında susarak, tehlike trafiğini iyice dinlemektir,
D) Tehlike yerini kesin olarak belirlemektir,
E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır.

77-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 515 kHz,
B) 405 kHz
C) 550 kHz,
D) 490 kHz,
E) 580 kHz.

78-Asağıdaki seçeneklerde verilen tarihlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi göstermektedir?
A) 01.02.2000,
B) 04.06.2004,
C) 12.12.2001,
D) 16.10.2000,
E) 13.12.2003.

79-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 4209.5 kHz,
B) 4312.5 kHz,
C) 5356.5 kHz,
D) 5579 kHz,
E) 6315.5 kHz.

80-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberlesme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddeleri uygulanmaz?
A) Milli Đstihbarat Teskilâtı Müstesarlığı,
B) Belediye Baskanlıkları,
C) PTT Genel Müdürlüğü,
D) Devlet Demir Yolları,
E) Sular Đdaresi.

C e v a p l a r
76-B,
77-D,
78-C,
79-A,
80-A.

81-Elektronik Haberlesme Kanunu'nda "Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" seklinde tanımlanan kısaltma, asağıdaki hangi seçenekte gösterilmistir?
A) MMCKT,
B)MCKT,
C) MEC,
D) MHTY,
E) MCKS.

82--Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müstesarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni kurar,
B) Arama kurtarma sırasında valiliklerden gelen taleplere göre Kurtarma birimlerini yönlendirir,
C) Arama kurtarma çalısmaları sırasında kıyı telsiz istasyonlarının etkili bir sekilde çalıstırılmasını sağlar,
D) Arama Kurtarma çalısmaları sırasında Sağlık Bakanlığına bilgi verir,
E) Seçeneklerde belirtilenlerin tümünü yapar.

83-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 518 kHz,
B) 1605 kHz,
C) 2210 kHz,
D) 2670 kHz,
E) 2760 kHz.

84-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 9200 - 9500 MHz,
B) 13226 - 13350 MHz,
C) 1600 - 3000 MHz,
D) 4000 - 27500 MHz,
E) 300 - 3000 MHz.

85-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 8416.5 kHz frekansının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS),
B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS),
C)Seyir uyarıları (Deniz/Hava),
D) Arama kurtarma (Deniz-/Hava/Kara-GMDSS)
E) Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava/Amatör).

C e v a p l a r
81-E,
82-A,
83-A,
84-A,
85-A.

86-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de;
A) Ulusal ve uluslararası frekans plânlamaları ile belirlenen arama kurtarma frekanslarının ilgili Kuruluslar nezdinde sağlıklı kullanımını sağlamaktır,
B) Can ve mal güvenliğini sağlamak için telsiz haberlesmesi kural ve yöntemlerini gelistirmektir,
C)Belirsizlik, alârm ve tehlike asamalarına ait var olan tüm bilgileri ve hizmet ile ilgili gelismeleri sürekli olarak Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirmektir,
D) Arama Kurtarma çalısmalarının siyasi nitelikteki hususlarına iliskin değerlendirmelerde bulunmaktır,
E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır.

87-Arama kurtarma çalısmalarının baslatılmasına ve sona erdirilmesine asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi karar verir?
A) Ulastırma Bakanlığı,
B) Denizcilik Müstesarlığı,
C) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi/ Đlgili Arama Kurtarma Kordinasyon Merkezi,
D) Arama Kurtarma Birliği,
E) Bölgeye en yakın kıyı telsiz istasyonu.

88-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A)2022,5 kHz,
B) 2174.5 kHz,
C) 2183 kHz,
D) 3025,5 kHz,
E) 3441.5 kHz.

89-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin yayımlandığı resmi gazete'nin tarih ve sayısını göstermektedir?
A) 09.11.2002 tarihli ve 24156 sayılıdır,
B) 04.06.2001 tarihli ve 23567 sayıldır,
C) 22.02.2009 tarihli ve 27856 sayılıdır,
D) 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılıdır,
E) 11.09.1997 tarihli v e 23107 sayılıdır.

90-TÜRK Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan ATS kısaltması, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlamaktadır?
A) Arıza Tespit Sistemi,
B) Ana Telsiz Sistemi,
C) Ana Telsiz Servisi,
D) Ana Tele Sağlık Servisi,
E) Arama Tarama Sistemi.

C e v a p l a r
86- C,
87- C,
88- B,
89-D,
90- D.

91-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de;
A) Tehlike sonuna kadar tehlike frekanslarından tehlike alârmı yayınlamaktır,
B) Kazazedeler ile haberlesmeyi sağlamaktır,
C) Tehlike frekansından yapılan tehlike haberlesmelerini denetlemektir,
D) Kazazedelerin sayısını belirlemektir,
E) Đlgili bakanlık, kurum/kuruluslar ile koordineyi sağlamaktır.

92-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre; Maliye Bakanlığı, arama kurtarma çalısmalarının organizasyon plânlama ve icrası açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyâçların mevcut bütçe kaynaklarından karsılanmasına iliskin esasları belirler.
Açıklama sizce doğru mudur?
A) Doğru,
B) Yanlıs.

93-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 344.000 MHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM NBDP,
B) FM RTF,
C) FM NBDP,
D) AM RTF,
E) PM RTF.

94- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 156.650 MHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM NBDP,
B) FM RTF,
C) FM NBDP,
D) AM RTF,
E) GM RTF.

95- Haberlesme Yüksek Kurulu'nun görevleri nelerdir ?
A) Telsiz haberlesmesi alanında Ulastırma Bakanlığına tavsiyede bulunmak ve bu konudaki uygulmaları takip etmek,
B) Kural ihlâllerini belirlemek,
C) Olağanüstü durumlarda seferberlik halinde telsiz yayın kontrolünü yürürlüğe koymak,
D) Đçisleri Bakanlığının sekreterya hizmetini yürütmek,
E ) Kara ve hava telsiz istasyonlarını denetlemek,

C e v a p l a r
91- E,
92- A,
93- D,
94- B,
95- A.

96-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden bir de;
A) Arama kurtarma bölgesinde meteorolojik durumu sürekli olarak takip etmektir,
B) Kıyı istasyonlarına yardımcı olmaktır,
C) Tehlike trafiğini karıstıran istasyonları uyarmaktır,
D) Tehlike alârmı ve mesajı yayınlayamayan gemi adına tehlike alârmı ve mesajını yayınlamaktır,
E)Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır.

97-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 2187.5 kHz,
B) 3033 kHz,
C)3450 kHz,
D) 3670 kHz,
E) 4025 kHz.

98-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nin yayımlandığı resmi gazete’nin sayısını göstermektedir?
A) 22366,
B) 24573,
C) 24611,
D) 25482,
E) 26653.

99-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 4109 kHz,
B) 4210 kHz,
C) 4351 kHz,
D) 5620 kHz,
E) 6344 kHz.

100- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 3333 kHz,
B) 3500 kHz,
C)3850 kHz,
D) 3883.5 kHz,
E) 4000 kHz.

C e v a p l a r
96- A,
97- A,
98- C,
99- B,
100-B.

101-Arama Kurtarma çalısmalarının asli amacı asağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlikede bulunan deniz ve hava araçlarının kurtarılması,
B) Arama kurtarma ile ilgili yardımcı yayınlar çıkartılması,
C) Denzide mal güvenliğinin sağlanması,
D) Đnsan hayatının kurtarılması,
E) Seçeneklerde verilenlerin tümü.

102- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 4125 kHz,
B) 42l5 kHz,
C) 4665.5 kHz,
D) 4856.5 kHz
E) 5010 kHz,

103-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Ana Arama Kurtarma Merkezi" , asağıdaki
seçeneklerde verilen kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
A) AKKM,
B) AAKM,
C) AAKKM,
D) AKAMER,
E) AKM.

104-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A)240 MHz,
B) 242.300 MHz,
C) 243.400 MHz,
D) 245.250 MHz,
E) 12320 kHz.

105-Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri, GMDSS telsiz operatörlerinin isletme
hatalarındandır?
I-Çağrılan istasyon adının 3 kez veya daha az söylenmesi,
II-Cihaz çıkıs gücünün kurallarda belirtilen sınırların üstünde çalıstırılması,
III-Zararlı karıstırmas (enterferans) durumunda frekansın kaydırılarak çalısılması,
IV-Ayar kontrollerinin sun'i güçlerle yapılması,
V-Yedek enerji kaynağı olarak akümülâtör bataryalarının kullanılması,
A) I ve II,
B) II, IV ve V,
C) II ve V,
D) II ve III,
E) II, III, IV ve V.

C e v a p l a r
101- D,
102- A,
103- C,
104- C,
105- D

106- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 4115 kHz,
B) 4177.5 kHz,
C) 4270.5 kHz,
D) 4245 kHz,
E) 4360 kHz.

107-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 4196.5 kHz,
B) 4207.5 kHz
C) 5043.5 kHz,
D) 5l22.5 kHz,
E) 6662.5 kHz.

108-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 156.720 MHz,
B) 156.800 MHz,
C) 156.825 MHz,
D) 156.850 MHz,
E) 16553.5 kHz.

109-Yasa ve Yönetmeliklerde geçen EHK kısaltması, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini
göstermektedir?
A) Elektronik Haberlesme Kanunu,
B) Elektronik Haberlesme Kurulu,
C) Elektronik Haberlesme Kurumu,
D) Elektronik Hizmet Kanalı,
E) Elektroteknik Hizmet Kalitesi.

110- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike,
emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 156.800 MHz frekansında kullanılan modülâsyon
türü ve haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM NBDP,
B) FM DSC,
C) FM NBDP,
D) AM RTF,
E) FM RTF.

C e v a p l a r
106- B,
107- B,
108- B,
109- A,
110- E.

111-Arama kurtarma deniz ve/veya hava tasıtlarının bulunduğu yer ve son durum ile ilgili bilginin
devamlı olarak alınamaması, veya ciddi bir zorluk içinde bulunmasının kesinlikle kaçınılmaz olması
nedeniyle tasıt veya personelinin tehlike içinde olduğu biliniyorsa ………. Đlân edilir.
Noktalı yere, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yoazılmalıdır)
A) Süpheli safha,
B) Alârm safhası,
C)Tehlike alârmı,
D) Tehlikeli durum,
E) Yasak bölge.

112-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 4321 kHz,
B) 5321 kHz,
C) 6125.5 kHz,
D) 8376.5 kHz,
E) 12190 kHz.

113-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 156.650 MHz,
B) 156.675 MHz,
C) 156.700 MHz,
D) 156.725 MHz,
E) 156.775 MHz.

114-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike,
emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 490 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve
haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) PM NBDP.

115-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 156.225 MHz,
B) 156.275 MHz,
C) 156.400 MHz,
D) 156.425 MHz,
E) 156.525 MHz.

C e v a p l a r
111- B,
112- D,
113- A,
114- D,
115- E.

116- Deniz/hava tasıdının veya personelinin ciddi bir tehlike içinde veya acil olarak yardıma
gereksinim duyulduğuna dair bilgi alındığında alârm safhasının ardından tasıt ile bağlantı kurmak için
yapılan tesebbüsler ve yapılan girisimler basarısız kaldığında, tasıt veya kisinin tehlike içinde olduğu
ihtimâlinin açıklık kazandığı durumlarda ………. Đlân edilir.
Noktalı yerle, asağıdaki seçeneklerde verilenleden hangisi yazılmalıdır?
A) Acil durum,
B) Kesin acil durum safhası,
C) Tehlike safhası,
D) Yüksek alârm safhası,
E) Kırmızı alârm safhası.

117- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 2356.5 kHz,
B) 3521 kHz,
C) 6268 kHz,
D) 5581.5 kHz,
E) 8956.5 kHz.

118-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 156.100 MHz,
B) 156.150 MHz,
C) 156.250 MHz,
D) 156.375 MHz,
E) 156.450 MHz.

119-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike,
emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 518 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve
haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) PM NBDP.

120- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak
tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 406 -
406.1 MHz frekans bandının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS),
B) Arama, eğitim (Hava/Kara/Deniz),
C) Arama kontrol (Hava/Kara)
D) Tehlike emniyet - GMDSS - EPIRB,
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS).

C e v a p l a r
116- C,
117- C,
118- D,
119- D,
120- D,

121) Asağıdakilerden hangisi telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel isletme hatalarından biridir?
A) Tahsisli frekansın kullanılması
B) Frekansın kaydırılarak kullanılmaması
C) Ayar kontrollerinin sun'i yüklerle yapılması
D) Cıhazların gücünün arttırılması
E ) Cıhazların teknik kitaplarında belirtilen esaslara göre kullanılmaması

122) Uluslararası haberlesmeler, asağıdaki hangi kod ve esaslara göre yapılır ?
A) CEPT'teki
B) TGM'deki
C) ITU/RR'deki
D) HM/RR'deki
E) INMARSAT'taki

123) Asağıdakilerden hangisi telsiz sistemlerinin montaj ve yerlestirme hatalarından biridir ?
A) Cıhazların teknik kitap ve brosürlerinde belirtilen esaslara göre kurulmaması
B) Tahsisli frekans kullanılması
C) Frekansın kaydırılarak kullanılması
D) Ayar ve kontrollerin sun'i yüklerle yapılmaması
E ) Tescil edilmis emisyonlar dısında çalısılması

124- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 463o.5 kHz,
B) 5150 kHz,
C) 5510 kHz,
D) 5680 kHz,
E) 6150.5 kHz.

125- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 5021 kHz,
B) 5368 kHz,
C) 6015 kHz,
D) 6156.5 kHz,
E) 6215 kHz.

C e v a p l a r
121- D,
122- C,
123- A,
124- D,
125- E.

126- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 8150.5 kHz,
B) 4451 kHz,
C) 6553.5 kHz,
D) 16310.5 kHz,
>E) 6312 kHz.

127- Arama kurtarma haberlesmesinin amacı;
A) Hızlı haberlesmeyi sağlamaktır,
B) Aranan tasıt ile en kısa süre içinde haberlesme sağlamaktır,
>C) Arama kurtarma hizmetlerinin yapılmasını sağlamaktır,
D) Kara ile aranan tasıt arasındaki haberlesme bağlantısını sağlamaktır,
E) Haberlesmeyi yapacak olan görevlilerin haberlesme becerilerini artırmaktır.

128-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 124 MHz,
B) 123 MHz,
C) 133 MHz,
D) 156.050 MHz,
>E) 156.300 MHz.

129- "Karasal, kablolu, uydu ve diğer ortamlar üzerinden, sifreli veya sifresiz olarak kitle haberlesmesi
amacıyla yapılan ve bireysel iletisim hizmetlerini kapsamayan görüntü ve/veya ses iletimi" asağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Telekomünikasyon,
B) Radyokomünikasyon,
>C) Radyo ve Televizyon yayını,
D) Broadcast yayını,
E) Faks yayını.

130-Türkiye'de her türlü elektronik cıhaz, sistem ve sebekelerinin kurulması ve isletilmesine izin
verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyon ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile
bunların düzenlenmesi ………… 'nın yetki ve sorumluluğu altındadır.
Noktalı yere, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,
B) Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü,
>C) Devlet,
D) Denizcilik örgütü,
E) UROD baskanlığı.

C e v a p l a r
126- E,
127- C,
128- E,
129- C,
130- C.

131-Bakanlığın görev ve yetkilerinden biri de; elektronik haberlesme politikalarının tespiti ve
uygulanması amacıyla gerekli arasıtırmaları yapmak ve yaptırmaktır.
A) Doğru,
B) Yanlıs.

132-Yabancı devletlerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerine, karsılıklılık esasına bağlı olarak
asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin uygun görüsüne dayanılarak telsiz cıhaz ve sistemi
kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir?
A) Türk Silâhlı Kuvvetleri,
B) Emniyet Genel Müdürlüğü,
C) Đçisleri Bakanlığı,
D) Dısisleri Bakanlığı,
E) Bakanlar Kurulu.

133-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 4444 kHz,
B) 5336.5 kHz,
C) 6314 kHz,
D) 8811.5 KHz
E) 12326 kHz.

134-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike,
emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 2174,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü
ve haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) PM NBDP.

135- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak
tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan
344.000 MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Arama kontrol (Hava/Kara/Deniz),
B) Arama, eğitim (Hava/Kara/Deniz),
C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz),
D) Arama kurtarma ve eğitim (Hava/Kara/Deniz),
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS).

C e v a p l a r
131- A,
132- D,
133- C,
134- D,
135- A.

136- Deniz tasıtlarının karayla haberlesmesini sağlayan sahil telsiz istasyonlarının ve bu istasyonlar
üzerinden yapılan seyir güvenliği haberlesmesi dahil telsiz haberlesme sistemlerinin kurulması ve
isletilmesi, …………... bünyesindeki bir müdürlük tarafından yürütülür?
A) Sahil Güvenlik Komutanlığı,
B) Denizcilik Müstesarlığı,
C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
D) Türk Telekomünikasyon AS Genel Müdürlüğü,
E) PTT Genel Müdürlüğü.

137- Deniz yetki alanlarında Elektronik Haberlesme Kanunu kapsamındaki her türlü denetim ile
spektrum izleme görevini, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yürütür?
A) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
B) Sahil Güvenlik Komutanlığı,
C) Liman Baskanlığı,
D) Sahil Telsiz Đstasyonu,
E) Denizcilik Müstesarlığı Bölge Müdürlükleri.

138-Yabancı devletlerle yapılan anlasmalara dayanılarak kurulmıs veya kurulacak telsiz cıhaz veya
sistemleri;
A) uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin karar hükümlerine tabidir.
B) uluslararası Denizcilik Örgütü'nün karar hükümlerine tabidir,
C) varsa Avrupa Birliği hükümlerine tabidir,
D) varsa anlasmalardaki özel hükümlere tabidir,
E) Bakanlar kurulu kararlaına tabidir.

139- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
>A) 8414.5 kHz,
B) 8324.5 kHz
C) 12145.5 kHz,
D) 16551 kHz,
E) 156050 kHz.

140- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 5670 kHz,
B) 8291 kHz,
C) 12190.5 kHz
D) 6286 kHz,
E) 16320 Kkz.

C e v a p l a r
136- C,
137- B,
138- D,
139- A,
140- B

141- Deniz tasıtlarının karayla haberlesmesini sağlayan sahil telsiz istasyonlarının ve bu istasyonlar
üzerinden yapılan seyir güvenliği haberlesmesi dahil telsiz haberlesme sistemlerinin kurulması ve
isletilmesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki ………………. tarafından yürütülür?
A) Telsiz Đsleri Genel Müdürlüğü,
B) Telekomünikasyon Müdürlüğü,
C) Haberlesme Müdürlüğü,
D) Elektronik Haberlesme Müdürlüğü,
E) Telsiz Đsletme Müdürlüğü.

142- Ulusal ve uluslararası kurulusların belirlediği standart değerleri dikkate alınmak suretiyle telsiz
cıhaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan sidedet limit değerlerinin
belirlenmesi, kontrol ve denetimleri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tarafından yapılır
veya yaptırılır?
A) Bakanlık,
B) Kurum,
C) Müstesarlık,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
E) Telsiz Genel Müdürlüğü.

143- Telsiz ücret tarifesinde belirlenen ücretlerde; gerektiğinde her bir ücret kaleminin yüzde kaçına
kadar azaltma yapılabilir?
A) 75'ine,
B) 70'ine,
C) 60'ına,
D) 55'ine,
E) 50'sine.

144- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 2173 kHz,
B) 2665 kHz,
C) 8416.5 kHz,
D) 6110 kHz,
E) 22000.5 kHz.

145- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 8122.5 kHz,
B) 8215 kHz,
C) 8176.5 kHz,
D) 12290 kHz,
E) 16300 kHz.

C e v a p l a r
141- E
142- B
143- E
144- C
145- D

146- Gemi telsiz istasyonları, telsiz yayın kontrolü (TYK) açısından asağıdaki hangi kategoriye
girmektedir?
A) TYK 0
B) TYK 1
C) TYK 2
D) TYK 3
E) TYK 6.

147- Yabancı bayraklı yatlardan; gezi, eğlence ve turizm amacıyla Türkiye ye gelenler, yatlardaki
telsizlerini;
A) Kullanmalarına izin verilmez,
B) Türk mevzuatına uymak kaydıyla kullanabilirler,
C) Sadece, tehlike kanallarını kullanabilirler,
D) Sadece tehlike, acelelik ve emniyet amacıyla yapacakları haberlesmeler için kullanabilirler,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri.

148- Gemilerden telsiz haberlesmesi yoluyla gelecek olan sağlık yardım istekleri, ………. 'nın
belirleyeceği en yakın ………. 'ne bildirilir.
Noktalı yerlere, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Ulastırma Bakanlığı - Denizcilik Müstesarlığı,
B) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü - Kıyı telsiz istasyonu,
C) Denizcilik Müstesarlığı - Đlgili ilin valiliği,
D) Sağlık Bakanlığı - Tele Sağlık Servisi,
E) Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü - Kıyı telsiz istasyonu.

149-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 8885.5 kHz,
B) 12125 kHz,
C) 6700 kHz,
D) 5615.5 kHz,
E) 12563 kHz.

150-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A)100 MHz,
B) 101 MHz,
C) 113.5 MHz,
D) 123.300 MHz,
E) 26566 kHz.

C e v a p l a r
146- A,
147- B,
148- D,
149- E,
150- D

151- Her hangi bir sekilde izinsiz verici veya alıcı-verici telsiz tesisi kuran veya ruhsat aldıktan sonra bu tesisleri maddi çıkar veya siyasi amaçlarla ve milli güvenlik gereklerini dikkate almadan kullananlar, asağıdaki seçeneklerde verilen hangi ceza ile cezalandırılırlar.
A) Her iki durumda da 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
B) Her iki durumda da 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
C) Đzinsiz verici veya alcı/verici telsiz tesisi kuranlar 500 güne kadar adli para cezası ile, bu tesisleri milli güvenliği ihlâl
amacıyla kullananlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
D) Đzinsiz verici veya alcı/verici telsiz tesisi kuranlar 10 bin güne kadar adli para cezası ile, bu tesisleri
milli güvenliği ihlâl amacıyla kullananlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde 1 aydan 3 aya kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.
E) Đzinsiz verici veya alcı/verici telsiz tesisi kuranlar 2000 güne kadar adli para cezası ile, bu tesisleri milli güvenliği ihlâl
amacıyla kullananlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis
cezası ve ayrıca 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. EHK. Md.63/4

152- Elektronik Haberlesme Kanunu'nda tanımı yapılan CEIR asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini göstermektedir?
A) Cihaz Emisyon Đsaretleme Reisliği,
B) Seyyar Cihaz Kalite Kontrol Reisliği,
C) Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı,
D) Mobil Cihaz Kimlik Tanımı,
E) Elektronik Cihaz Kontrol Tablosu.

153- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A)12577 kHz,
B) 12576.5 kHz,
C) 16221 kHz,
D) 16400.5 kHz,
E) 26350 kHz,

154- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike,
emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 2182 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü
ve haberlesme tipi asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) AM RTF

155- Uluslar arası kurallarla, ülkemizin yasa ve yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve teknik özellikte
cihaz bulundurmayan deniz araçlarına asağıdaki hangi seçenekte verilen islem uygulanır?
A) Ruhsatnameleri yenilenmez,
B) Ruhsatnameleri iptâl edilir,
C) Sefere çıkmalarına izin verilmez,
D) 1200 TL'ye kadar adli para cezası verilir,
E) Süre verilip telsiz istasyonunun kurallara, yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi istenir.

C e v a p l a r
151- E,
152- C,
153- A,
154- E,
155- C.

156- "Sahil telsiz istasyonunun" tanımı ağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz araçları ile kara arasındaki haberlesme bağlantısını sağlayan kara istasyonu
B) Kıyısal seyir yapan gemilerde bulunan telsiz istasyonu,
C) Deniz araçlarının haberlesmelerini kontrol eden kara istasyonu,
D) Deniz araçlarının tehlike haberlesmelerini yöneten kara isatasyonu,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri değildir.

157- Ulusal ve uluslararası kurulusların belirlediği standart değerleri dikkate alınmak suretiyle telsiz
cıhaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan sidedet limit değerlerinin
belirlenmesi, kontrol ve denetimleri, konusundaki islemlerle ilgili usul ve esaslar için çıkartılacak
yönetmelikler konusunda …………… görüsleri de dikkate alınır?
I-Ulastırma Bakanlığı,
II-Çevre ve Orman Bakanlığı,
III-Dısisleri Bakanlığı,
IV-Emniyet Genel Müdürlüğü,
V-Sağlık Bakanlığı.
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca III,
C) I ve III,
D) II ve V,
E) I, III ve IV.

158-Uluslararası plânlama ve kriterler çerçevesinde uydu pozisyonuna iliskin plânlama, tahsis,
ulsulararası koordinasyon ile tescil islemlerini;
A) Kurum, Bakanlıkla koordineli olarak yürütür,
B) Kurum, IMO ile koordineli olarak yürütür,
C) Kurum, ITU ile koordineli olarak yürütür,
D) Bakanlık, ITU ile koordineli olarak yürütür,
E) Kurum, Dısisleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütür.

159- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunundaki cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel
kisilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından kullanılan ve Dısisleri Bakanlığınca belirlenen yabancı temsilciliklere ait yetkilendirme
kapsamı dısında olan her türlü cıhaz ve sistemler, telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden
muaftır.
A) Doğru,
B) Yanlıs.

160- Gemilerden gelecek olan sağlık yardım istekleri konusunda, olayın koordinasyonunu, asağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisi üstlenir?
A) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi,
B) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi,
C) Sağlık Bakanlığı,
D) Denizcilik Müstesarlığı,
E) Yardımı ilk alan kıyı telsiz istasyonu.

C e v a p l a r
156- A,
157- D,
158- A,
159- A,
160- E.

161- Đki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılan davranıs asağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmistir?
A) Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cıhaz ve sistemlerini kurumdan izin
almaksızın satan, kuran, isleten ve kullananlara,
B) Kurumdan izin almadan haberlesme hizmeti verenlere,
C) Kuruma bildirimde bulunmadan elektronik haberlesme hizmeti verenlere,
D) Telsiz cıhazlarının teknik özelliklerini değistirenlere,
E) Telsiz cıhaz ve sistemlerini yüksek güçle çalıstıranlara.

162- Telsiz haberlesme sistemi veya cıhaz kurulum basvurularının TĐM'e ulastığı tarihten baslayarak
basvurular, kaç gün içerisinde değerlendirilir, uygun görülenlere izni verilir?
A) 3 gün,
B) 5 gün,
C) 7 gün,
D) 15 gün,
E) 30 gün.

163- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 9000 kHz,
B) 12579 kHz,
C) 12326 kHz,
D) 16140 kHz,
E) 22167.5 kHz

164- Bir istasyonun yönünü, telsiz dalgalarını alarak tayin etmeyi ifade eden terim asağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Radio DF,
B) Radio Beacon,
C) Radio Phare,
D) SART,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri.

165- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 12336 kHz,
B) 16519 kHz,
C) 16420 kHz,
D) 22110.5 kHz,
E) 234 MHz.

C e v a p l a r
161- A,
162- D,
163- B,
164- A,
165- C.

166- Deniz tasıtlarının karayla haberlesmesini sağlayan sahil telsiz istasyonlarının ve bu istasyonlar üzerinden yapılan seyir güvenliği haberlesmesi dahil telsiz haberlesme sistemlerinin kurulması ve isletilmesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz isletme Müdürlüğü tarafından
…………… yürütülür?
A)Bakanlar kurulu kararıyla,
B) Ulastırma Bakanlığı'nın görevlendirmesine tabi olarak,
C) Denizcilik Müstesarlığı'nın yetkilendirmesine tabi olarak,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirmesine tabi olarak,
E) Herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmaksızın.

167-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A)4024.5 kHz,
B) 6112.5 kHz,
C) 8191.5 kHz,
D) 16695 kHz,
E) 121.100 MHz.

168-Yasada kodlu ve kriptolu haberlesme yapmaya yetki verilmis olan bakanlık, kurum/kurulus
dısındaki kamu kurum/kuruluslar ile gerçek ve tüzel kisilerin elektronik haberlesme hizmeti içinde
kodlu veya kriptolu haberlesme yapma usul ve esasları …………. tarafından belirlenir.
A) Ulastırma Bakanlığı,
B) Türk Silâhlı Kuvvetleri,
C) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu,
D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
E) Emniyet Genel Müdürlüğü.

169- Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 121 MHz,
B) 122 MHz,
C) 123.100 MHz,
D)125.100 MHz.
E) Seçeneklerde verilen frekanslardan hiçbiri değildir.

170-GMDSS Telsiz Operatör yazılı ve uygulamalı sınavlarda değerlendirme kaç puan üzerinden yapılır?
A) 45 puan,
B) 60 puan,
C) 70 puan,
D) 80 puan,
E) 100 puan.

C e v a p l a r
166- E,
167- D,
168- D,
169- C,
170- E.
expertsailor
10-05-2013, 07:51 PM
#2
Çevrimdışı
Güzel Paylaşım eline sağlık.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
14-06-2013, 07:28 AM
#3
Çevrimdışı
elinize sağlık çok teşekkürler,
2300359
10-11-2014, 11:15 PM
#4
Çevrimdışı
valla nokta atışı Big Grin
azzcnylmz
10-12-2014, 09:11 PM
#5
Çevrimdışı
emeğine sağlık
Captain-G
05-02-2017, 07:31 PM
#6
Çevrimdışı
gmdss goc için çalışmamız gereken bütün sorular bukadarmı yoksa daha başka sorular varmı bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.
gökhan tepecik
05-02-2017, 07:57 PM
#7
Çevrimdışı
(05-02-2017, 07:31 PM)gökhan tepecik demiş ki: gmdss goc için çalışmamız gereken bütün sorular bukadarmı yoksa daha başka sorular varmı bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.
tabi ki bunlar değil. gmdss GOC için Hilmi Ece'nin gmdss kitabı var o kitaptan çalışmanız yeterli olacaktır.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı