Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

29.07.2013 çanakkale- Hukuk ve Gemicilik

29-07-2013, 01:36 PM
#1
Çevrimdışı
383.Gemiler liman girişlerinde; IMO’nun aşağıdaki sözleşme içeriğinde bulunan hangi Form’lara göre, deklere listelerini verirler?

A. SOLAS/74
B. STP/72
C. PAL/74
D. STCW/78
E. FAL/65xx

388.Aşağıdakilerden hangisi IMO’nun ‘’Sorumluluk-Tazminat’’ sözleşmesindendir?
A. FUND/71xx
B. STF/71
C. SAR/79
D. OILPOL/54
E. SUA/88

391.SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filika (Life Boat)motorları üç dakika ileri-üç dakika tornistan olarak Minimum ne kadar zamanda bir kontrol amaçlı olarak çalıştırılmalıdır?

A. Haftada birxxx
B. İki haftada bir
C. Üç haftada bir
D. Dört haftada bir
E. Üç ayda bir

TTK' nun 845. maddesi gereğince sabit kasıt ve ihmal ile gemi tasdiknamesini gemide bulundurmayan gemi kaptanı ile gemi adı ve bağlama limanını Kanunda öngörülen usülüne uygun olarak yazmayan gemi kaptanına uygulanacak müeyyide aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari para cezası verilir
B) Adi para cezası veya onbeş güne kadar hafif hapis cezasıxxxxx
C) Yeterliliği askıya alınır
D) 1000 TL idari para cezası verilir
E) Kınama cezası verilir

Deniz alacaklısının hukuki durumu aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile korunur.
a- SOLAS
b-MARPOL
c-LLMC
d-UNCLOS

“Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :
A) Hiçbir şekilde hareket edemez
B) Yük taşıyamaz
C) Yolcu taşıyamaz
D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
E) Ticari faaliyette bulunamaz

27- Yola elverişlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
A) Bir yıl
B) Seferlik
C) Altı ay
D) Denize elverişlilik belgesinin süresi kadar
E) Klass sörveyi tarihine kadar
23- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere
uygulanır?
A) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.Tonaj sınırı yoktur.
B) 150 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
C) 250 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
D) 350 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
E) 400 Grt’dan büyük tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

62- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili
kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gıda atıkları
B) Yüzebilecek olan istif gereçleri
C) Ambalaj malzemeleri
D) Sentetik halatlar
E) Madeni şişeler

92- Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında
paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisi
A) M/A zarar hesabı
B) Manifesto
C) M/A hesap cetveli
D) Dispeç
E) M/A Garame nispeti

109- İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa,
A) 2 aylık tazminat
B) 6 aylık tazminat
C) 6 aylıktan az olmayan tazminat
D) 1 yıllık tazminat
E) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır.

164- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren denir
B) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve işveren sayılır
C) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse,
donatan kabul edilir ve işveren sayılır
D) Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır
E) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır

189- Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden
hangisi en çok etkilidir ?
A) MARPOL
B) SOLAS
C) STCW
D) COLREG
E) SAR

238- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla
(tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.
A) 200 GRT’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

245- (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.
MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
A) I,IV
B) II,III
C) III
D) III,IV
E) I, II, IV

Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını
azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede gemilerin limanlara giriş-çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi
azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) SFV
B) PAL
C) MTF
D) FAL
E) FMT


.SOLAS Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek
b) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek
c) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemekX X
d) IMO’nun gücünü ortaya koymak
e) Deniz kirlenmesini önlemek
1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, askeri gemiler ve boyu .......... metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)
a) 10 metre
b) 15 metre
c) 18 metre
d) 24 metre
e) 34 metre


manevralarla ilgili soru vardı
köprü üstünden gören adamın düştüğünü... manevrası
güverteden gören vs manevra isimleri vardı dogru olanları seçin diyordu

aynı şekilde halatlarla ilgili bir soru vardı forumda olmayan. yanlış olanı bulun diyordu
c- esnekliği en fazla olan tel halattır

Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
A) Geminin taşıdığıyük
B) Havanın sıcaklığı
C) Suyun tuzluluk derecesi
D) Deniz suyu sıcaklığı
E) Demir yerindeki dibin doğal yapısıxx

Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir ?
A) Armuz
B) Paso
C) Geçme
D) Bindirme
E) Sokraxx

14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
A) Başatrimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
B) Başatrimli ve iskeleye meyilliyken sancağad önülürse XX
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

Yatay bir akıntıda, akan suyun miktarı değişmezken akım hızı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?
A) Akım hızı ile o bölgedeki basınç doğru orantılıdır.
B) Akım hızı ile o bölgedeki basınç ters orantılıdır. XX
C) Akım hızı ne olursa olsun basınç sabit kalır.
D) Akım hızı değişince akıntının yönü de değişir.
E) Akım hızı değişince akan sıvının kimyasal özellikleri değişir.

2. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?
A) Köpük
B) Sıcaklık
C) Burgaç XX
D) Döngeç
E) Kıskaç

Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar?
A) Halatlarının tümünü mola ettikten sonra demiri viraya başlar.
B) Halatlarına hiç dokunmadan önce demirini vira eder.
C) Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollu boş koyarken demiri vira eder. XX
D) Halatları teklemeden boş koyarak demiri vira eder.
E) Herhangi bir tek halatı mola etmeden tutar ve demiri vira eder.


Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir?
A) Her iki yön de gemiye göre verilir.
B) Her iki yön de römorköre göre verilir.
C) Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir. XX
D) Römorkörün dönmesi gereken yön gemiye göre çekmesi istenen doğrultu römorköre göre verilir.
E) Her ikisi de hakiki yön olarak verilir.

Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ana güverte
B) Irgat
C) Kastanyola
D) Hırça mapası XX
E) Fenerlik

Aşağıdakilerden hangisi gemi direğinin üstünde bulunan bir aksam değildir?
a) Çarmıh
b) Kandalisa XX
c) Mapa
d) Seren
e) Giz

Bir yelkenli tekne direğinin sereni neresidir?
a) Direğin topuğu.
b) Direğin kolon bir payı.
c) Direğin cuntası.
d) Direğin dikey denize paralel dikilmiş üzerinde yelken ve selviceler bulunan çubuk. XX
e) Direğin zifosu.

26.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır?
a) Gaz yağı
b) Benzin
c) Motorin
d) Neft yağı
e) Tiner XX

yine tinerli soru vardı vernikli ahşap yüzey neyle temizlenir gibi bir soruydu forumda vardı bulamadım.

Kandilisa palangasını tarif ediniz.
a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır. XX
b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır.
c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır.
d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır.
e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır.

Karinenin temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en süratli ve kolay olanı yazınız.
a) Sürme raspa
b) Çekiç raspası
c) Kum raspası
d) Elektrikli tabanca raspası XX
e) Fırça raspası

3 Burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?
a) 3 Ton
b) 3.5 Ton
c) 4 Ton
d) 4.5 Ton
e) 5 Ton.

bir de 64 mt derinliğe kaç kilit demir verirsiniz diye soru


Buhar türbinli bir gemide tornistan türbinine buhar açan valf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rilif
B) Redyusin
C) Blodra
D) Gardiyan
E) Sniftin

- Buhar türbinli bir geminin manevrası sırasında türbin devir sayısının aniden yükseltilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Makine dairesinde buhar kaçaklarının artmasına
B) Rotor şaft yatak sıcaklıklarının artmasına
C) Rotor şaft kanatlarının keyse sürtmesine
D) Sabit kanatların rotor şafta sürtmesine
E) Kazan kaynamasına ve türbine su yürümesine
alperunlu9
30-07-2013, 03:50 PM
#2
Çevrimdışı
paylaşım için teşekkürler
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı