Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

08-03-2013, 08:00 PM
#1
Çevrimdışı
ULUSLARARASI 1972 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ

BÖLÜM A-GENEL Kural : l

Uygulama

(a) Bu kurallar, açık denizlerde ve açık denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz gemilerinin seyredebileceği sularda bulunan gemilerin tümüne uygulanacaktır.
(b) Bu kurallarda bulunan hiçbir hüküm, açık denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz gemilerinin seyrettiği demir yerleri, limanlar, göller, iç su yolları için yetkili makamlarca yapılan özel kuralların çalışması ile çelişki halinde bulunmayacaktır. Bu gibi özel kurallar, olanağı nisbetinde, bu Kurallara uyacaktır,
© Bu kurallarda bulunan hiçbir hüküm, herhangi bir Devletin Hükümeti tarafından konulacak olan Savaş gemilerine veya konvoy halinde seyreden gemilere özgü ek ışıklı işaret veya düdükle verilen işaret veya filo halinde balıkçılıkla uğraşan balıkçı teknelerine özgü ek istasyon veya ışıklı işaret kuralları ile çelişki halinde bulunmayacaktır. Bu ek istasyon veya ışıklı işaretler veya düdükle verilen işaretler, olanağı kadar, bu kurallar gereğince başka yerlere konulmasına yetki verilen her hangi bir ışık veya işaretle karıştırılmayacak şekilde olacaktır.
(d) Bu kuralların amacının gerçekleşmesi için Teşkilât tarafından trafik ayırım düzenleri benimsenebilir.
(e) özel bir şekilde veya özel bir amaç için inşa edilmiş olan bir teknenin fenerlerinin sayısı, yeri kapasitesi veya görünüş açıları veya şekilleri ile sesli işaret aletlerinin yeri veya nitelikleri bakımından bu kuralların hükümlerine uymadığının ilgili hükümetçe saptanmış olması halinde, teknenin özel faaliyetine müdahale etmeden böyle bir teknenin fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi, görünüş mesafe veya açılan ile sesli işaret aletlerinin yerleri ve nitelikleri bakımından o tekne için Hükümeti bu kurallara mümkün olduğu kadar yakın olanını saptayacaktır.

Kural : 2
Sorumluluk
(a) Bu kurallardaki hükümlerden hiçbiri, herhangi bir tekneyi veya sahibini. Kaptanı veya gemi adamlarını, bu Kurallara uyma veya gemicilerin her zamanki gö-revlerinin veya özel durum ve koşullarının gerektirdiği herhangi bir tedbirin alınması hususundaki ihmallerinin sonuçlarından kurtaramaz.
(b) Bu kuralları yorumlarken ve uygularken ilgili teknelerin sınırlı oluşları hususu da dahil, ani bir tehlikeden kaçınırken bu kuralların hükümlerinden ayrılmayı gerektirebilecek olan hususlar dahil, ani seyir ve çatışmanın ve herhangi bir özel şartın tüm tehlikeleri gözönünde tutulacaktır.

Kural : 3
Genel Tanımlamalar
Bu Metin içinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu Kuralların amacı için:
(a) «Tekne» sözcüğü : Su üstünde kalkarak seyreden ve deniz uçakları dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan hertürlü deniz aracını içine alır.
(b) «Kuvvetle yürütülen tekne» deyimi: Makine ile yürütülen herhangi bir tekne anlamına gelecektir.
© «Yelkenli tekne deyimi» : Var olsa bile yürüten makinesinin kullanılma ması şartıyla, yelken ile seyreden bir tekne anlamına gelecektir.
(d) «Balıkçılık yapan tekne» deyimi : Manevra kabiliyetini sınırlayan, ağlar, oltalar, troller veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan bir tekne anlamına gele cek fakat manevra kabiliyetini kısıtlamayacak olan oltalar veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan bir tekneyi kapsamıyacaktır.
(e) «Deniz uçağı» sözcüğü : Su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş hertürlü hava aracını kapsar.
(f) «Kumanda altında bulunmayan tekne» deyimi : Bazı istisnai şartlar sebebi ile bu kuralların gereğine uygun olarak manevra yapma gücü olmayan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir tekne anlamına gelecektir.
(g) "Manevra yapma kabiliyeti sınırlı tekne" deyimi : Yaptığı iş nedeniyle bu Kuralların gereğince uygun olarak manevra yapma gücü sınırlanan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği olmayan bir tekne anlamına gelecektir.
Manevra kabiliyeti sınırlı tekneler deyimi, sınırlı olmamak üzere aşağıda yazılı tekneleri içerecektir:
(i) Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi, çalışması veya toplanmasında bulunan bir tekne,
(ii) Tarama, sörvey veya sualtı çalışmaları yapan bir tekne,
(iii) Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan veya insan, kumanya ve yük aktaran bir tekne,
(iv) Bir hava aracını denize indirme veya denizden alma işi ile uğraşan bir tekne,
(v) Mayın tarama işleri yapan bir tekne,
(vi) Gerek yedekleyen ve gerekse yedeklenenin rotalarından ayrılma yetenek lerini önemli bir şekilde kısıtlanan, yedekleme işiyle uğraşan bir tekne.
(h) «Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne» deyimi : Mevcut seyredilebilir suların genişliği ve derinliği ile ilgili kendi draftının önemli ölçüde takip ettiği rotadan sapmasını önleyen kuvvetle yürütülen tekne anlamına gelecektir.
(i)«Üzerinde yol bulunan» deyimi: Bir teknenin demirli olmadığı veya karaya bağlı bulunmadığı veya karaya oturmadığı anlamına gelecektir.
(j) Bir teknenin «boyu» ve «eni» sözcükleri : O teknenin tam boyu ve en geniş eni anlamlarına gelecektir.
(k)Teknelerden birinin diğeri tarafından gözle görülmesi halinde, teknelerin birbirlerini gördükleri varsayılacaktır.

(1)«Kısıtlı görüş» deyimi :
Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fır¬tınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri bir sebeple kısıtlı oluşu anlamına gelecektir.


BÖLÜM B - MANEVRA VE SEYİR KURALLARI
KISIM 1 - HERTÜRLÜ GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN YÖNETİMİ

Kural : 4
Uygulama
Bu kısımdaki Kurallar hertürlü görüş koşulunda uygulanır.

Kural : 5
Gözcülük

İçinde bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin ta¬mamen değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde mevcut tüm uygun araçların yanı sıra her tekne her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü de yapacaktır.

Kural : 6
Emniyetli Hız

Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulu¬nulan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için, her tek¬ne her zaman emniyetli bir hızla ilerleyecektir.
Emniyetli hız saptanırken aşağıda yazılı faktörler dikkate alınacaktır.
(a) Tüm tekneler tarafından :
(i) Görüş durumu,
(ii) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu,
(iii) Teknenin durdurulma mesafesine ve içinde bulunduğu koşullarda dönme kabiliyetine özel surette dikkat edilerek teknenin manevra yapabilme yeteneği,
(iv) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı,
(v) Rüzgâr, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı,
(vi) O yerde var olan su derinliği ile tekne su çekiminin ilişkisi,
(b) Çalışır radarı olan tekneler için ek olarak :
(i) Radar cihazının karakteri, yeterlilik ve sınırlılığı,
(ii) Kullanılmakta olan radar mesafe ayarının zorunlu kıldığı kısıtlamalar,
(iii) Denizin durumu, hava ve diğer müdahale kaynaklarının radar, alıcılığı üze rindeki etkisi,
(iv) Küçük tekneler buz ve diğer yüzer maddelerin yeterli bir radar mesafesinde, radar tarafından alınamaması durumu,
(v) Radarda görülen teknelerin sayısı, bulundukları yer ve hareketleri,
(vi) Yakın çevrede bulunan tekneler ve diğer maddelerin radar kullanılarak mesafesi saptanırken görüşün daha kesin olarak saptanmasına olanak bulunacağı,

Kural : 7
Çatışma Tehlikesi

(a) Her tekne çatışma tehlikesi olup olmadığını saptamak için, içinde bulunduğu durum ve koşullara uygun olan elde mevcut araçların tümünü kullanacaktır. Herhangi bir tereddüt mevcut olduğu takdirde, böyle bir tehlike varsayılacaktır.
(b) Radar varsa ve çalışmıyorsa, çatışma tehlikesini önceden saptamak ve radarla ardarda mevki koymak veya buna benzer radar ekranında görülen cisimlerin usulüne uygun gözlemlerini yapmak üzere uzak mesafe taramalar da dahil radar cihazından gerekli şekilde faydalanılacaktır.
© Varsayımlar, yetersiz bilgi, özellikle yetersiz radar bilgisi üzerine oturtulmayacaktır.
(d) Çatışma tehlikesinin mevcut olup olmadığı saptanırken aşağıda yazılı hususlar dikkate alınacaktır:
(i) Yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin farkedilir derecede değişmemesi halinde tehlike var sayılacaktır.
(ii) Özellikle çok büyük bir tekneye veya yedek çekene veya yakın mesafede olan bir tekneye yaklaşırken farkedilir derecede kerteriz değişmesi görüldüğü durumlarda da çatışma tehlikesi bazen mevcut olabilir.

Kural : 8
Çatışmayı Önleme Hareketi

(a) Olayın koşulları elverişli olduğu ve iyi gemicilik kurallarına uyularak ye terli bir süre içinde yapıldığı takdirde çatışmayı önlemek için girişilecek herhangi bir hareket olumlu olacaktır.
(b) Olayın koşulları elverişli olduğu takdirde çatışmayı önlemek üzere yapılacak her rota ve/veya hız değişimi gözle veya radarla diğer bir teknenin çabucak görebileceği kadar büyük olacak ve birbiri ardından yapılacak küçük rota ve/veya hız değişimlerinden kaçınılacaktır.
© Eğer manevra sahası varsa, yakın düşme durumundan sakınmak için sadece zamanında yapılmış rota değişikliği, oldukça önemli ve diğer yakın düşmelere sebep olmayan en etkili bir hareket olabilir.
(d) Diğer bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere girişilecek hareket, bu teknenin emniyetli bir mesafeden geçmesi ile sonuçlanacak harekettir. Hareketin etkili olup olmadığı diğer tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar dikkatle kont rol edilecektir.
(e) Çatışmayı önlemek veya durumu değerlendirmek için biraz daha za- man kazanmak üzere, bir tekne gerekiyorsa yürütücü kuvvetlerini durdurarak veya geri çalıştırarak hızını azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır.
(f) (i) Bir başka geminin geçişini yada güvenli geçişini engellememesi bu kurallarla istenen gemi, durumunun şartlarına göre istendiğinde diğer geminin güvenli geçişine yetecek, yeterli deniz sahasına öncelikle kendi güvenlik tedbirlerini alarak izin verecek.
(ii) Bir geminin geçiş veya güvenli geçişini engellememesi istenen gemi bu zorunluluktan kurtulamaz şayet bu yaklaşma diğer gemi ile çatışma riskini azaltılıyorsa önlem alırken bu bölümdeki kuralların tümüne riayet edecektir.
(iii) Geçişi engellenmeyen gemi bu bölümdeki kuralların tümüne uyacak ve gemilerin birbirlerine çatışma oluşturacak şekilde yaklaşmayacaklardır.

Kural : 9
Dar Kanallar

(a) Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın seyre¬decektir.
(b) Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçişine engel olmayacaktır.
© Balıkçılıkla uğraşan bir tekne dar bir kanal veya geçitte seyreden bir tek¬nenin geçişine engel olmayacaktır.
(d) Bir dar kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçen bir tekne, sadece böyle bir kanalın veya geçidin içinde emniyetle seyredebilecek bir teknenin geçişine engel olacaksa, bu geçişi yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne Kural 34 (d) de belirlenen ses işaretini kullanabilir.
(e) (i) Dar bir kanal veya geçitte, yetişen gemi, yetişilen gemiyi geçme niyetini 34 © (i) sayılı Kuralda belirtilen uygun ses işaretini vererek gösterirse yetişilen gemi emniyetle geçişe izin veren tedbirleri alırsa ancak o zaman geçiş yapılabilir. Mutabakata varıldığı takdirde, yetişilen gemi 34 © (ii) sayılı Kuralda belirtilen uygun ses işaretini verecek, emniyetli geçişe izin vermek üzere harekete geçecektir. Şüpheli durumda, yetişilen gemi 34 (d) sayılı Kuralda belirtilen ses işaretini verebilir.
(ii) Bu kural yetişen teknenin 13. ncü Kuralda belirtilen yükümlülüğünü orta¬dan kaldırmaz.
(f) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesinin engellendiği dar bir kanal veya bir geçitin bir dönüm yerine veya bir alanına yaklaşan bir tekne özel tedbir ve dikkatle seyredecek, 34 (e) sayılı kuralda belirtilen uygun ses işaretini verecektir.
(g) Olayın koşulları elverdiği takdirde, hiçbir tekne dar bir kanalda demirlemeyecektir.

Kural : 10
Trajik Ayırım Düzenleri

(a)Bu kural Teşkilâtın kabul ettiği trafik ayırım düzenlerine uygulanacaktır ve gemilerin diğer kurallarla saptanmış olan hiçbir sorumluluğunu kaldırmaz.
(b) Trafik ayırım düzenlerini kullanan bir tekne :
(i) Uygun trafik şeridinde, o şeridin genel trafik akımı yönündeki uygun trafik şeridinde ilerleyecektir.
(ii) Uygulanabildiği kadar trafik ayırım hattı veya ayırım bölgesinden açık bulunacaktır.
(iii) Normal olarak, şeridin bitiminde trafik şeridine girecek veya çıkacaktır. Fakat her iki taraftan girer veya çıkarken genel trafik akım yönüne, uygulanabildiği kadar, küçük bir açı ile girip çıkacaktır.
© Bir tekne mümkün olduğu kadar, trafik şeritlerinde karşıdan karşıya geçmekten kaçınacaktır. Fakat böyle bir geçiş zorunluluğunda olduğu zaman, geçişi uygulayabileceği kadar genel trafik akımı yönüne dik açıya en yakın bir açı ile yapacaktır.
(d) (i) Bir gemi uygun trafik ayırım düzeni içindeki trafik şeridini güvenli olarak kullanabildiği sürece iç trafik bölgesini kullanmayacaktır. Bununla birlikte, uzunluğu 20 m.den küçük gemiler, yelkenli gemiler ve balıkçı gemileri dahili trafik bölgesini kullanabilirler.
(ii) Alt paragraf (d) (i) ye rağmen bir gemi bir limana Deniz platformlarına veya yapılarına pilot istasyonlarına veya dahili trafik bölgesinde inşa edilen diğer yerlere dahili trafik bölgesi içinde yeralmak suretiyle ani kazayı önlemek için giriş-çıkış yapabilir.
(e) Aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere karşıdan karşıya geçen bir tekne ya da bir trafik şeridine giren ya da çıkan tekne dışında bir tekne, normal olarak ayırım bölgesine girmeyecek ve ayırım hattını geçmeyecektir.
(i) Acil durumlarda, ani bir tehlikeden kaçınma durumunda ;
(ii) Bir ayırım bölgesi içinde balıkçılıkla uğraşıldığında.
(f) Trafik ayırım düzeni sonlarına yakın alanlarda seyreden bir tekne özel bir dikkat gösterecektir.
(g) Bir tekne bir trafik ayırım düzeni içinde veya bu düzenin sonlarına yakın alanlarda demirlemekten mümkün olduğu kadar kaçınacaktır.
(h) Bir trafik ayırım düzenini kullanmayan bir tekne mümkün olduğu kadar, uzak geçerek bu düzenden kaçınacaktır.
(i) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne bir trafik şeridini takibeden herhangi bir teknenin geçişini engellemeyecektir.
(j) Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne bir trafik şeridini takibeden herhangi bir kuvvetle yürütülen teknenin emniyetle geçişini engellemeyecektir.
(k) Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir trafik ayırma düzeni içinde seyir güvenliği için bakım tutum işleri yapıyorsa işin süresince bu Kuralı uygulamak zorunda olmayacaktır.
(l) Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir trafik ayırma düzeni içinde denizaltı kablosu döşeme, hizmet verme ya da kaldırma işinde çalıştığı zaman, işin süresince, bu Kuralı uygulamak zorunda olmayacaktır.

KISIM II - BİRBİRİNİ GÖREN TEKNELERİN DAVRANIŞLARI

Kural : 11
Uygulama
Bu kısımda mevcut kurallar birbirini gören tekneler için uygulanır.

Kural : 12
Yelkenli Tekneler

(a) Çatışma tehlikesi mevcut olacak şekilde iki yelkenli tekne birbirine yaklaşıyorsa bu teknelerden biri aşağıda yazılı olan şekilde diğerinin yolundan çıkacaktır.
(i) Rüzgârı farklı bordalardan kullanan teknelerden rüzgârı iskeleden kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.
(ii) Her iki tekne de rüzgârı aynı taraftan kullanıyorsa rüzgâr üstünde olan tekne rüzgâr altında olan teknenin yolundan çıkacaktır
(iii) Rüzgârı iskeleden kullanan bir tekne rüzgâr üzerinde bir tekne görür ve bu gördüğü teknenin rüzgârı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı kullandığını saptayamazsa gördüğü diğer teknenin yolundan çıkacaktır.
(b) Bu kuralın amaçları için, ana yelkenli şiştiği taraf veya seren yelkenli bir teknede baştan kıça doğru olan en büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi tarafı rüzgâr üstü sayılacaktır.

Kural : 13
Yetişme

(a) Bir tekneye yetişen diğer herhangi bir tekne bu Kuralların, Bölüm B Kısım I ve Kısım II'deki mevcut hükümlerine bakılmaksızın yetişilen teknenin yolundan çıkacaktır.
(b) Herhangi bir tekneye, kemeresinin 22.5 derece (2 kerte) den daha fazla gerisindeki herhangi bir yönden yaklaşan bir tekne, yani yetişmekte olduğu tekneye göre, geceleyin o teknenin sadece pupa fenerini görüp borda fenerlerinden hiçbirini göremeyecek mevkide bulunan tekne «yetişen bir tekne» sayılacaktır.
© Bir tekne diğer bir tekneyi yetişip geçtiği hususunda herhangi bir tereddüde düştüğü takdirde, kendini yetişen tekne sayarak buna göre hareket edecektir.
(d) İki tekne arasındaki kerterizlerde sonraki herhangi bir değişim, yetişen tekneyi bu Kurallara göre, aykırı geçen bir tekne yapmayacak veya yetişilen tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar, yetişen teknenin yükümlülüğünü kal¬dırmayacaktır.

Kural : 14
Pruva Pruvaya Geliş Durumu

(a) Kuvvetle yürütülen iki teknenin, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek surette, birbirlerine karşı veya karşıya yakın birer rota ile yaklaşmaları halinde, bu teknelerden herbiri diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını sancağa değiş¬tirecektir.
(b) Bir teknenin diğerini pruvasında veya pruvasına yakın ve gece silyon fenerlerini bir doğru üzerinde veya doğruya yakın bir halde ve /veya her iki borda fe¬nerini birlikte gördüğü, gündüz ise, diğer tekneyi buna benzer bir durumda gördüğü zaman, yukarıdaki durumun mevcut olduğu varsayılacaktır.
© Böyle bir durumun varlığından tereddüte düşen bir tekne bu durumun hakikaten mevcut olduğunu varsayacak ve buna uygun olarak hareket edecektir.

Kural : 15
Aykırı Geçiş

Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır.

Kural : 16
Yol Veren Teknenin Davranışı
Diğer bir tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice neta olmak üzere, olanağı kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır.

Kural : 17
Yol Verilen Teknenin Davranışı

(a) (i) İki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunluluğunda bulun¬duğu yerlerde diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır.
(ii) Bu kurallar uyarınca yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yap¬madığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir.
(b) Rotasını ve hızını muhafaza etmesi gereken tekne, herhangi bir sebepten dolayı, sadece yol vermesi gereken teknenin yapacağı manevra ile çatışmanın önüne geçilemeyecek kadar kendisini yakın bulursa, çatışmayı önlemeye yardımcı olacak en iyi hareketi yapacaktır.
© Bir aykırı geçiş durumunda, diğer kuvvetle yürütülen bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere, bu Kuralın (a) (ii) sayılı alt paragrafı uyarınca manevra yapan kuvvetle yürütülen bir tekne, olayın koşulları elverdiği takdirde, kendi iskele tarafından gördüğü bir tekne için rotasını iskelesine alarak değiştirmeyecektir.
(d) Bu kural, yol vermesi gereken teknenin yol verme yükümlülüğünü kaldırmaz.

Kural : 18
Tekneler Arasındaki Sorumluluklar
9, 10 ve 13 sayılı Kuralların aykırı hükümleri hariç :

(a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne :
(i) Kumanda altında bulunmayan,
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan,
(iii) Balıkçılıkla uğraşan,
(iv) Yelkenli,bir teknenin yolundan çıkacaktır.
(b) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne :
(i) Kumanda altında bulunmayan;
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan;
(iii) Balıkçılıkla uğraşan,
diğer bir teknenin yolundan çıkacaktır.
© Üzerinde yol bulunan balıkçılıkla uğraşan bir tekne olanağı kadar.
(i) Kumanda altında bulunmayan;
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan,
bir teknenin yolundan çıkacaktır.
(d) (i) Kumanda altında olmayan veya manevra yapma gücü kısıtlı olan bir teknenin dışında hiçbir tekne, içinde bulunduğu koşulların elvermesi halinde, kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan ve 28 nci kuraldaki işareti gösteren bir teknenin emniyetle geçişine engel olmayacaktır.
(ii) Kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne özel durumunu gözönünde tutarak dikkatle seyredecektir.
(e) Su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, genellikle, bütün teknelerden tama¬men neta bir halde bulunacak ve bunların seyrini engellemekten kaçınacaktır. Çatışma tehlikesinin var olduğu koşullarda bu bölümdeki kurallara uyacaktır.

KISIM III KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN DAVRANIŞLARI

Kural : 19
Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

(a) Bu kural, görüş şartları kısıtlı olan bir alanda veya böyle bir alana yakın yerlerde seyrederken birbirini görmeyen teknelere uygulanacaktır.
(b) Her tekne, kısıtlı görüşün içinde bulunan durum ve koşullarına göre ayarlanacak olan emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Kuvvetle yürütülen bir tekne, ani manevralar için makinelerini hazır bulunduracaktır.
© Her tekne bu Bölümün l nci Kısmındaki Kuralları uygularken, kısıtlı görüşün içinde bulunulan durum ve koşullarını dikkate alacaktır.
(d) Sadece radarla diğer bir teknenin varlığını anlayan bir tekne bir çatışma alanına girme halinin oluşup oluşmadığını ve/veya çatışma tehlikesinin bulunup bulunmadığını saptayacaktır. Böyle bir durumun mevcut olması halinde önleyici manevrayı zamanında yapacak, ancak, bu manevra bir rota değiştirilmesini gerektiriyorsa aşağıdaki hususlardan olanağı ölçüsünde kaçınılacaktır.
(ı) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilersinde bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması
(ıı) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemere doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru değiştirilmesi
(e) Çatışma tehlikesinin var olmadığının saptandığı haller hariç, kendi kemere doğrultusunun ön tarafında başka bir teknenin sis işaretini duyan veya kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamayan bir tekne hızını rotasını koruyabileceği alt düzeye indirecektir. Böyle bir tekne çatışma tehlikesi geçinceye kadar üzerindeki bütün yolu kesecek ve her durumunda çok dikkatle seyir edecektir.

C — FENERLER VE ŞEKİLLER :

Kural : 20
Uygulama

(a) Bu bölümdeki kurallara, bütün hava koşullarında uyulacaktır.
(b) Fenerlere ait Kurallar güneşin batışından doğuşuna kadar uygulanacak ve bu süre içersinde Kurallarda belirlenen fenerlerle karıştırılmayacak veya bunların görünüşlerini veya ayırıcı karakterlerini bozmayacak veya iyi bir gözcülük yapılmasını engellemeyecek olan fenerler dışında diğer hiçbir ışık gösterilmeyecektir.
© Bu kurallarda belirtilen fenerler, taşındığı takdirde, kısıtlı görüşlerde güneşin doğuşundan batışına kadar da, gösterilecek ve gerekli görülen diğer bütün koşullarda da gösterilebileceklerdir.
(d) Şekillerle ilgili kurallar gündüzleri uygulanacaktır.
(e) Bu kurallarda belirlenen fenerler ve şekiller bu kuralların I sayılı Ekinin hükümlerine uygun olacaktır.

Kural : 21
Tanımlamalar

(a) «Silyon feneri» deyimi: Teknenin baş-kıç orta hattı üzerine konulan. 225 derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz bir ışık gösteren ve teknenin her iki tarafında tam pruvadan itibaren kemerenin 22,5 derece gerisine kadar ışık gösterecek surette yerleştirilmiş beyaz bir fener anlamına gelecektir.
(b) «Borda fenerleri» deyimi: Herbiri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde tam pruvadan kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesiksiz bir ışık gösterecek surette yerleştirilmiş sancak tarafında, yeşil, iskele tarafında kırmızı fener anlamına gelecektir. Boyu 20 metreden kısa teknelerde, borda fenerleri teknenin baş-kıç orta hattı üzerinde bulunan bir fanus içinde birleşik olarak taşınabilir.
© «Pupa feneri» deyimi: Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, ufkun 135 derecelik bir yayı üzerinde kesiksiz beyaz bir ışık gösteren, tam kıçtan itibaren geminin her iki bordasında 67,5 derecelik bir ışık göstermek üzere yerleştirilmiş beyaz ışık veren bir fener anlamına gelecektir.
(d) «Yedekleme feneri» deyimi: Bu kuralın © paragrafında belirlenen «Pupa feneri» ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fener anlamına gelecektir.
(e) «Her taraftan görülür fener» deyimi: Ufkun 360 derecelik yayı üzerinde kesiksiz ışık gösteren bir fener anlamına gelecektir.
(f) «Çakar fener» deyimi: Düzenli aralıklarla dakikada 120 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir.

Kural : 22
Fenerlerin Görünüşü

Bu kurallarda belirtilen fenerler, en az aşağıda yazılı mesafelerden görünebilmeleri için, bu Kuralların I inci ekinin 8 inci kısmında belirlenen şiddette olacaklardır.

(a) Boyları 50 metre veya daha fazla olan tekneler :
— 6 milden görünür silyon feneri,
— 3 milden görünür borda feneri,
— 3 milden görünür pupa feneri,
— 3 milden görünür yedekleme feneri,
— 3 milden ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener.

(b) Boyları 12 metre veya daha fazla olan fakat 50 metreden az olan tekneler :
— 5 milden görünür silyon feneri; ancak 20 metreden az olan teknelerde 3 milden görünür olacaktır.
— 2 milden görünür borda feneri;
— 2 milden görünür pupa feneri;
— 2 milden görünür yedekleme feneri;
— 2 milden ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener.

© Boyu 12 metreden az olan tekneler :
— 2 milden görünür silyon feneri;
— l milden görünür borda feneri;
— 2 milden görünür pupa feneri;
— 2 milden görünür yedekleme feneri;
— 2 milden ve her yönden görünür, beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener.
(d) Kolay görülemeyen, kısmen batık tekneler yada cisimler yedeklendiğinde :
— 3 milden her yönden görünür beyaz bir fener.

Kural : 23
Üzerinde yol bulunan Kuvvetle Yürütülen Tekneler

(a) Kuvvetle yürütülen bir tekne üzerinde yol olduğu zaman :
(i) Baş tarafta bir silyon feneri,
(ii) Boyları 50 metreden daha kısa olan bir teknenin gösterme yükümlülüğü bulunmaması hali hariç, kıç tarafa doğru ve baş taraftakinin yukarısında ikinci bir silyon feneri,
(iii) Borda fenerleri ;
(iv) Bir pupa feneri;
(b) Bir hava-yastıklı tekne su üzerinde kalkarak çalıştığı zaman, bu kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerlere ek olarak, ufkun her tarafından görülen, sarı renkte çakar bir fener taşıyacaktır.
© (i) Boyu 12 metreden küçük olan kuvvetle yürütülen bir tekne bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerler yerine her yönden görünür bir beyaz fener ve borda fenerleri gösterebilir.
(ii) Azami hızı 7 deniz milini geçmeyen, boyu 7 metreden küçük kuvvetle yürütülen bir tekne bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerlerin yerine her yönden görünür bir beyaz fener ve uygulanabildiği takdirde aynı zamanda borda fenerlerini de gösterebilir.
(iii) Boyu 12 metreden küçük olan ve kuvvetle yürütülen bir teknede silyon fenerinin ya da her yönden görünür beyaz bir fenerin baş-kıç doğrultusu üzerinde gösterilmesi, bu doğrultu üzerinde fener donatılmasının pratik bulunmaması dolayısıyle sağlanamadığı takdirde bu fenerler orta hat dışında gösterilebilir. Ancak, bu takdirde borda fenerleri kombine olarak bir fener halinde ve baş-kıç orta doğrultusu üzerinde, ya da silyon, yahut her yönden görünür beyaz fenerle mümkün olduğu kadar aynı baş-kıç doğrultusunda gösterilecektir.

Kural : 24
Çekerek ve iterek yedekleme

(a) Kuvvetle yürütülen bir tekne yedeklerken :
(i) Kural 23 (a) (i) ya da (a) (ii) de belirtilen fener yerine dikey bir doğru üzerinde, iki silyon feneri gösterecektir. Yedekleyen bir teknenin kıç tarafından yedeklenenin kıç sonuna kadar olan mesafenin 200 metreden fazla olması halinde dikey bir doğru üzerinde üç adet adı geçen feneri gösterecektir.
(ii) Borda fenerleri,
(iii) Bir pupa feneri,
(iv) Pupa feneri üzerinde, dikey bir doğru üzerinde bir yedekleme feneri,
(v) Yedek boyu 200 metreden fazla olduğu zaman, en iyi görülebilecek bir yerinde bir eşkenar dörtgen (mayın) şekli,
gösterecektir.
(b) İten tekne ile ileri itilen tekne birleşik tek bir tekne gibi birbirlerine sıkıca bağlı iseler, bunlara, kuvvetle yürütülen bir tekne gözüyle bakılacak ve bu tekneler 23 ncü kuralda belirtilen fenerleri göstereceklerdir.
© Birleşik tek bir tekne hali hariç, kuvvetle yürütülen bir tekne diğer bir tekneyi ileri itiyor veya bordasında yedekliyorsa;
(i) Kural 23 (a)(i) yada (a) (ii)'de, belirtilen fenerin yerine baş tarafta dikey bir doğru üzerinde iki silyon fenerini,
(ii) Borda fenerlerini
(iii) Bir pupa fenerini,
gösterecektir.
(d) Bu Kuralın (a) ve © paragraflarının uygulanacağı kuvvetle yürütülen bir tekne, aynı zamanda Kural 23 (a) (ii) hükümlerini de uygulayacaktır.
(e)Bu kuralın (g) paragrafında belirtilenin dışında yedeklenen bir tekne yada cisim :
(i) Borda fenerlerini,
(ii) Bir pupa fenerini,
(iii) Yedek boyunun 200 metreden fazla olması halinde, en iyi görülebilecek yerinde bir eşkenar dörtgen şekli,
gösterecektir.
(f) Sayıları belirsiz tekneler : Bir grup halinde, bordada yedeklendiği veya itildiği zaman tek bir tekne gibi fener göstereceklerdir.
(i) Birleşik bir birimin parçası olmadığı zaman ileri itilerek, yürütülen bir tekne başucunda borda fenerlerini gösterecektir.
(ii) Diğer bir teknenin bordasında yedeklenen bir tekne pupa fenerini ve başucunda borda fenerlerini gösterecektir.
(g) Kolay görülemeyen, kısmen batık tekne veya cisim ya da gurup halinde böyle tekneler ya da cisimler yedeklendiğinde bunlar :
(i) Eğer genişlik 25 metreden az ise başta ya da başa yakın bir yerde her yerden görünür bir beyaz fener ve kıçında ya da kıçına yakın bir yerde her yönden görünen bir beyaz fener gösterecek, ancak drakonlar pruvada ya da pruvaya yakın bir yerde böyle bir fener göstermek zorunda olmayacaklardır.
(ii)Eğer genişlik 25 metre ya da daha fazla ise, bu durumda, genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde her yönden görünür iki ilave beyaz fener gösterilecektir.
(iii)Eğer uzunluk 100 metreden fazla ise (i) ve (ii) alt paragraflarda belirtilen fenerlere ilaveten aralarındaki mesafe 100 metreyi geçmemek üzere her yönden görünür beyaz fenerler konulacaktır.
(iv)Yedeklenen son tekne ya da cismin en kıçında ya da yakınında bir eşkenar dörtgen cismi gösterilecek ve yedekleme uzunluğu 200 metreyi geçiyorsa ilaveten bir eşkenar dörtgen şekli, baş tarafta uygulanabildiği kadar en iyi görülen bir yerde gösterilecektir.
(h) Yedekte çekilen bir tekne ya da cismin yeterli herhangi bir sebeple bu Kuralın (e) yada (g) paragraflarında belirtilen fenerleri ya da şekilleri göstermesinin pratik olmayacağı yerlerde yedekte çekilen teknenin veya cismin aydınlatılması veya böyle bir tekne veya cismin varlığının gösterilmesi için olanağı bulunan, tüm tedbirler alınacaktır.
(i) Normal olmayan bir yedekleme işinde bulunan bir tekne için yeterli herhangi bir sebeple bu Kuralın (a) ve © paragraflarında belirtilen fenerlerin gösterilmesinin pratik olmayacağı yerlerde böyle bir tekne tehlike içinde bulunan ya da başka bir şekilde yardım isteyen gemiyi yedeklediğinde bu fenerleri göstermek zorunda olmayacaktır. Kural 36'da istenildiği üzere yedekleyen tekne ile yedeklenen tekne arasındaki ilişkiyi belirtmek, özellikle yedekleme halatını aydınlatmak üzere, olanaklar elverdiğince tüm önlemler alınacaktır.

Kural : 25
Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekti Tekneler

(a) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne :
(i) Borda fenerlerini,
(ii) Bir pupa fenerini,
gösterecektir.
(b) Boyu 20 metreden kısa olan bir yelkenli teknede bu kuralın (a) parag¬rafında belirtilen fenerler, en iyi görülebilecekleri yer olan direk başı veya direk ba¬şına yakın bir yerde taşınacak olan bir fanus içinde birleşik bir halde bulunabilirler.
© Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne bu kuralın (a) paragrafında be¬lirtilen fenerlere ek olarak, en iyi görülebilecekleri yer olan direk başı veya direk başına yakın bir yerde dikey bir doğru üzerinde ufkun her tarafından görülür üstteki kırmızı alttaki yeşil olan iki fener taşıyabilirler.
Ancak, bu fenerler, bu Kuralın (b) paragrafında müsaade edilen birleşik fa¬nusla bir arada gösterilmeyecektir.
(d) (i) Boyu 7 metreden kısa olan bir yelkenli tekne uygulayabildiği takdirde bu kuralın (a) veya (b) paragrafında belirtilen fenerleri gösterecektir, fakat gösteremezse çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir sürede gösterilmek üzere bir elektrikli cep fenerini veya beyaz ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır.
(ii) Kürekli bir tekne bu Kurallarda yelkenli tekne için belirtilen fenerleri gösterebilir. Bunu yapmadığı takdirde çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir süre içinde, gösterilmek üzere, bir elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır.
(e) Yelkenle seyreden ve aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne baş tarafında ve ufkun her tarafından en iyi görülebilecek bir yerinde sivri ucu aşağı doğru olan bir koni gösterecektir.
Kural 26
Balıkçı Tekneleri
(a) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne üzerinde yol bulunduğu veya demirli olduğu zamanlarda, sadece bu Kuralda belirtilen fenerleri ve şekilleri gösterecektir.
(b) Balıkçılık takımı olarak tarama ağlan veya diğer takımları kullanarak su içinde sürükleme anlamına gelen trol çekme işiyle uğraşan bir tekne;
(i) Üstteki yeşil alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir doğru üzerinde bulu¬nan ve ufkun her tarafından görülür iki fener veya dikey bir doğru üzerinde ve biri diğerinin üstünde tepeleri birbirine bitişik iki koni gösterecektir.
(ii) Ufkun her tarafından görülen yeşil fenerin üstünde ve gerisinde bir silyon feneri gösterecek ve boyu 50 metreden kısa olan bir tekne böyle bir feneri göstermek zorunluluğunda olmayacak fakat isterse gösterebilecektir.
(iii) Su üzerinde yol alırken bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak borda fenerlerini ve bir pupa fenerini gösterecektir.
© Trol çekmek dışında balıkçılıkla uğraşan bir tekne;
(i) Üstteki kırmızı, alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir doğru üzerinde bulunan, ufkun her tarafından görülür iki fener veya dikey bir doğrultuda ve biri diğerinin üstünde tepeleri birbirine bitişik iki koni gösterecektir.
(ii) Denize döşedikleri takımlar tekneden yatay olarak 150 metreden daha açığa doğru uzandığı takdirde, takımlar doğrultusunda ufkun her tarafından görülür beyaz bir fener veya tepesi yukarı doğru olan bir koni şekli gösterecektir.
(iii) Su üzerinde yol alırken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak borda fenerlerini ve pupa fenerini de gösterecektir.
(d) Balıkçılıkla uğraşan diğer teknelerin çok yakınında bulunan ve balıkçılıkla uğraşan bir tekne, bu Kuralın Ek H'sinde tarif edilen ilave işaretleri kullanacaklardır.
(e) Balıkçılıkla uğraşmadığı zaman bir tekne bu kuralda belirtilen fener ve şekil¬leri göstermeyecek ve fakat ancak kendi boyundaki bir tekne için belirtilen fenerleri gösterecektir.

Kural 27
Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Gücü Kısıtlı Olan Tekneler

(a) Kumanda altında bulunmayan bir tekne :
(i) En iyi görülebilecek yerde dikey bir doğru üzerinde ufkun her tarafından görülür iki kırmızı fener;
(ii) En iyi görülebilecekleri yerde, dikey bir doğru üzerinde iki küre veya benzeri şekilleri;
(iii) Su üzerinde ilerlerken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak, borda fenerleri ve bir pupa feneri gösterecektir.
(b) Mayın temizleme faaaliyetleri ile uğraşan bir tekne dışında manevra gücü kısıtlı bir tekne :
(i) En iyi görülebilecekleri bir yerde dikey bir doğru üzerinde her yönden görülür, üç fener gösterecektir. Bu fenerlerden en üstteki ve en alttaki kırmızı, ortadaki beyaz olacaktır.
(ii) En iyi görülebilecekleri bir yerde, dikey bir doğru üzerinde üç şekil gösterecektir. Bu şekillerden en üstteki ve en alttaki küre, ortadaki eşkenar dörtgen şeklinde olacaktır.
(iii) Su üzerinde ilerlerken alt paragraf (i) de belirtilen fenerlere ek olarak, silyon ve borda fenerleri ile bir pupa fenerini gösterecektir.
(iv) Demirli iken bu Kuralın (i) ve (ii) sayılı alt paragraflarında belirtilen fenerler veya şekillere ek olarak, 30 ncu Kuralda belirtilen fenerleri ve şekli gösterecektir.
© Rotasından saptırma gücü bulunmayan yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, bu kuralın (b) (i) ve (ii) sayılı alt paragraflarında belirtilen fenerler veya şekillere ek olarak, 24(a) sayılı kuralda belirtilen fenerleri veya şekli gösterecektir.
(d) Tarama veya sualtı işleri ile uğraşan bir tekne manevra yapabilme gücünün kısıtlı olduğu zamanlarda, bu Kuralın alt paragraflar (b) (i), (ii) ve (iii) de belirtilen fenerler ve şekilleri gösterecek ve engel mevcut olduğu zamanlarda da bunlara ek olarak :
(i) Engelin bulunduğu tarafı işaret etmek üzere dikey bir doğru üzerinde her yönden görünür iki kırmızı fener veya iki küre;
(ii) Diğer teknenin geçebileceği tarafı işaret etmek üzere, dikey bir doğru üzerinde her yönden görünür iki yeşil fener veya iki eşkenar dörtgen.
(iii) Demirli iken Kural 30'da belirtilen fenerler ya da şekiller yerine bu paragrafta belirtilen fenerler ya da şekilleri gösterecektir.
(e) Dalgıç işleri ile uğraşan bir tekne bu Kuralın (d) paragrafında belirtilen fener¬leri ve şekilleri göstermesi pratik olmadığı hallerde aşağıdakiler gösterilecektir.
(i) Dikey bir hat üzerinde her yönden görünür üç fener teknenin en iyi görülen bir yerinde gösterilecektir. Bu fenerlerin en üst ve alttaki kırmızı, ortaca bulunan ise beyaz olacaktır.
(ii) Uluslararası kodunun "A" flamasının yüksekliği l metreden az olmayan bükülmez sağlam bir eşi gösterilecektir. Bu flamanın her yönden görülebilmesi için tüm önlemler alınacaktır.
(f) Mayın temizleme işleri ile uğraşan bir tekne, 23 sayılı Kural'da kuvvetle yürütülen bir tekne için belirtilen fenerlere ya da demirli bulunan tekneler için Kural 30'da belirtilen fenerler ya da sekile ek olarak her yönden görünür üç yeşil fener ya da üç küre gösterecektir. Bu fenerlerden ya da şekillerden biri pruva direği başı yakınında ve pruva direği sereni cundalarında birer adet gösterilecektir. Bu fenerler ve şekiller diğer gemi için, mayın temizleyen gemiye 1000 metreden daha fazla yaklaşmanın tehlikeli olacağını gösterir.
(g) Dalgıç işlerinde çalışanlar hariç olmak üzere, boyları 12 metreden küçük olan tekne¬lerden bu Kuralda belirtilen fenerleri ve şekilleri göstermeleri istenmeyecektir.
(h) Bu kuralda belirtilen işaretler tehlikede olan ve yardım isteyen teknelerin işa-retleri değildir. Bu işaretler, bu Kuralların IV'üncü Ek'inde bulunmaktadırlar.

Kural 28
Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler

Su çekimleri nedeniyle seyirleri kısıtlı olan tekneler 23 sayılı Kuralda kuvvetle yürütülen tekneler için belirtilen fenerlere ek olarak, en iyi görülebilecek bir yerde, ufkun her tarafından görülen ve dikey bir doğru üzerinde bulunan üç kırmızı fener veya bir silindir gösterebilir.

Kural 29
Kılavuz Tekneleri

(a) Kılavuzluk görevi ile uğraşan bir tekne :
(i) Direk başı veya direk başına yakın bir yerde ufkun her tarafından görülen ve dikey bir doğru üzerinde üstteki beyaz alttaki de kırmızı olan iki fener,
(ii) Seyir halinde olduğu zaman bunlara ek olarak, borda fenerleri ile bir pupa feneri,
(iii) Demirde iken alt paragraf (i) de belirtilen fenerlere ek olarak Kural 30'da demirde bulunan tekneler için belirtilen fener, fenerler ya da şekiller, gösterilecektir.
(b) Bir kılavuz teknesi kılavuzluk görevi ile uğraşmadığı zaman kendi boyundaki benzeri bir tekne için belirtilen fenerler veya şekilleri gösterecektir.

Kural 30
Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler

(a) Demirli olan bir tekne en iyi görülebilecek bir yerinde :
(i) Baş tarafında, ufkun her tarafından görülen bir beyaz fener veya bir küre;
(ii) Kıç veya kıç tarafa yakın bir yerinde ve alt paragraf (i) de belirtilen fe-nerden daha az yükseklikte ufkun her tarafından görülen bir beyaz fener, gösterecektir.
(b) Boyu 50 metreden daha kısa olan bir tekne bu kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerler yerine en iyi görülebilecek bir yerinde ufkun her tarafından görülen bir beyaz fener gösterebilir.
© Demirli bir tekne isterse ve boyu 100 metre ve daha uzun olan bir tekne zorunlu olarak güvertelerini, sağlanabilen iş veya buna eşit ışıklarla aydınlatacaklardır.
(d) Karaya oturan bir tekne bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen fenerleri gösterecek ve bunlara ek olarak, en iyi görülebilecek yerlerinde,
(i) Dikey bir doğru üzerinde, ufkun her tarafından görülen iki kırmızı fener;
(ii) Dikey bir doğru üzerinde üç küre, gösterecektir.
(e) Boyu 7 metreden kısa olan ve dar bir kanal veya geçit içinde veya demir yerinde ve diğer teknelerin normal olarak seyir yaptığı alanlarda veya bunlara yakın yerlerde olmamak üzere demirlemiş olan bir tekneden bu Kuralın (a) ve (b) paragraflarında belirtilen fenerleri ve şekilleri göstermesi istenmeyecektir.
(f) Boyu 12 metreden küçük olan bir tekne karaya oturduğu zaman bu Kuralın (d) (i) ve (ii) alt paragraflarında belirtilen fenerleri ve şekilleri göstermesi istenmeyecektir.

Kural 31
Deniz Uçakları

Bir deniz uçağı için, bu bölümdeki kurallarda belirtilen özellikler veya pozisyonlardaki fenerlerin ve şekillerin konulmasının mümkün olmaması halinde, bu özellikler ve pozisyonlardaki fenerler ve şekillere mümkün olduğu kadar yakın olan fenerleri ve şekilleri gösterecektir.

BÖLÜM D-SES VE IŞIK İŞARETLERİ

Kural 32
Tanımlamalar

(a) "Düdük" sözcüğü belirtilen düdük seslerini meydana getirme gücünde olan ve bu Kuralların EQ sayılı Ek'i niteliklerine uyan herhangi bir sesle işaret verme aleti anlamına gelecektir.
(b) "Kısa düdük" deyimi: Bir saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecektir.
© "Uzun düdük" deyimi: 4 - 6 saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecektir.

Kural 33
Ses İşaretleri için Aletler

(a) Boyları 12 metre veya daha uzun olan teknede bir düdük ve bir kampana ve boyu 100 metre veya daha uzun olan teknede bunlara ek olarak bir gong bulunacak ve bu gongun tonu ve sesi kampananınki ile karıştırılmayacak şekilde olacaktır. Düdük, kampana ve gong bu kuralların III sayılı Ek'indeki niteliklerine uyacaktır. Belirtilen ses işaretlerinin elle verilmesine her zaman olanak bulunması şartıyla, kampana veya gong veya her ikisinin yerine aynı ses niteliğine sahip olan diğer bir alet konulabilir.
(b) Boyları 12 metreden daha kısa olan tekneler bu kuralın (a) paragrafında belirtilen ses ile işaret veren aletleri taşıma zorunluğunda olmayacaklardır. Böyle bir aleti bulunmayan bir teknede yeterli ses işareti verebilecek başka bir alet bulundurulacaktır.

Kural 34
Manevra ve Uyarma İşaretleri

(a) Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğerini gördüğü zaman, bu kurallar uyarınca manevra yaptığında düdüğü ile aşağıdaki işaretleri vererek bu manevrasını belli edecektir.
- Bir kısa düdük "Rotamı sancağa doğru değiştiriyorum".
- İki kısa düdük "Rotamı iskeleye doğru değiştiriyorum".
- Üç kısa düdük "Tornistan çalıştırıyorum" anlamına gelecektir.
(b) Herhangi bir tekne bu kuralın (a) paragrafında belirtilen düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir.
(i) Bu ışıklı işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi yorumlanacaktır :
- Bir çakar "Rotamı sancağa değiştiriyorum".
- İki çakar "Rotamı iskeleye değiştiriyorum".
- Üç çakar "Tornistan çalıştırıyorum" anlamına gelecektir.
(ii) Her çakar, yaklaşık olarak bir saniye, iki çakar arasındaki süre yaklaşık olarak bir saniye sürecektir. Birbiri ardından verilecek işaretler arasındaki süre 10 saniyeden az olmayacaktır.
(iii) Var ise bu işaret için kullanılacak olan ışık, her yönden görünür beyaz bir ışık olacak ve en azından 5 milden görülecek ve bu kurallara Ek l hükümlerine uyacaktır.
© Dar bir kanal veya geçitte birbirini gören teknelerden :
(i) 9 (e) (i) sayılı kurala uyarak diğerine yetişip geçme niyetinde olan bir tekne düdükle aşağıdaki işaretleri vererek niyetini bildirecektir :
- İki uzun düdüğü takipeden bir kısa düdük :
"Senin sancak tarafından yetişip geçmek niyetindeyim"
- İki uzun düdüğü takipeden iki kısa düdük :
"Senin iskele tarafından yetişip geçmek niyetindeyim" anlamına gelecektir.
(ii) Yetişilip geçilecek olan bir tekne 9 (e) (i) sayılı kurala uyarak hareket ediyorsa, mutabakatını aşağıda yazılı işaret düdüğü ile vererek yetişen gemiye bildirecektir:
- Bir uzun, bir kısa, bir uzun ve bir kısa sırasıyla verilecek düdük işareti.
(d) Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaşması ve bu teknelerden birini diğerinin niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en azından beş kısa ve seri işaret vererek böyle bir tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Böyle bir işaret en azından beş kısa ve seri çakmalar şeklinde bir ışık işareti ile kuvvetlendirilebilir.
(e) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesine olanak bulunmayan bir kanal veya geçidin dönüş yerine yaklaşan bir tekne uzun bir düdük çalacaktır. Dönüş yerinin öbür tarafında veya aradaki engelin arkasında olan ve düdüğün duyulabileceği mesafede bulunan herhangi bir yaklaşan tekne de uzun bir düdükle bu işarete cevap verecektir.
(f) Bir teknede aralarındaki mesafe 100 metreden fazla olan birden çok düdük mevcut olduğu takdirde manevra ve uyarma işaretleri sadece bir düdükle verilecektir.

Kural 35
Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri

Görüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında, gece veya gündüz, bu Kuralda belirtilen işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi kullanılacaklardır :
(a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla bir uzun düdük çalacaktır.
(b) Yolda olan fakat durup su üzerinde ilerlemeyen, kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında da yaklaşık iki saniyelik süre bulunacaktır.
© Kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, su çekimi nedeniyle kısıtlı olan, yelkenli tekne balıkçılıkla uğraşan diğer bir tekneyi çekerek veya yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretler yerine aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla üç düdüğü birbiri ardından çalacak ve bu üç düdükten birisi uzun olacak ve bunu iki kısa düdük takip edecektir.
(d) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne demirde iken ve demirde işini yaparken manevrası kısıtlı olan bir tekne bu Kuralın (g) paragrafında belirtilen işaretler yerine bu Kuralın © paragrafında belirtilen ses işaretini verecektir.
(e) Bir tekne veya birden fazla tekne yedekleniyorsa, yedeklenen son tekne eğer içinde adam varsa aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla 4 düdüğü birbiri ardından çalacak ve bu dört düdükten biri uzun olacak ve bunu üç kısa düdük takibedecektir. Eğer mümkün olursa bu işaret, yedekleyen teknenin verdiği işaretten hemen sonra verilecektir.
(f) İterek yedekleyen bir tekne ile bunun önünde ileri itilerek yedeklenen bir teknenin birleşik bir birim teşkil etmek üzere birbirine sıkıca bağlandıkları durumda bunlar kuvvetle yürütülen bir tekne gibi sayılacak ve bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretleri göstereceklerdir.
(g) Demirli olan bir tekne bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla, seri bir şekilde ve yaklaşık olarak beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır. Boyları 100 metre veya daha uzun olan teknelerde kampana teknenin baş tarafından ses verecek ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak, beş saniye süre ile ses verecektir. Demirli olan bir tekne ek olarak, yaklaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığım ihtar etmek üzere, bir kısa bir uzun ve yine bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir.
(h) Karaya oturan bir tekne bu kuralın (g) paragrafında belirtilen kampana işaretini, gerekiyorsa gong işaretini verecek, buna ek olarak; kampanasını çalmaya başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin darbeli vuruşlar yapacaktır. Karaya oturan bir tekne ek olarak, uygun düdük işareti de verebilir.
(i) Boyu 12 metreden daha kısa olan bir tekne yukarda belirlenen işaretleri vermek zorunluluğunda olmayacak, vermediği takdirde, aralarında iki dakikadan fazla süre bulunmayan diğer bir yeterli ses işareti verecektir.
(j) Kılavuzluk görevi ile uğraşan bir kılavuz teknesi bu kuralın (a) (b) veya (g) paragraflarında belirtilen ses işaretlerine ek olarak, dört kısa düdükten oluşan bir tanınma işareti verebilir.

Kural 36
Dikkat Çekme İşaretleri

Gerekli olduğu takdirde herhangi bir tekne bu Kurallarda verilmesi istenen işaretlerle karıştırılmamak üzere, diğer bir teknenin dikkatini çekmek için ışık ve ses işaretleri verebilir veya herhangi bir tekneyi güç duruma düşürmemek üzere projektörünü tehlike yönüne doğru çevirebilir. Diğer bir geminin dikkatini çekmek için kullanılan herhangi bir ışık, herhangi bir seyir yardımcısının yanlış anlaşılmasına neden olmayacaktır. Bu Kuralın
amacına uygun olarak yüksek şiddette fasılalı ya da döner ışıkların kullanılmasından kaçınılacaktır.

Kural 37
Tehlike İşaretleri

Tehlike içinde bulunan ve yardım isteyen bir tekne bu tüzüğün IV sayılı Ek'inde tarif edilen işaretleri kullanacak veya gösterecektir.

BÖLÜM E -İSTİSNALAR

Kural 38
İstisnalar

1960 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları gereklerine uyması şartıyla, bu Kuralların yürürlüğe girdiği tarihte omurgası atılmış olan veya inşa durumu buna benzer bir halde bulunan bir tekne (veya bir sınıf tekneler) aşağıda yazılı olduğu şekilde bu kurallara uymaktan istisna edilebilirler.
(a) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna kadar 22 nci Kuralda belirtilen mesafeleriyle beraber belirtilen fenerlerin yerlerine konulmasından,
(b) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna kadar, Bu tüzüğün I sayılı Ek'inin 7 nci kısmında renk nitelikleri belirtilen fenerlerin yerlerine konulmasından,
© İngiliz Kraliyet sisteminden metrik birim sistemine dönülmesi ve ölçü rakamlarını, yuvarlak bir hale getirilmesi sonucu olarak, fenerlerin yeniden yerleştirilmesinden sürekli,
(d) (i) Bu tüzüğün Ek I 3(a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boyları 150 metreden daha kısa olan teknelerin silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden sürekli,
(ii) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar bu tüzüğün I. Ek'inin 3(a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boyları 150 metre veya daha uzun olan teknelerin silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden.
(e) Bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar Bu Tüzüğün I'inci Ek, 2(b) önerileri sonucu olarak silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden,
(f) Bu tüzüğün yürürlüğe girecekleri tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar I inci Ek Kısım 2(g) ve 3(b) de belirtilenlerin sonucu olarak borda fenerlerinin yeniden yerleştirilmesinden,
(g) Bu tüzüğün yürürlüğe girecekleri tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar III. Ekte belirtilen ses işareti aletleri için konulan hükümlerden istisnalar yapılabilir.
(h) Bu tüzüğün Ek I, Kısım 9(b) de belirtilen her yönden görünür fenerlerin tekrar yerleştirilmesi sürekli istisna yapılabilir.

ULUSLAR ARASI DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARINA AİT KONVANSİYON 1972

Denizlerde üst düzeyde bir emniyet isteyen,
1960 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Konferansının Nihai Kararına ekli olan Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün günün gereksinmelerine göre yeniden gözden geçirilmesi lazım geleceğine inanan,
onaylandığı günden bu yana olagelen gelişmeler ışığında bu kuralları gözden geçiren,
Bu Konvansiyon tarafları aşağıda yazılı olan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

MADDE I
Genel Yükümlülükler

Bu Konvansiyona taraf olanlar metin içinde bundan sonra "Kurallar" olarak isimlendirilecek olan, buraya ekli 1972 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarını teşkil eden kurallar ve lahikaları etkili bir hale getirmekle yükümlü olacaklardır.

MADDE II
İmza, Tasdik, Kabul, Onaylama ve Katılma

1. Bu Konvansiyon, 1 Haziran 1973 tarihine kadar imzaya açık olacak ve o tarihten sonra katılmaya açık bulunacaktır.
2. Birleşmiş Milletlerin üyesi Devletler veya özel ajanlarının herhangi birini, veya Uluslararası Atom Enerjisi acentesi veya Uluslararası Adalet Divanının kuruluşunun tarafları: tasdik, veya onaylama şerhi vermeden imzalamak,
(a) tasdik, kabul veya onaylama şerhi vermeden imzalamak;
(b) tasdik, kabul ve onaylama şerhi verilmesini takiben tasdik, kabul veya onaylama; veya
© katılma suretiyle işbu Konvansiyona taraf olabilirler.
3 Tasdik, kabul, onaylama veya katılma (bundan böyle metin içinde "Teşkilat" olarak adlandırılacak olan) Hükümetlerarası Deniz Danışma Teşkilatına bu yolda bir vesika verilmesi sureliyle yapılacak, Teşkilat da bu hususu Konvansiyonu imzalayan veya katılan devletler hükümetlerine bir vesika verildiğini ve veriliş tarihini bildirecektir.

MADDE III
Bölgesel Uygulama

1. Birleşmiş Milletlerin bir bölge üzerinde idari yetkisi bulunması veya akid devletlerden birinin bir bölgenin Uluslararası ilişkilerinden sorumlu olması hallerinde, Birleşmiş Milletler veya ikinci şıkta belirlenen "akit Devletin" (metin içinde bundan böyle "Genel Sekreter" .olarak adlandırılacak olan) Teşkilat Genel Sekreterine yazılı bir ihbar yaptığı takdirde Konvansiyonun uygulanması bu bölgede teşkil edilecektir.
2. Konvansiyon, ihbarın alındığı tarihte veya ihbarda belirlenecek olan diğer bir tarihte ihbarda adı geçen bölgeye teşmil olunacaktır.
3. Bu maddenin birinci paragrafı gereğince yapılan herhangi bir ihbar, ihbar içinde bildirilen bölge için geri alınabilir. Bu takdirde Konvansiyon hükümlerinin bu bölgeye uygulanması geri almadan sonra geçecek bir yıl sonunda veya geri alma sırasında daha geç bir zaman süresi belirlenmiş ise o takdirde durdurulacaktır.
4. Genel Serketer bu madde hükümlerine göre kendisine bildirilecek herhangi bir teşmil veya geri alma ihbarını bağlantılı devletlerin tümüne haber verecektir.

MADDE IV
Yürürlüğe Giriş

1. (a) Deniz Ticaret Filosu toplamının 100 veya daha çok gros tonluk gemilerde teşekkül eden dünya gemi filosunun, hangisine daha evvel ulaşılırsa, adet veya tonaj olarak yüzde 65'inden daha az olmayan bir miktarına sahip olan ülkelerin taraf olmasından bir yıl sonra işbu Konvansiyon yürürlüğe girecektir.
(b) Bu paragrafın (a) tali paragrafı hükümlerine rağmen, işbu Konvansiyon, 1.1.1976 tarihinden önce, yürürlüğe girmeyecektir.
2. Tali paragraf 1 (a) da belirlenen şartlar yerine getirildikten sonra ve fakat Konvansiyon yürürlüğe girmeden önce, tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesi veren Devletler için Konvansiyon, yürürlüğe giriş tarihinde geçerli olacaktır.
3. Konvansiyonun yürürlüğe giriş tarihinden sonra, tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesi veren Devletler için Konvansiyon II.ci Madde hükümlerine göre belge verilen tarihte yürürlüğe girecektir.
4. Bir Konvansiyon tadilinin IV.cı maddenin 4.cü paragrafı hükümlerine göre yürürlüğe girişinden sonra verilecek olan herhangi bir tasdik, kabul, onaylama veya katılma Konvansiyonunun muaddel şekline uygulanacaktır.
5. Yürürlüğe giriş tarihinde bu Konvansiyon 1960 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü ortadan kaldıracak ve onun yerine kaim olacaktır.
6. Genel Sekreter konvansiyonu imza eden ve katılan Devletlerin Hükümetlerine yürürlüğe giriş tarihini bildirecektir.

MADDE V
Konferansın Yeniden Gözden Geçirilmesi

1. Gerek bu Konvansiyonu ve gerekse Kuralları veya her ikisini birden gözden geçirmek üzere Teşkilat bir Konferans akdedebilir.
2. Akitlerin üçte birinden az olmayan tarafların talebi üzerine Teşkilat gerek bu Konvansiyonu ve gerekse kuralları veya her ikisini birden gözden geçirmek üzere akid taraflar arasında, bir konferans akdedebilir.

MADDE VI
Kuralların Tadili

1. Teşkilat, akid taraflardan birinin önereceği herhangi bir kural tadilini, önerenin isteği üzerine, tetkik eder.
2. Teşkilatın Deniz Emniyet Komitesinde bulunan ve oy verenlerin üçte iki çoğunluğu tarafından benimsenildiği takdirde, öneri, Teşkilat Genel Kurulunca tetkikinden en az altı ay önce akit taraflara ve Teşkilat üyelerine bildirilecektir. Tadil önerisinin Genel Kurulda tetkiki sırasında Teşkilat üyesi olmayan herhangi bir akid tarafın toplantıya katılma hakkı olacaktır.
3. Kurulda mevcut ve oy verenlerin üçte iki çoğunluğu tarafından benimsendiği takdirde, bir tadil, kabul edilmek üzere, Genel Sekreter tarafından akid taraflara bildirilecektir.
4. Akid taraflar üçte birinden fazlasının tadile karşı çıktıklarını Teşkilata bildirmeleri aynı zamanda Kurul tarafından daha önceki bir tarih saptanmadığı ahvalde, bir tadil, benimsendiği zaman Kurulca saptanacak bir tarihte yürürlüğe girecektir. Bu paragrafta bildirilen saptanacak tarihler mevcut ve oy verenlerin üçte biri çoğunluğu ile saptanacaktır.
5. Herhangi bir tadil yürürlüğe girdiği zaman, tadile karşı çıkmayan akid tarafların tümü için tadilde söz konusu edilen herhangi bir önceki hükmün yerini alacaktır.
6. Genel Sekreter bu Madde hükümlerine göre yapılacak herhangi bir haberleşme ve talebi tadilin yürürlüğe girişi tarihim akid tarafların tümüne ve Teşkilat üyelerine bildirecektir.

MADDE VII
Fesih

1. Bu Konvansiyon, kendisi için yürürlüğe giriş tarihinden sonra geçecek beş sene sonunda, bir akid tarafça feshedilebilir.
2. Fesih, Teşkilata bu konuda verilecek bir vesika ile yetkili olacaktır. Genel Sekreter fesih vesikasının alınışını ve alınış tarihini akid tarafların tümüne bildirecektir.
3. Fesih vesikası veriliş tarihinden bir yıl sonra veya vesikada daha geç bir tarih belirlendiği takdirde, daha geç olan tarihte, geçerli olacaktır.

MADDE VIII
Vesika Verme ve Tescil

1. Bu Konvansiyon ve kurallar Teşkilata teslim olunacak ve Genel Sekreter bunların gerçek ve tasdikli suretlerini bu Konvansiyonu imza eden veya bu Konvansiyona katılan Devletlerin Hükümetlerine gönderecektir.
2. Bu Konvansiyon yürürlüğe girdiği zaman, Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Çarterinin 102.ci maddesi gereğince tescil ve neşredilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilecektir.

MADDE IX
Lisanlar

Kurallarla birlikte bu Konvansiyon her, her iki metin de eşit derecede olmak üzere, tek kopya halinde İngiliz ve Fransız dillerinde tesis olunacaktır. Rus ve İspanyol dillerine resmi tercümeleri hazırlanacak ve imzalı orijinal ile beraber teslim olunacaktır.
Bu maksat için ayrı ayrı Devletlerce yetki verilen bizler (imzalar has' edilmiştir) tarafından imza edilmiştir.*
Bindokuzyüz yetmişiki senesi Ekim ayının yirminci günü Londra'da yapılmıştır.
* İmzalar buraya konmamıştır.

KARARLAR

KARAR I
1972 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları konusundaki Kon¬vansiyonun bağlı üyelerinin bu Konvansiyonun tadili işlemine katılmalarına gereksi bulunduğunu gözönünde bulunduran,
Tadillerin Teşkilât Genel Kurulu tarafından tetkiki sırasında Hükümetlerarası Deniz Danışma Teşkilâtına üye olmayan bağlantılı üyelerin katılmalarına gereksi bulunduğunu da özellikle gözönünde tutan,
Teşkilâtın üyesi olmayan Devletlerin böyle bir işbirliğine katılmaları hususunda Teşkilâtın bir girişime girmesini dikkat görüşüne alan,

KONFERANS,
1972 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının tadiline dair ko¬nuların Teşkilât Genel Kurulunda tetkik edildikleri sırada Teşkilâta üye olmayan¬ların da oy verme hakkı ile Konvansiyonun akid tarafları ile birlikte işbirliğinde bulunmaları hususunda Genel Kurula tavsiyede bulunmaya karar vermiştir.

KARAR II
1972 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları hakkındaki Konvan¬siyonun bir an önce yürürlüğe girmesine gereksi bulunduğunu gözönünde bulunduran

KONFERANS,
Konvansiyona taraf olmayı derpiş eden Devletlere;
(1) Tasdik, onaylama, kabul veya katılma belgelerini, olanağı kadar erken bir tarihte vermelerini;
(2) 31.12.1973 tarihine kadar böyle bir vesika vermedikleri takdirde, bu tarihten geç olmamak üzere, Uluslararası Deniz Danışma Teşkilâtı Genel Sekreterine böyle bir vesikayı hangi tarihte verebileceklerini bildirmeyi tavsiye etmeye karar vermiştir

FENERLER VE ŞEKİLLERİN YERLERİ VE TEKNİK AYRINTILARI

EK I
FENERLERİN VE ŞEKİLLERİN YERLEŞTİRİLMELERİ VE TEKNİK AYRINTILARI
1. Tanımlama
"Tekne üstünden yükseklik" deyimi : En üstteki devamlı güverte üzerinden olan yükseklik demektir. Bu yükseklik fenerin yerleştirildiği yerin altından dikey olarak ölçülecektir.
2. Fenerlerin dikey yerleştirilmeleri ve aralarındaki mesafe
(a) Boyları 20 metre veya daha uzun olan ve kuvvetle yürütülen teknelerin silyon fenerleri aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir:
(i) Pruva silyon feneri, veya sadece bir silyon feneri taşıyorsa bu fener tekneden 6 metreden daha az olmayan bir yükseldikte olacak ve teknenin genişliği 6 metreden daha fazla olduğu takdirde, bu fenerin tekneden yüksekliği.
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı