Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Deniz Ticaret Hukuku Soru Bankası 3

11-03-2013, 02:15 PM
#1
Çevrimdışı
1.Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’da yer alan gemi tanımıdır?
a) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanmaksızın hareket edebilen her türlü tekne gemidir.
b) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-küçük her türlü tekne gemidir.
c) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemidir.
d) Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemi denir.
e) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir. XX

2.Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir?
a) Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacakları
b) Yük sigorta ücretleri XX
c) Müşterek avarya nedeni doğan yük borcu
d) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu
e) Yük karşılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu

3.Aşağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir?
a) Başka bir yük teslim almak amacıyla
b) Can ve mal kurtarmak amacıyla XX
c) Aktarma yapmak amacıyla
d) Yakıt almak amacıyla
e) Su almak amacıyla

4.Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez?
a) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif
b) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi
c) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifi
d) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi XX
e) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi

5.Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?
a) Lombarı açık bırakmak XX
b) Yükün gemi personeli tarafından çalınması
c) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı
d) Yükün havalandırılmaması
e) Yükün uygun istiflenmemesi

6.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) değildir?
a) Pervane
b) Makine
c) Kazan
d) Dümen donanımı
e) Radar XX

7.Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir?
a) 1976 Londra Konvansiyonu
b) 1924 Brüksel Konvansiyonu
c) 1924 La Hey KurallarıXX
d) 1968 Visby Kuralları
e) 1978 Hamburg Kuralları

8.Aşağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeşitlerinden değildir?
a) Maksimal ipotek
b) Birlikte gemi ipoteği
c) Tersanecinin ipoteği XX
d) Sabit kıymetli ipotek
e) Yabancı para üzerinden ipotek

9.Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?
a) Müşterek kusurlu çatma
b) Kusursuz çatma
c) Kusurlu çatma
d) Tek taraflı kusurlu çatma
e) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma XX

10.Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir?
a) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması
b) Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması
c) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması
d) Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı
e) Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması XX

11.Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir?
a) Ulusaldır ve yenilikçidir
b) Muhafazakardır ve uluslararasıdır XX
c) Yenilikçidir ve uluslararasıdır
d) Yenilikçidir ve bölgeseldir
e) Muhafazakardır ve ulusaldır

12.Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?
a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet
b) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet
c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti
d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet XX
e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet

13.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. XX
b) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır.
c) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku–Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır.
d) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk–Deniz İdare Hukuku olarak ikiye ayrılır.
e) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku–Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır.

14.Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz?
a) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
b) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
c) Kaptanın gemi adamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
d) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
e) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler XX

15.Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır?
a) Denizde hareket kabiliyeti
b) Ticari kazanç amacı gütme XX
c) Pek küçük olmayan tekne
d) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması
e) Denizde yüzme kabiliyeti

16.Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir?
a) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi
b) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması
c) Gemi malik / maliklerinin talebi
d) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili XX
e) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi

17.Aşağıdakilerden hangisi “hukuken gemide bulunması gereken belgeler”den (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?
a) Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi
b) Manifesto
c) Gemi Sicili XX
d) Yola ve Denize Elverişlilik Belgeleri
e) Gemi Jurnali

18.Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur?
a) Şehir hatlarında
b) Körfezlerde
c) Göllerde
d) Akarsularda
e) Uzakyolda XX

19.Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir?
a) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek
b) Limanda gemi adamının tutuklanması
c) Kamarada içki bulundurmak XX
d) Gemi adamının işverene karşı kanuna aykırı hareket etmesi
e) Gemi adamının ahlaka aykırı davranışları

20.Aşağıdakilerden hangisi “Kaptan”ı tanımlar?
a) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen ve kendisine “Kamu Hukuku”na ve “Özel Hukuku” ilişkin görevler verilen kişidir.
b) Donatan veya donatma iştirakinde müşterek donatanlar tarafından tayin edilen yöneticidir.
c) Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir. XX
d) Gemideki işveren adına hareket eden kişidir
e) Gemide güverte bölümünden sorumlu en yüksek ehliyetli kişidir

21.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir?
a) Kendi hesabına yük taşıma XX
b) Ücret
c) Tedavi ve ilaç masrafları
d) Ücretli izin
e) Bağlama limanına dönüş masrafları

22.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?
a) Geminin kaybı
b) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı
c) Feshi ihbar
d) Donatan ücret ödememesi
e) Geminin isim değiştirmesi XX

23.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?
a) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek
b) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
c) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek
d) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak XX
e) Gemiye tayfa almak

24.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?
a) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk
b) Sınırsız sorumluluk
c) 1.Derece sorumluluk XX
d) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir
e) Haksız fiil sorumluluğu

25.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki muamelelerinden değildir?
a) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek
b) Donatana bilgi vermek
c) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak
d) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek
e) Ambar temizliği XX

26.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelelerinden değildir?
a) Varma limanında resmi muameleleri yapmak
b) Dönüş yolculuğu için yük aramak XX
c) Yükü usulü dairesinde boşaltmak
d) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek
e) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak

27.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki işlemlerden değildir?
a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek XX
b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek
c) Gerektiğinde donatandan talimat almak
d) Geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamak
e) Deniz seyir kurallarına uymak

28.Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işler-den olamaz?
a) Yük operasyonu
b) Gemiye insan giriş çıkışı XX
c) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi
d) Gemi bakım ve tamir çalışmaları
e) Balast operasyonu

29.Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir?
a) Geminin karaya oturtulması
b) Denize yük vesaire atılması
c) Geminin hafifletilmesi
d) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi XX
e) Geminin yüzdürülmesi

30.Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir?
a) Fedakarlık unsuru
b) Müşterek tehlike unsuru
c) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru XX
d) Fedakarlığın iradi olması
e) Faydalı netice unsuru

31.Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır?
a) Açık arttırma yolu ile
b) Pazarlık suretiyle
c) Abandan yoluyla
d) Zaman aşımıyla
e) Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla XX

32.Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?
a) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır.
b) Sicil alenidir.
c) Sicilin kamu güveni özelliği vardır.
d) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır.
e) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır. XX

33.Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir?
a) Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak
b) Denizde kazanç elde etme amacı gütme
c) Deniz yolu ile menfaat sağlama amacıyla tahsis
d) Deniz yolu ile menfaat sağlamak üzere fiilen kullanma
e) Yük ve yolcu taşıma

34.Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” (çarterparti) formlarından değildir?
a) Uniform time charterparty
b) Gencon charterparty XX
c) New-York Produce Exchange charterparty
d) Baltime charterparty
e) Linertime charterparty

35.Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır?
a) Deniz aşırı satış sözleşmesi
b) Navlun sözleşmesi
c) Yolcu taşıma sözleşmesi
d) Gemi inşaa sözleşmesi XX
e) Deniz ödüncü sözleşmesi

36.Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir?
a) Kurtarma yardım mesaisi
b) Elde edilen netice
c) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri XX
d) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike
e) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri

37.Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?
a) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10
b) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2
c) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3
d) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8
e) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 XX

38.Aşağıdakilerden hangisi “Voyage Charter” de kullanılan “charter party” formlarından değildir?
a) Gencon charter party
b) New-York Produce Exchange charter party XX
c) Gasvoy charter party
d) Asbatankvoy charter party
e) Bimchemvoy charter party

39.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir
b) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir.
c) Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir.
d) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir XX
e) 18 GRT’dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe bağlıdır

40.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren denir
b) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve işveren sayılır
c) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır
d) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır
e) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır XX

41.Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir?
a) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar
b) Kılavuz ücretleri
c) Kurtarma yardım ücreti
d) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar XX
e) Fener ücreti

42.Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
a) Yükün konşimentoda “güverte yükü” olarak gösterilmesi
b) Yükün fiilen güvertede taşınması
c) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması
d) Konteyner olması
e) Dökme yük olması XX

43.Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir?
a) Resmi sicildir
b) Gemi adamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler XX
c) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır
d) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar
e) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler

44.Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
a) Soruşturma yapmak
b) Yeddi eminlik ve muhafaza görevi yapmak
c) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak
d) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak XX
e) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak

45.Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
a) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak
b) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz
c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
d) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak XX
e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek

46.Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?
a) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge
c) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge
d) Yükü temsil eden bir belge
e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge

47.Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
a) Tehlike unsuru
b) İradilik unsuru XX
c) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören
d) Kurtarma yardım hizmeti
e) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru

48.Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?
a) Yükleten - gönderilen
b) Taşıtan – yükleten
c) Taşıtan - taşıyan XX
d) Taşıyan – gönderilen
e) Taşıyan – broker

49.Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?
a) Eşya taşıma taahhüdü
b) Deniz yolu ile taşıma
c) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması
d) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü
e) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması

50.Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
a) Malikin talebi
b) Kurtarılamayacak şekilde batması
c) Tamir kabul etmez hale gelmesi
d) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi
e) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)
XX

51.Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
a) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur. XX
b) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına, sorumludur.
c) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
d) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’e gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
e) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.

52.Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir?
a) Donanmaya ait yardımcı gemiler
b) Harp gemileri
c) Özel yatlar XX
d) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri
e) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler

53.Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?
a) Aşkın sigorta
b) Çifte sigorta XX
c) Güvenceli sigorta
d) Teşvik sigortası
e) Tedbir sigortası

54.Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl XX
c) 5 yıl
d) 3 yıl
e) 7 yıl

55.Denizde çalışma süresi günde kaç saattir?
a) 10
b) 8 XX
c) 5
d) 12
e) 7

56.“Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
a) Klass sörveyi tarihine kadar
b) Seferlik
c) Altı ay
d) Üç ay
e) Bir yıl XX

57.“Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi ………………………………………
a) Hiçbir şekilde hareket edemez
b) Yük taşıyamaz
c) Yolcu taşıyamaz
d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
e) Ticari faaliyette bulunamaz

58.Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için …………………………………………….
a) 45 gün
b) 60 gün
c) 30 gün XX
d) 15 gün
e) 90 gün tutarında ödenir.

59.Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
a) Sınırsız
b) Sınırlı ayni
c) Sınırlı şahsi
d) Sınırsız ayni XX
e) Sorumluluğu yoktur

60.Donatanının gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
a) Sınırsız
b) Sınırlı şahsi
c) Sınırlı ayni XX
d) Sınırsız şahsi
e) Sorumluluğu yoktur


61.Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?
a) Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması
b) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi
c) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi
d) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi XX
e) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması

62.Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dışında olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorum-luluğu
b) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorum-luluğu
c) Taşıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karşı sorum-luluğu XX
d) Taşıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu
e) Taşıyanın sorumluluk limitleri dışında kalan zararlardan sorumluluğu

63.Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı.
b) Donatan bir şahıs olmayıp bir şirket olmalı
c) Donatan birden fazla kişi olmalı
d) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı
e) Donatanın bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı

64.Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
a) Yazılı olması
b) İşverenin adının yer alması
c) Gemi adamlarının adının yer alması
d) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih
e) Kefilin adı ve adresi XX

65.Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir?
a) Yük alacaklısı hakkı
b) İşçi alacaklısı hakkı
c) İşveren alacaklısı hakkı
d) Deniz alacağı hakkı
e) Gemi alacaklısı hakkı XX

66.Gemi herhangi bir sebeple seferden, …………………………………..
a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir XX
b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

67.Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur?
a) Donatan
b) Kılavuz XX
c) Taşıyan
d) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır
e) Liman Başkanlığı

68.Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz?
a) Yola Elverişlilik belgesi harcı
b) Gemi Tasdikname harcı
c) Ölçme Belgesi harcı
d) Denize Elverişlilik belgesi harcı
e) Liman işgal resmi XX


69.Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti ne kadardır?
a) Tam gün
b) 10 saat karşılığı
c) 2 gün
d) Yarım gün XX
e) 1,5 gün

70.Geminin “Bağlama Limanı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seferlerinin idare olunduğu liman XXX
b) Sefer sonu bağlandığı liman
c) Tescil edildiği liman
d) Denize indirildiği liman
e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman

71.Hizmet sözleşmesi sırasında gemi adamı ölürse aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) Hizmet sözleşmesi sona erer
b) Tazminat hakları sona erer XX
c) Tazminat hakları mirasçılarına geçer
d) Yargıtay’a göre işçi kusurlu davranışıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi teşkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez
e) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir

72.Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır
b) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır
c) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır XX
d) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür
e) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır

73.İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz
b) Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır XX
c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır
d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır
e) Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır

74.İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa ……………………………………………………………
a) 2 aylık tazminat
b) 6 aylık tazminat
c) 6 aylıktan az olmayan tazminat
d) 1 yıllık tazminat
e) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır XX

75.İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir.
a) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilirXX
b) İşin ücretinde ayırım yapamaz
c) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz
d) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz
e) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz

76.Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar?
a) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil XX
b) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil
c) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil
d) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil
e) Emrindeki gemi adamlarını temsil

77.Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin ……………………………….
a) İşveren tarafından bu kanunun 14. maddesinin 1. bendinde gösterilen sebepler dışında
b) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14. maddesinin 2. ve 3. bentleri uyarınca
c) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla
d) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan öde-me almak amacıyla
e) İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazmi-natına hak kazanır XX

78.Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir?
a) %30
b) %10
c) Mevduata uygulanan en yüksek faiz
d) Bankalararası en yüksek faiz
e) TÜFE enflasyon oranı

79.Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır?
a) Taşıyan ile taşıtan
b) Donatan ile taşıyan
c) Taşıyan ile yükleten
d) Taşıyan ile gönderilen XX
e) Taşıtan ile donatan

80.Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır?
a) Donatan XX
b) Yükleten
c) Taşıtan
d) Taşıyan
e) Gönderilen

81.Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler.
b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
c)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan yapılan seferler.
e) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler. XX

82.Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun ara-sında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdaki-lerden hangisidir?
a) M/A zarar hesabı
b) Manifesto
c) M/A hesap cetveli
d) Dispeç XX
e) M/A Garame nispeti

83.Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir?
a) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur
b) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur XX
c) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder
d) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler
e) Herkes zararına katlanır

84.Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü XX
b) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri
c) Liman Başkanlıkları
d) Liman İşletme Müdürlükleri
e) Deniz Polisi yetkilileri

85.“Serbest Pratika” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temiz patenta XX
b) Serbest geçiş
c) Transit geçiş
d) Uğraksız geçiş
e) Liman giriş müsaadesi

86.Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
a) Gezi amaçlı tekneler
b) En az 12 yolcu taşıyan ticari tekneler
c) Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler
d) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı12’yi geçmeyen yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli nitelik-lerde olup yolcu sayısı 12 ila 36 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder XX
e) Yat tipinde inşa edilen gezi veya spor amacıyla ticari yönden yararlanılan, taşıdıkları yolcu sayısı 12’yi geçmeyen yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslararası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde
aranan gerekli niteliklerde olup yolcu sayısı 12 ila 32 arasında olan ve tonilato belgesinde ticari yat olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder

87.TTK 817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?
a) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları XX
b) Tekne
c) Makine
d) Kazan
e) Genel donatım

88.TTK 817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?
a) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları
b) Can kurtarma ve seyir donanımları
c) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları
d) Makine yeterliliği XX
e) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu

89.TTK md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,
a) Ticari olmayan gemilerdir
b) 50 Grt.dan küçük gemilerdir
c) 50 Grt.dan küçük ticaret gemilerdir
d) 18 Grt.dan küçük gemilerdir XX
e) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri/motorlarıdır

90.TTK md.839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur?
a) Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı
b) Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı
c) Asliye Hukuk Mahkemesi XX
d) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı
e) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

91.TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?
a) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse
b) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru varsa
c) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse
d) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından
e) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa XX

92.TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir?
a) Taşıma sözleşmesinin canlı hayvanlara taalluk ettiği haller
b) Konşimentoda yükün güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan yüklere ilişkin sözleşmeler
c) Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm XX
d) Taşıyana malların yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen mükellefiyetler
e) Çarter sözleşmesinin düzenlenip konşimentonun 3. şahsa devredilmediği haller

93.TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?
a) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder
b) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz
c) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir XX
d) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder
e) Gemide iaşe edilme hakkı vardır

94.TTK’nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir?
a) Kaptan
b) Tayfa
c) Gemi Zabitleri
d) Kılavuz XX
e) Çamaşırcı

95.TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
a) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi XX
b) Geminin maliki olması
c) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması
d) Ticaret gemisinin sözkonusu olması
e) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi

96.Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler?
a) Gemi Tasdiknamesi
b) Bayrak Şahadetnamesi XX
c) Bayrak çekme müsaade belgesi
d) Gemi jurnali’nin tasdikli örneği
e) Gemi Kayıt Defteri

97.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md 14/1,2,3,4 hükmüne göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini isteyemez?
a) Yurda dönüş masraflarını
b) Yurda dönüş yolluğunu
c) Birikmiş ödenmemiş ücretlerini
d) İki ay ilave aylık ücretini
e) Dört ay ilave aylık ücretini XX

98.Yabancı gemi adamlarının iade edileceği yer neresidir?
a) Varılacak ilk liman
b) Bağlama limanı
c) İkametgahının bulunduğu liman XX
d) Geminin sicil kaydının olduğu liman
e) Geminin donatanının bulunduğu liman

99.Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?
a) 15 gün
b) 40 gün
c) 45 gün
d) 1 ay XX
e) 2 ay

100.Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
a) Bir yıl
b) Seferlik XX
c) Altı ay
d) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar
e) Klas sörveyi tarihine kadar

101.Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi ……………………………………..
a) Yük taşıyamaz
b) Ticari faaliyette bulunamaz XX
c) Yolcu taşıyamaz
d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
e) Hiçbir şekilde hareket edemez

102.50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
a) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
b) Liman Başkanlıkları XX
c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
e) Devlet Denetleme Kurulu

103.50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
c) Liman Başkanlıkları XX
d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
e) Devlet Denetleme Kurulu

104.500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir? Dogru şık c şıkkıdır.
a) Liman Başkanlıkları XX
b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
e) Devlet Denetleme Kurulu

105.50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
a) Liman Başkanlıkları
b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları XX
d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
e) Devlet Denetleme Kurulu

106.50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir? Doğru şık c şıkkıdır.
a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
b) Liman Başkanlıkları XX
c) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
e) Devlet Denetleme Kurulu

107.854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir?
a) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır
b) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır XX
c) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da uygulanır
d) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır
e) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında kalan gemilere
uygulamaya yetkilidir

108.4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz?
a) Yüzer havuz
b) Mavna
c) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi
d) Kik XX
e) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı