Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku Soru Bankası 1

10-03-2013, 04:54 PM
#1
Çevrimdışı
1- Solas Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek
B) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek
C) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek
D) IMO’nun gücünü ortaya koymak
E) Deniz kirlenmesini önlemek

2- Aşağıdakilerden hangisi denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 18 Grt. ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir
B) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir
C) Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir
D) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir
E) 18 Grt.dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe bağlıdır

4- Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi :
A) Yük taşıyamaz
B) Ticari faaliyette bulunamaz
C) Yolcu taşıyamaz
D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
E) Hiçbir şekilde hareket edemez

5- “Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :
A) Hiçbir şekilde hareket edemez
B) Yük taşıyamaz
C) Yolcu taşıyamaz
D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
E) Ticari faaliyette bulunamaz

6- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?
A) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek
B) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
C) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek
D) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak
E) Gemiye tayfa almak

7- Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir?
A) Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur
B) Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur
C) Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder
D) Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler
E) Herkes zararına katlanır

8- Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır?
A) Deniz aşırı satış sözleşmesi
B) Navlun sözleşmesi
C) Yolcu taşıma sözleşmesi
D) Gemi inşaa sözleşmesi
E) Deniz ödüncü sözleşmesi

9- Aşağıdakilerden hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?
A) Eşya taşıma taahüdü
B) Deniz yolu ile taşıma
C) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması
D) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü
E) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması

10- Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır.
B) Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır
C) Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır.
D) Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır.
E) Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır.

11- Aşağıdakilerden hangisi hukuken gemide bulunması gereken belgelerden (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?
A) Gemi Tasdikdanesi veya Bayrak Şahadetnamesi
B) Manifesto
C) Gemi Sicili
D) Yola veya Denize Elverişlilik Belgeleri
E) Gemi Jurnali

12- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’ inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini
önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?
A) 150 GRT altındaki tankerler
B) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
C) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
D) 400 GRT üzerindeki tüm tekneler
E) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler
1

13- TTK.md.829’a göre “Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine” gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,
A) Ticari olmayan gemilerdir
B) 50 Grt.dan küçük gemilerdir
C) 50 Grt.dan küçük ticaret gemileridir
D) 18 Grt.dan küçük gemilerdir
E) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri/motorlarıdır

14- Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır?
A) Açık arttırma yolu ile
B) Pazarlık suretiyle
C) Abandan yoluyla
D) Zaman aşımıyla
E) Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla

15- TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredici hüküm değildir?
A) Taşıyanın yüke özen borcu (m.1061)
B) Müşterek avarya için yapılan anlaşmalar
C) Taşıyanın gemiyi denize elverişli halde bulundurma borcu (m. 1019)
D) Yükte meydana gelen ziya/hasara ilişkin olarak ihbar süreleri (m.1066)
E) Zaman aşımı süresi

16- Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir?
A) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuş olması
B) Çarpışan gemilerin deniz gemisi olması
C) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taşıması
D) Çarpışan gemiler arasında herhangi bir hukuki ilişki olmamalı
E) Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması

17- Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Yazılı olması
B) İşverenin adının yer alması
C) Gemi adamının adının yer alması
D) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih
E) Kefilin adı ve adresi

18- Donatanın gemi adamlarının fiilerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
A) Sınırsız
B) Sınırlı şahsi
C) Sınırlı ayni
D) Sınırsız şahsi
E) Sorumluluğu yoktur

19- Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” formlarından değildir?
A) Uniform time charterparty
B) Gencon charterparty
C) New-York Produce Exchange charterparty
D) Baltime charterparty
E) Linertime charterparty

20- Aşağıdakilerden hangisi “Time charter” (zaman üzerine çarter) de söz konusu değildir?
A) Personel giderlerini çarterer öder
B) Yakıt giderlerini çarterer öder
C) Liman giriş-çıkış masraflarını çarterer öder
D) Çarter bedelini çarterer öder
E) Kanal geçiş ücretlerini çarterer öder

21- Konşimentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır?
A) Donatan
B) Yükleten
C) Taşıtan
D) Taşıyan
E) Gönderilen

22- Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?
A) Lombarı açık bırakmak
B) Yükün gemi personeli tarafından çalınması
C) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı
D) Yükün havalandırılmaması
E) Yükün uygun istiflenmemesi

23- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere
uygulanır?
A) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.Tonaj sınırı yoktur.
B) 150 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
C) 250 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
D) 350 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
E) 400 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

24- Yunanistan’ ın Pire limanı ile İzmir’ in Aliağa limanı arasında benzin taşıyan ve ana makine gücü 699 kW olan 800 GRT’ luk bir Türk Bandıralı
petrol tankerine donatılacak personelden 2. kaptan ve 2. makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Birinci Zabit – Sınırlı Makine Zabiti
B) Sınırlı Kaptan – Sınırlı Başmakinist
C) Kaptan – Sınırlı Makinist
D) Sınırlı Vardiya Zabiti - Başmakinist
E) Uzakyol I. Zabit – Uzakyol II. Mühendis
2
25- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

26- Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kirliliği konusunda alınacak tedbirlerden değildir?
A) MARPOL kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi
B) SOPEP kurallarının öngördüğü malzemenin gemide bulundurulması
C) Genel ve özel liman kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi
D) Gemi ve rıhtımın haberleşmesinin sorumlu kişilerce yapılması
E) Yangın ve diğer acil durumlara karşı tedbirlerin alınmış olması

27- Yola elverişlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
A) Bir yıl
B) Seferlik
C) Altı ay
D) Denize elverişlilik belgesinin süresi kadar
E) Klass sörveyi tarihine kadar

28- 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz?
A) Yüzer havuz
B) Mavna
C) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi
D) Kik
E) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi

29- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “geminin mütemmim cüz’lerinden” (ayrılmaz parçalarından) değildir?
A) Pervane
B) Makine
C) Kazan
D) Dümen donanımı
E) Radar

30- Aşağıdakilerden hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
A) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak
B) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmak
C) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
D) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak
E) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek

31- TTK’nun 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir?
A) Kaptan
B) Tayfa
C) Gemi Zabitleri
D) Kılavuz
E) Çamaşırcı

32- Yolculuk geminin zayi olması ile bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi “varma yeri” kabul edilir?
A) Yolculuğun bittiği yer
B) Yükün emniyet altına alındığı yer
C) Konşimentoda varma yeri olarak belirtilen yer “varma yeri” olarak kalmakta devam eder
D) Bağlama limanı
E) Donatanın merkezinin bulunduğu yer

33- Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak
hususlardan değildir?
A) Kurtarma yardım mesaisi
B) Elde edilen netice
C) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri
D) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike
E) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri

34- Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1235. Md. kapsamındaki gemi alacaklısı hakkı değildir?
A) Kılavuz ücretleri, kurtarma yardım ücret ve masrafları
B) Geminin sigortacılarına olan borçları
C) Liman resimleri, fener, karantina ücretleri
D) Müşterek avarya garame borçları
E) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklar

35- Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz?
A) Yola Elverişlilik belgesi harcı
B) Gemi Tasdikname harcı
C) Ölçme Belgesi harcı
D) Denize Elverişlilik belgesi harcı
E) Liman işgal resmi

36- Deniz İş Kanunu,
A) Bütün yabancı gemi adamlarına uygulanır
B) Aynı zamanda hem TC hemde yabancı devlet vatandaşı olanlara uygulanır
C) Mütekabiliyet esaslarına göre, Türk gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu kanun kapsamına giren
gemilerde çalışan gemi adamlarına uygulanır
D) Bükreş sözleşmesine göre sadece bu anlaşmaya taraf devlet vatandaşlarına uygulanır
E) Mütekabiliyet esaslarına göre sadece Avrupa devletleri vatandaşlarına uygulanır
3
37- Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşi altı ay sürmüş gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra sona erer
B) İşi birbuçuk yıl ila üç yıl arası süren gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra sona erer
C) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra sona erer
D) Süresi belirsiz hizmet akdi Deniz İş Kanunu md.14 hükmündekiler dışında gemi adamının işe alınmasından itibaren altı ay
geçmedikçe bozulamaz
E) İşi üç yıldan fazla süren gemi adamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz

38- Aşağıdakilerden hangisi riskin en açık tanımıdır?
A) Tehlike
B) İstenmeyen bir olay
C) İstenmeyen bir olayın olma ihtimali
D) Tehlikeli bir durumun belirsizliği
E) İnsana veya çevreye zararlı olabilecek herşey

39- Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?
A) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak
B) Ders anlatma
C) Video seyretmek
D) Role talimi yapmak
E) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak

40- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden değildir?
A) Yolculuğun devamınca yükte hak sahibi olanların menfaatini koruma yetkisi
B) Gemide suç işlenmesi halinde ceza tahkikatı yapma yetkisi
C) Gemide bulunan şahıslar üzerinde emir ve disiplin yetkisi
D) Gemi jurnalinin tutulmasına nezaret yetkisi
E) Doğumu tescil etmek

41- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
A) Soruşturma yapmak
B) Yeddieminlik ve muhafaza görevi yapmak
C) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak
D) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
E) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak

42- Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?
A) Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması
B) Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi
C) Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi
D) Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi
E) Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması

43- 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir?
A) Bu Kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 grosston ve üstü gemilere uygulanır
B) Bu Kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır
C) Bu Kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da uygulanır
D) Bu Kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır
E) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu Kanun hükümlerini kapsam dışında kalan gemilere uygulamaya yetkilidir

44- Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir?
A) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek
B) Limanda gemi adamının tutuklanması
C) Kamarada içki bulundurmak
D) Gemi adamının işverene karşı kanuna aykırı hareket etmesi
E) Gemi adamının ahlaka aykırı davranışları

45- Hizmet sözleşmesinin fesih yetkisi , bu sebebin gerçekleşmesinden itibaren aşağıdaki sürede kullanılmalıdır.
A) 2 yıl
B) 6 ay
C) 10 ay
D) 12 ay
E) 5 yıl

46- Fazla çalışmanın karşılığı ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının en az ne kadar arttırılmış halidir?
A) %30
B) %20
C) %50
D) %35
E) %25

47- Kıdem tazminatının talep edilmesi için gereken zamanaşımı süresi ne kadardır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl
E) 20 yıl

48- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kıdem tazminatının hesabında son yılın ortalama aylığı esas alınır
B) Kıdem tazminatının hesabında son aylık ücret esas alınır
C) Kıdem tazminatının hesabında sefer, parçabaşı, akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde
ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi süretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas alınır
D) Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez
E) Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde esas ücret, gemiadamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan
ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır
4
49- Yabancı gemi adamının iade edileceği yer neresidir?
A) Varılacak ilk liman
B) Bağlama limanı
C) İkametgahının bulunduğu liman
D) Geminin sicil kaydının bulunduğu liman
E) Geminin donatanının bulunduğu liman

50- Kimyasal tankerlerden hangi tip tek cidarlı olarak inşa edilir?
A) IMO Klas 1
B) IMO Klas 2
C) IMO Klas 3
D) IMO Klas A
E) Bütün kimyasal tankerler çift cidarlıdır.

51- Gemilerde yangın önleme, yangın tesbit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun
kapsamındadır?
A) COLREG 72
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) STCW 78
E) MARPOL 73/78

52- MARPOL EK-1 Kural 10’a uygun olarak özel alan (special area) olarak kabul edilen bölgelere 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren ilave edilen
bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hint Okyanusu
B) Kuzey Atlantik
C) Güney Pasifik
D) Kuzey Batı Avrupa Suları
E) Azorlar

53- Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası
kuralları içerir?
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

54- 1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, askeri gemiler ve boyu .............metreden daha az olan gemiler, Sözleşme
kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)
A) 10 metre
B) 15 metre
C) 18 metre
D) 24 metre
E) 34 metre

55- Gemide seyir veya liman vardiyasında, vardiyacı personelin vardiya yerini terk edebilmesi için en önemli şart nedir?
A) Vardiya süresini tamamlamak
B) Vardiyayı uygun durumdaki bir sonraki vardiyacıya, vardiya yerinde teslim etmek
C) Vardiya sırasında doğacak bir ihtiyaç
D) Vardiya listesinden kendinden sonra bir vardiyacının geleceğini öğrenmek
E) Yemek veya çay molası vermek

56- Her şirket fonksiyonel gerekleride içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden
hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?
A) İlgili uluslararası ve bayrak devleti kanunlarına uygun olarak, gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre korumayla ilgili talimatlar ve prosedürler
B) Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri
C) Kod’un öngördüğü, uygunsuzluklar ve kazaların bildirimine ilişkin prosedürler
D) Acil durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde müdahale etmek için hazırlanmış prosedürler
E) Kuruluş içi denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi için hazırlanmış prosedürler

57- Şirket, Güvenlik ve Çevre koruma faaliyetlerinin Güvenlik Yönetimi Sistemine uygun olarak gerçekleştiğini doğrulamak üzere, iç
denetimler yapmalıdır. Şirket, oluşturduğu prosedürlere uygun olarak Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin etkinliğini periyodik olarak
değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmelidir. Bu denetim faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Denetimler ve düzeltici faaliyetler, dökümante edilmiş prosedürlere göre yapılmalıdır
B) Denetimleri yapan personel, denetimi yapılan bölümden bağımsız olmalıdır.(Şirketin büyüklüğü ve yapısı buna imkan vermiyorsa
bu şarttan vazgeçilebilir)
C) Denetim ve gözden geçirme sonuçları, denetimi yapılan alandan sorumlu kişilere duyurulmalıdır
D) Denetimler her ay yapılmalıdır.Şayet gemi bir aydan fazla seyirdeyse, varılacak ilk limanda gemi denetlenmelidir
E) Denetimi yapılmış olan alandan sorumlu yöneticiler, bulunmuş uygunsuzluklar için zamanında düzeltici faaliyetler yapmalıdır

58- Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler.
B) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla
uzaklaşmadan yapılan seferler.
C) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla
uzaklaşmadan yapılan seferler.
D) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan yapılan seferler.
E) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler

59- Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin,
A) İşveren tarafından bu kanunun 14’üncü maddesinin 1’inci bendinde gösterilen sebepler dışında
B) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14’üncü maddesinin 2’inci ve 3’üncü bentleri uyarınca
C) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla
D) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla
E) İşveren tarafından bu kanunun 14’üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır
5
60-Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denir?
A) Yük alacaklısı hakkı
B) İşçi alacaklısı hakkı
C) İşveren alacaklısı hakkı
D) Deniz alacağı hakkı
E) Gemi alacaklısı hakkı

61- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

62- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili
kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gıda atıkları
B) Yüzebilecek olan istif gereçleri
C) Ambalaj malzemeleri
D) Sentetik halatlar
E) Madeni şişeler

63- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku-Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır
B) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku-Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır
C) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku-Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır
D) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuku-Deniz İdare Hukuku olarak ikiye ayrılır
E) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku-Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır

64- “Bir yağ boşaltım olasılığı gerektirecek tüm kazalar mutlaka rapor edilmeyi gerektirir.Bu tür kazaların türleri tam yapılamayacağından bu
kazalar çatışma, oturma, yangın, patlama, yapısal arıza, su alma, yük kayması şeklinde özetlenebilir.”
Yukarıdaki bilgilerde yanlış nerede yapılmıştır?
A) Yağ boşaltım olayı oluşmadan olasılık üzerine rapor verilemez
B) Gemi içi her kaza ayrıntıya girilmeden rapor gerektirir
C) Yukarıda açıklanan tüm bilgi doğrudur
D) Yük kayması hariç bu tür kazalar rapor edilmeyi gerektirir
E) Yapısal arızalar ve yük kayması hariç diğerleri rapor gerektirir

65- Gemi Organizasyonunun hayati kısmı aşağıdaki hususlardan hangilerini kapsar?
I. İletişim akışı
II. Bilgiler
III. Kararlar
IV. Tavsiyeler
A) I, II, IV
B) II, III, IV
C) III, IV
D) I, II, III, IV
E) I, II, III

66- Gemide gizlilik içeren hareketler genellikle, özel hayat ile ilgilidir. Bu bilgilerin yetkisiz kişilere verilmesi önlenmelidir. Bunlar aşağıdakilerden
hangilerini kapsar?
I. Bir organizasyon tarafından derlenmiş şahsi bilgiler
II. Gizli tıbbi bilgiler veya şahsa özel bilgiler
III. Değerlendirme amacıyla yapılan personel araştırmaları
IV. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin bilgiler
V. Kamaraların, kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı araştırılması
A) I, II, IV, V
B) I, II, III, IV, V
C) II, IV, V
D) I, II, III, IV
E) II, III, IV, V

67- Gemi personeli gemiyi emniyetle ve etkin çalıştırmak için organize edilmelidir. Bu maksatla yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen
konulardan hangilerini kapsamalıdır?
I. Deniz ve liman vardiyaları
II. Kargo işlemleri
III. Araç-gereç ve makine bakımı
IV. Varış ve kalkış
V. Personel yeterliliği
A) I, II, III, V
B) II, III, IV, V
C) I, II, III, IV
D) I, II, III
E) I, III, IV, V

68- İş disiplinini koruma ve uygulamak için ödül ve ceza nasıl uygulanırsa işletme, gemi ve çalışanlar açısından faydalı olur?
A) Yalnızca ödül vermek iyidir. Çalışanları, korkutmak yerine motive etmek gerekir.
B) Ödül ve ceza dengeli olarak verilmelidir.Fakat ödüller teşvik edici ve makul, cezalar kanunların ve şirket disiplin yönetmeliğinin
sınırları içinde ve adaletli olmalıdır.
C) Yalnız ceza verilmelidir. Çalışmanın karşılığı zaten maaş olarak alınır.
D) Ne ödül ne de ceza gemideki yöneticinin işi değildir. Gerekirse şirket tarafından verilir.
E) Ödül ve ceza sürpriz oluşturacak şekilde ne zaman, ne için ve ne şekilde olacağı hiç belli olmayacak şekilde verilmelidir. Birini
aniden ödüllendirirseniz, uzun süre herkes beklenti içinde onun gibi davranır. Birini küçük bir hata için bile olsa, aniden en ağır
şekilde cezalandırırsanız, herkes korkudan bir süre yanlış davranışta bulunamaz.
6
69- Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yada hangileri Uluslar arası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?
I. Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler
II. Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler
III. Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler
IV. Telsiz techizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler
V. Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler
A) I, III, V
B) II, IV
C) III, IV, V
D) II
E) I, II, III, IV, V

70- Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’da yer alan gemi tanımıdır?
A) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken kullanmaksızın hareket edebilen her türlü tekne gemidir
B) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-küçük her türlü tekne gemidir
C) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemidir
D) Denizde kürek veya yelkenden başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemi denir
E) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir

71- Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri; yük, yakıt, su, yağ, kumanya, personel eşyası, yolcu eşyası, geminin teknesi, makinesi ve üzerinde
bulunan diğer tüm ağırlıklarının toplamı ile birlikte, su üzerinde emniyetli yüzebilme yeteneğini kaybetmeden, suya batmasına müsaade
edilen max. derinliği göstermektedir?
I. DWT
II. GRT
III. NRT
IV. LOADLINE
V. TONNAGE
A) I, IV ve V
B) I, II, III
C) III
D) IV
E) V

72- Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır
B) Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir
C) Prensip olarak gemide insinetörde yakılır
D) Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez
E) Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

73- Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı ...... knots dan az olmamak
koşuluyla denize tahliye edilebilir.
A) 4
B) 6
C) 7
D) 10
E) 12

74- Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Haftalık bakım ve overhoul gerektirir
B) Her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanır
C) Her kullanım sonrası alarm testi yapılır
D) Her 3 ayda bir sensör temizliği gerektirir
E) Her 5 yılda bir yapımcı firma bakımı gerektirir

75- Aşağıdakilerden hangisi gemi sicili ile ilgili değildir?
A) Resmi sicildir
B) Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler
C) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır
D) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar
E) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler

76- Eğitim programı, eğitilenlere bilgi ve beceriyi verebilmek için çeşitli teknikler kullanılır. Bu tekniklerin tümü aşağıda belirtilenlerden
hangilerini kapsar?
I. Dersler
II. Konferanslar
III. İşitsel – görsel yardımcılar
IV. Temsil
V. Labaratuvarlar
A) I, III, IV, V
B) I, II, III, IV, V
C) II, III, IV, V
D) III, IV, V
E) I, IV, V

77- Uygunluk Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Gemi, bu gemi ile ilgili bir uygunluk belgesine (DOC) sahip bir şirket tarafından işletilmelidir.
B) Uygunluk Belgesi (DOC), ISM Kod’un gereklerini yerine getiren her şirket için; idare veya idarenin yetki verdiği bir kuruluş
tarafından düzenlenmelidir.
C) Sorulduğunda kaptanın idareye veya idare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların doğrulamasına sunabilmesi için,
Uygunluk Belgesinin (DOC) bir kopyası gemide bulundurulmalıdır.
D) Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, idare veya idarenin yetki verdiği
bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, idare, şirket veya geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre
çalıştığını doğrulamalıdır.
E) İdare veya idarenin yetki verdiği bir kuruluş, geminin Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin onaylandığı şeklinde uygun olarak işlendiğini
düzenli aralıklarla doğrulamalıdır
7
78- Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 3 yıl
E) 7 yıl

79- Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metodlarından olup tekrar toplanamayacak yağ döküntüleri için belirli izinlerle yapılabilecek
bir yoldur?
A) Kepçe kova ve benzeri bir metodla yağın temizlenme çabası
B) Emici keçelerle geri toplama metodu
C) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
D) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu
E) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

80- Rapor gerektirecek olası deniz kirliliği kazasında ilk rapor metninde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Gemi makinelerindeki ve donanımındaki arızanın cinsi
B) Kaza zamanı
C) Meteorolojik şartlar
D) Kıyı devletinin istediği ek bilgiler
E) Trafik yoğunluğu

81- Aşağıdakilerden hangisi yağ kayıt defterine düşülmesi gerekli kayıtlardan değildir?
A) Yük işlemlerinin ayrıntıları
B) Balast alma balast verme işlemleri
C) Tank temizliği
D) Gemi tanklarının kondisyonu
E) Bulaşık sıvı tankının boşaltma işlemi

82- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’ inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini
önleyici kurallar ........ GRT altındaki petrol tankerlerine uygulanmaz?
A) 150
B) 200
C) 350
D) 400
E) 500

83- Deniz kirliliği oluşmasına yol açan gemi kaptanı aşağıda belirtilen hangi organizasyona bu durumu ilk aşamada bildirmesi gerekmez?
A) Liman Başkanı
B) Acenta
C) Klas Kuruluşu
D) Firma/Genel Müdür
E) P&I temsilcisi

84- MARPOL 73/78 Ek 1’e göre petrol tankerleri özel alan dışında kirli balastı basabilmeleri için en yakın karadan en az kaç deniz mili
açıkta olmalıdır?
A) 12
B) 30
C) 40
D) 50
E) 75

85- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla
(tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;
A) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.
B) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.
C) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.
D) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.
E) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

86- Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) 3. Kişilerin gemi adamlarına verdiği zararları
B) Gemi adamlarının görevlerini yaparken 3.kişilere verdikleri zararları
C) Gemi adamlarının 3.kişilere verdikleri zararları
D) 3.Kişilerin yüke ve gemiye verdikleri zararları
E) Donatanın özel talimatı ile yapılan iş sırasında verilen zararları

87- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

88- Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve
uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişim zorlukları veya engelleri, hayatı ve
çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasada, aşağıdakilerden
hangisi, başkalarını daha iyi anlamamıza ve kendimizi iyi anlatmamıza yardımcı olur?
A) Onlar hakkında başkalarından bilgi toplamak, kendimizi kurnazca ve açık vermeden ifade etmek.
B) Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak. Kendimizi açık
ve anlaşılır şekilde ifade etmek.
C) Onlarla mümkün olduğunca mesafe koyarak sorunlardan uzak durmak. Gerekirse kendimizi yazılı olarak ifade etmek.
D) Onlarla çok samimi olarak kendimizi sevdirmek. Sohbet ortamında kendimizi şakalaşarak ve eğlenceli bir şekilde ifade etmek.
E) Ne yaparsak yapalım, kimseye fazla güvenilmeyeceğini peşinen kabul ederek, onların anlattıklarına inanmayıp zamana bırakmak.
Kendimizi onların güvenini kazanacak şekilde göstermek için onların hoşuna gidecek şekilde anlatmak.
8
89- TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?
A) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder
B) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz
C) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse prim, ikramiye alabilir
D) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder
E) Gemide iaşe edilme hakkı vardır

90- Aşağıdakilerden hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?
A) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
B) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşımak üzere teslim alındığına ilişkin belge
C) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahüdü içeren belge
D) Yükü temsil eden bir belge
E) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge

91- Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A) Üst yönetimin ciddi taahüdü
B) Uygun kaynakların sağlanması
C) Şirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği
D) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı
E) Gerçekci zamanlama ve planlama

92- Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında
paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisi
A) M/A zarar hesabı
B) Manifesto
C) M/A hesap cetveli
D) Dispeç
E) M/A Garame nispeti

93- MARPOL Konvansiyonu Ek 5 kural 9, Çöp Yönetim Kuralı gereğince sahilden 12 mil açıkta ancak 25mm kalınlığındaki filitrelerden
geçtikten sonra dahi atılmasına müsaade edilmeyen çöp grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yiyecek atıkları
B) Kağıt ürünleri
C) Cam ve çömlek tipi atıklar
D) Plastik
E) Metal çöpler

94- Denizlerde seyir yardımcılarının temin ve inşa etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğudur?
A) Bayrak devleti
B) Liman devleti
C) Kıyı devleti
D) BM
E) IMO

95- SOLAS 74 Konvansiyonu farklı seferlerdeki farklı gemilere farklı yaklaşım gösterir. Bu konuda aşağıdaki kriterlerden hangisi SOLAS’ta
kullanılan kriterlerden değildir?
A) Boyu
B) Kullanım amacı (yük,yolcu, vs.)
C) Yolcu sayısı
D) Tonajı
E) Donatanı

96- Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?
A) Yolcu gemileri
B) Kuru yük gemileri
C) Tankerler
D) Yüksek Süratli Gemiler (HSC)
E) Savaş Gemileri

97- Herhangi bir yönetim için ana hedef karlı bir işletmenin geliştirilmesi ve muhafazasıdır. Bu nedenle yönetim aşağıda belirtilen alanlardan
hangisini dikkate almamalıdır?
A) Planlama
B) Kontrol
C) Organizasyon
D) Karar alma
E) Aynı işi yapan diğer işletmelerin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmak

98- SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Mürettebat
B) Bayrak Devleti
C) Liman Devleti
D) Donatan
E) Gemi Kaptanı

99- SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda
sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klas kurumları
B) IMO
C) Kıyı Devleti
D) Bayrak Devleti
E) Liman Devleti

100- 50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
B) Liman Başkanlıkları
C) Bölge Müdürlükleri sörvey kurulları
D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E) Devlet Denetleme Kurulu 9
101- 50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A) Liman Başkanlıkları
B) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
C) Bölge Müdürlükleri sörvey kurulları
D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E) Devlet Denetleme Kurulu

102-50 rusum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
B) Liman Başkanlıkları
C) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E) Devlet Denetleme Kurulu

103- 50 rusum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yetkilidir?
A) Liman Başkanlıkları
B) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
C) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E) Devlet Denetleme Kurulu

104- 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A) Liman Başkanlıkları
B) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
C) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E) Devlet Denetleme Kurulu

105- 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.
A) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
B) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
C) Liman Başkanlıkları
D) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
E) Devlet Denetleme Kurulu

106- Konşimento aşağıdakilerden hangisi arasındaki hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır?
A) Taşıyan ile taşıtan
B) Donatan ile taşıyan
C) Taşıyan ile yükleten
D) Taşıyan ile gönderilen
E) Taşıtan ile donatan

107- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir?
A) Tehlike unsuru
B) Fevkalade fedakarlık
C) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük
D) Makul hareket tarzı
E) Olağandışı masraf

108-Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?
A) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet
B) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet
C) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti
D) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet
E) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet

109- İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa,
A) 2 aylık tazminat
B) 6 aylık tazminat
C) 6 aylıktan az olmayan tazminat
D) 1 yıllık tazminat
E) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır.

110- İş-Eğitim programı geliştirilirken iki temel ihtiyaç vardır. Bunlar;
A) Geminin özellikleri ve taşıdığı yük
B) Geminin özellikleri ve personel sayısı
C) İş analizi ve görev analizi
D) Gemide eğitim verebilecek personel sayısı ve eğitim yardımcılarının yeterliliği
E) Geminin özellikleri ve gemide eğitim verebilecek personel sayısı

111- Kalite güvencesi sistemi ile kalite kontrol arasında ne ilişki vardır?
A) Her ikiside aynıdır
B) Kalite kontrol kalite güvencesinide kapsar
C) Kalite kontrol nihai ürünle, kalite güvence ise üretimin tüm aşamalarıyla ilgilenir
D) Her ikiside ISO 9000 sistemlerinin farklı isimleridir
E) Kalite güvence hizmet, kalite kontrol ise üretim sektöründe kullanılır

112- Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi
B) Çalıştırma el kitabı
C) Yeterli sayıda yardımcı personel
D) İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması
E) Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi

113- Türk Ticaret hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md.14/1,2,3,4 hükmüne göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa
limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini isteyemez?
A) Yurda dönüş masraflarını
B) Yurda dönüş yolluğunu
C) Birikmiş ödenmemiş ücretlerini
D) İki ay ilave aylık ücretini
E) Dört ay ilave aylık ücretini

114- Denizde çalışma süresi günde kaç saattir?
A) 10
B) 8
C) 5
D) 12
E) 7

115- Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir?
A) Kış yükleme hattı
B) Tropik tatlı su yükleme hattı
C) Kuzey atlantik yükleme hattı
D) Kereste yükleme hattı
E) Yaz yükleme hattı

116. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerinin önemi
B) ARPA kullanımı
C) Zimni kabul
D) Seperatör kullanımı
E) Hiçbiri

117- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yada hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb. gibi durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can
ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir?
I. SOLAS
II. COLREG
III. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL
A) II
B) V
C) I
D) VI
E) III, VI

118- Yağ sızıntısının olduğu tesbit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin yapması gerekenlerden değildir?
A) Yağ sızıntısının olduğu noktayı belirler
B) Sızıntının nedenini araştırır
C) P&I temsilcisine haber verir
D) Gemiden dökülen yağın yaklaşık miktarını belirler
E) Olayı Kaptana rapor eder

119- Yağ kirliliğinin genişlemesinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Yağın kenarlarına şamandıralar konulmalıdır
B) Yağın kenarlarına su sıkarak genişlemesi önlenmelidir
C) Keçe ve yağ emici bezler uygulanmalıdır
D) Yağ birikintisi çerçevelenip sınırlandırılmalıdır
E) Her şeyden önce yağ ıslah ediciler uygulanmalıdır

120- Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?
A) Müşterek kusurlu çatma
B) Kusursuz çatma
C) Kusurlu çatma
D) Tek taraflı kusurlu çatma
E) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma

121- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM Koduna göre sorumluluklarından değildir?
A) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının uygulanması
B) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının çerçevesinde personelin teşvik edilmesi
C) Emir ve talimatların ingilizce verilmesi
D) Belirlenmiş özel kurallara uyulduğunun gözlenmesi
E) Güvenlik Yönetimi Sisteminin gözden geçirilerek yetersizliklerin ofis yönetimine bildirilmesi

122- Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?
A) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır.
B) Sicil alenidir.
C) Sicilin kamu güveni özelliği vardır.
D) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır.
E) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır.

123- Aşağıdakilerden hangisinde donatanın sınırlı sorumluluğu TTK.md.984’e göre sınırsız hale gelir?
A) Alacak, donatan tarafından yapılmış olup yerine getirilmesi kaptanın görevlerinden olan bir sözleşmenin ifa edilmemesinden,
noksan veya fena ifasından doğmuşsa
B) Alacak, kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
C) Kaptan seferde iken, kendisine tanınan yasal yetkilerini kullanmış ve bundan bir borç doğmuşsa
D) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse
E) Alacak gemi adamlarının birinin kusurundan doğmuşsa
11
124- Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?
A) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
B) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri
C) Liman Başkanlıkları
D) Liman İşletme Müdürlükleri
E) Deniz Polis yetkilileri

125- Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.973’e göre kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
A) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına,
özellikle deniz ödüncü verene karşıda sorumludur.
B) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına sorumludur.
C) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müşterek avarya
alacaklılarına karşı sorumludur.
D) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına
çarterer’e, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müşterek avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
F) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müşterek
avarya alacaklıları, liman ve gümrük yetkilileri ile güvenlik güçlerine karşı sorumludur.

126- TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?
A) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse
B) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru varsa
C) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse
D) Gemiadamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından
E) Alacak, kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa

127- TTK’ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangis şart değildir?
A) Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi
B) Geminin maliki olması
C) Bir deniz gemisinin sözkonusu olması
D) Ticaret gemisinin söz konusu olması
E) Gemiyi kendi adına işletmesinin gerekmesi

128- Aşağıdaki kılavuzluk sistemlerinden hangisi Türkiye’de bulunmamaktadır?
A) Liman kılavuzluğu
B) Mecburi müşavir kılavuzluk
C) İhtiyari kılavuzluk
D) Mecburi sevk ve idare kılavuzluğu
E) Boğaz kılavuzluğu

129- Aşağıdakilerden hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir?
A) Yükleme konişmentosu
B) Tesellüm konişmentosu
C) Yük senedi
D) Kargo raporu
E) Manifesto

130- TTK.md.1062’ye göre aşağıdakilerden hangisinde taşıyan kendi kusuru olmadıkça sorumlu değildir?
A) Zararın, gemi adamlarının gemideki yüke ilişkin kusurlu hareketlerinden doğması halinde
B) Zararın, gemi adamlarının geminin sevkine veya başka teknik idaresine ilişkin kusurlu hareketlerinden veya yangından doğması halinde
C) Zararın, gemi adamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıkları tedbirlerdeki kusurlarından doğması halinde
D) Zararın, gemi adamlarının yüke kasden zarar vermesinden doğması halinde
E) Zararın, yükün seyir esnasında yağmur suyundan ıslanmasından veya atmosferik pastan doğmuş olması halinde

131- TTK.md.817/2’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Yola Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?
A) Gemi adamları yeterlilikleri ve sayıları
B) Can kurtarma ve seyir donanımları
C) Yangından korunma ve yangın söndürme araçları
D) Makine yeterliliği
E) Kumanya, yakıt yeterliliği ve yükleme durumu

132-TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?
A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları
B) Tekne
C) Makine
D) Kazan
E) Genel donatım

133- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir?
A) Geminin karaya oturtulması
B) Denize yük vesaire atılması
C) Geminin hafifletilmesi
D) Güvertedeki yükün gemiyede hasar vererek aniden denize düşmesi
E) Geminin yüzdürülmesi

134- MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur.
A) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde hiçbir madde denize atılamaz.
B) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra
atılmasına izin verilir.
C) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra
atılmasına izin verilir.
D) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra
25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.
E) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra
25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.
12
135- Aşağıdakilerden hangisi taşıyanın haklarından biri değildir?
A) Hapis hakkı
B) Navlun talep hakkı
C) Gerektiğinde navlun sözleşmesinden cayma hakkı
D) Rehin hakkı
E) Rücu hakkı

136- MARPOL 73/78 Ek II’ye göre hangi deniz kirliliği kategorisine giren kimyasal yükler denize kesinlikle basılmazlar?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) III

137- Aşağıdakilerden hangisi “Voyage Charter” (sefer üzerine çarter) de kullanılan “charterparty” formlarından değildir?
A) Gencon charterparty
B) New-York Produce Exchange charterparty
C) Gasvoy charterparty
D) Asbatankvoy charterparty
E) Bimchemvoy charterparty

138- Geminin “Bağlama Limanı” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seferlerinin idare olunduğu liman
B) Sefer sonu bağlandığı liman
C) Tescil edildiği liman
D) Denize indirildiği liman
E) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman

139- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?
A) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk
B) Sınırsız sorumluluk
C) 1. Derece sorumluluk
D) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir
E) Haksız fiil sorumluluğu

140- Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden değildir?
A) Temlik
B) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması
C) Geminin müsaderesi
D) Mülkiyet hakkından feragat ve bırakma
E) Geminin adli makamlarca haczedilmesi

141- Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır?
A) Denizde hareket kabiliyeti
B) Ticari kazanç amacı gütme
C) Pek küçük olmayan tekne
D) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması
E) Denizde yüzme kabiliyeti

142- Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır.
A) 150
B) 300
C) 400
D) 500
E) 600

143- Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereğince
tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanılmalı
B) Donatan bir şahıs olmayıp şirket olmalı
C) Donatan birden fazla kişi olmalı
D) Donatan bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin hamiline yazılı olmalı
E) Donatan bir şirket olmalı ve bu şirketin hisse senetlerinin nama yazılı olmalı

144- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

145- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yada hangileri, denizde çatışma meydana geldiği zaman, çatışan gemilerin denizleri kirletmesini
önlemek amacıyla düzenlenmiş maddeler içerir?
I. SOLAS
II. COLREG
III. MARPOL
IV. STCW
V. LL
VI. FAL
A) II
B) I
C) III
D) IV
E) V, VI 13
146- Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku’nun özellikleridir?
A) Ulusaldır ve yenilikçidir
B) Muhafazakardır ve uluslararasıdır
C) Yenilikçidir ve uluslararasıdır
D) Yenilikçidir ve bölgeseldir
E) Muhafazakardır ve ulusaldır

147- “Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
A) Klass sörveyi tarihine kadar
B) Seferlik
C) Altı ay
D) Üç ay
E) Bir yıl

148- Aşağıdaki Uluslar arası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir?
A) 1976 Londra Konvansiyonu
B) 1924 Brüksel Konvansiyonu
C) 1924 La Hey Kuralları
D) 1968 Visby Kuralları
E) 1978 Hamburg Kuralları

149- Aşağıdaki Uluslar arası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?
A) 1924 Brüksel Konvansiyonu, 1968 Visby Kuralları, 1978 Hamburg Kuralları
B) 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri
C) 1950-1974-1994 York-Anvers Kuralları
D) 1969 CLC ve 1971 FUND Sözleşmeleri ve 1992 Protokolleri
E) 1973-1978 MARPOL ve 1974 SOLAS Sözleşmeleri

150- Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler?
A) Gemi Tasdiknamesi
B) Bayrak Şahadetnamesi
C) Bayrak çekme müsaade belgesi
D) Gemi jurnalinin tasdikli örneği
E) Gemi Kayıt Defteri

CEVAPLAR

1. C 51. B 101. C
2. B 52. D 102. B
3. D 53. C 103. A
4. B 54. D 104. A
5. E 55. B 105. D
6. D 56. B 106. A
7. B 57. D 107. E
8. D 58. B 108. D
9. C 59. E 109. D
10. B 60. E 110. D
11. C 61. B 111. C
12. D 62. D 112. D
13. D 63. A 113. E
14. E 64. C 114. B
15. B 65. D 115. E
16. E 66. B 116. A
17. E 67. C 117. C
18. C 68. B 118. C
19. B 69. E 119. E
20. A 70. E 120. E
21. A 71. D 121. C
22. A 72. C 122. E
23. A 73. C 123. D
24. A 74. A 124. A
25. E 75. B 125. A
26. C 76. B 126. E
27. B 77. D 127. A
28. D 78. B 128. D
29. E 79. D 129. A
30. D 80. D 130. B
31. D 81. D 131. D
32. B 82. A 132. A
33. C 83. C 133. D
34. B 84. D 134. C
35. E 85. B 135. C
36. C 86. B 136. A
37. E 87. A 137. B
38. C 88. B 138. C
39. D 89. C 139. C
40. A 90. A 140. C
41. D 91. C 141. B
42. D 92. D 142. A
43. B 93. D 143. A
44. C 94. C 144. E
45. D 95. E 145. C
46. E 96. E 146. B
47. D 97. E 147. E
48. A 98. D 148. C
49. C 99. D 149. B
50. E 100. B 150. B
expertsailor
02-01-2020, 03:54 AM
#2
Çevrimdışı
ELLERİNİZE EMEKLERİNİZE SAĞLIK, TEŞEKKÜRLER HARİKA BİR PAYLAŞIM OLMUŞ...
mecyt52

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı